TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN

TÊN CƠ QUAN THUẾ RA

         THÔNG BÁO

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ……/TB-...........….       

............, ngày.......... tháng .......... năm ......

THÔNG BÁO

Về việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác thanh tra thuế

 

Kính gửi:.......(tên tổ chức, cá nhân)......................................................

Mã số thuế:........................................................

Địa chỉ :..............................................................

 

Căn cứ qui định của pháp luật thuế hiện hành về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế;

....(Tên cơ quan thuế).............. yêu cầu .....(tên tổ chức, cá nhân).................. cung cấp các thông tin, tài liệu (kèm theo bản giải trình) sau đây:

1.........................................................................................................................

2.........................................................................................................................

...........................................................................................................................

và gửi về ....(tên cơ quan thuế).............. địa chỉ: ........................................ trước ngày ...... tháng ....... năm .......

Nếu có vướng mắc đề nghị ..................... liên hệ với ...(tên cơ quan thuế)..., địa chỉ .................................., số điện thoại ..............................................

Trường hợp không thể cung cấp được, .....(tên tổ chức, cá nhân).................. phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do và gửi về cơ quan thuế trong thời hạn nêu trên.

....(Tên cơ quan thuế).............. thông báo để...(tên tổ chức, cá nhân)............... được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:                                                         

- Như trên;

- Lưu VT; bộ phận thanh tra.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA THÔNG BÁO

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

NGƯỜI ĐƯỢC YÊU CẦU CUNG CẤP

 NHẬN THÔNG BÁO

 

 

Ngày ............... tháng ............... năm ..............

 

 

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

 

       

 

Ghi chú: Trường hợp chuyển Thông báo trực tiếp đến người nộp thuế thì người nộp thuế ký xác nhận đã nhận Thông báo.