1. Trách nhiệm ghi và quản lý Sổ nhật ký Đoàn thanh tra là Trưởng đoàn thanh tra đúng không?

Theo quy định tại Điều 32 của Nghị định số 43/2023/NĐ-CP, trách nhiệm ghi và quản lý Sổ nhật ký Đoàn thanh tra được quy định như sau:

- Trưởng đoàn thanh tra đảm nhận trách nhiệm ghi chính xác, khách quan, trung thực những thông tin liên quan đến hoạt động của Đoàn thanh tra từ khi quyết định thanh tra được công bố cho đến khi kết luận thanh tra được ban hành. Sổ nhật ký Đoàn thanh tra được lưu trữ trong Hồ sơ thanh tra. Trưởng đoàn thanh tra cũng có trách nhiệm quản lý Sổ nhật ký Đoàn thanh tra cùng với các tài liệu khác trong quá trình thanh tra.

- Việc in và phát hành Sổ nhật ký Đoàn thanh tra được thực hiện như sau:

+ Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm tổ chức in và phát hành Sổ nhật ký Đoàn thanh tra cho Thanh tra Chính phủ.

+ Các cơ quan thanh tra thuộc các Bộ có trách nhiệm tổ chức in và phát hành Sổ nhật ký Đoàn thanh tra cho chính mình, bao gồm Thanh tra Bộ, Thanh tra Tổng cục, Thanh tra Cục và các cơ quan tương đương và cơ quan được giao chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc quyền quản lý của bộ, ngành mình.

+ Các cơ quan thanh tra thuộc cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm tổ chức in và phát hành Sổ nhật ký Đoàn thanh tra cho cơ quan thanh tra thuộc Chính phủ.

+ Các cơ quan thanh tra thuộc tỉnh có trách nhiệm tổ chức in và phát hành Sổ nhật ký Đoàn thanh tra cho Thanh tra tỉnh, Thanh tra sở, Thanh tra huyện thuộc quyền quản lý của địa phương.

- Tổng Thanh tra Chính phủ quy định về mẫu Sổ nhật ký Đoàn thanh tra, đảm bảo tính đồng nhất và thống nhất trong việc ghi nhận thông tin của các Đoàn thanh tra.

Theo quy định được nêu trong văn bản trên, trách nhiệm ghi và quản lý Sổ nhật ký Đoàn thanh tra được đặt vào vai trò của Trưởng đoàn thanh tra.

Trưởng đoàn thanh tra đóng vai trò quan trọng trong việc ghi chép thông tin vào Sổ nhật ký Đoàn thanh tra. Trách nhiệm của Trưởng đoàn là ghi lại một cách chính xác, khách quan và trung thực những nội dung liên quan đến các hoạt động diễn ra trong quá trình thanh tra, bắt đầu từ khi quyết định thanh tra được công bố cho đến khi kết luận thanh tra được ban hành.

Việc ghi chép này đòi hỏi sự tỉ mỉ và cẩn thận từ phía Trưởng đoàn thanh tra. Các thông tin cần được ghi vào Sổ nhật ký bao gồm các sự kiện, các hoạt động, các kết quả, các tài liệu liên quan đến quá trình thanh tra. Trưởng đoàn phải đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của thông tin ghi lại trong Sổ nhật ký, nhằm tạo điều kiện cho việc xem xét, đánh giá và xác minh lại các thông tin liên quan trong tương lai.

Ngoài trách nhiệm ghi chép, Trưởng đoàn còn có trách nhiệm quản lý Sổ nhật ký Đoàn thanh tra cùng với các tài liệu khác liên quan trong quá trình thanh tra. Điều này đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật của thông tin ghi lại trong Sổ nhật ký, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu và sử dụng lại thông tin này trong tương lai.

Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm thực hiện vai trò này một cách có trách nhiệm và chuyên nghiệp, tuân thủ các quy định và quy trình liên quan đến việc ghi và quản lý Sổ nhật ký Đoàn thanh tra. Điều này góp phần đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hiệu quả trong hoạt động thanh tra, từ đó xây dựng lòng tin và đáng tin cậy của công chúng đối với hoạt động của Đoàn thanh tra.

 

2. Trưởng đoàn thanh tra ngoài ghi Sổ nhật ký Đoàn thanh tra còn có trách nhiệm gì?

Trọng tâm của Nghị định 43/2023/NĐ-CP là quy định về trách nhiệm của Trưởng đoàn thanh tra. Theo đó, Trưởng đoàn thanh tra không chỉ có một vai trò quan trọng trong tổ chức và chỉ đạo hoạt động của Đoàn thanh tra, mà còn có trách nhiệm giám sát và đảm bảo sự thực hiện đúng pháp luật, mục đích, yêu cầu, tiến độ và thời hạn của cuộc thanh tra. Ngoài ra, Trưởng đoàn thanh tra còn có trách nhiệm giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị từ Đoàn thanh tra và các tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến hoạt động của Đoàn thanh tra.

- Đầu tiên, Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo Đoàn thanh tra. Điều này đòi hỏi Trưởng đoàn thanh tra phải có khả năng lập kế hoạch, tổ chức và điều phối hoạt động của Đoàn thanh tra một cách hiệu quả. Trong quá trình này, Trưởng đoàn thanh tra cần đảm bảo rằng cuộc thanh tra được tiến hành đúng theo quy định của pháp luật, đúng theo mục đích và yêu cầu đã đề ra, đồng thời tuân thủ tiến độ và thời hạn quy định. Hơn nữa, Trưởng đoàn thanh tra phải giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị từ Đoàn thanh tra và các tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến hoạt động của Đoàn thanh tra.

- Thứ hai, Thủ trưởng cơ quan hoặc đơn vị được giao chủ trì cuộc thanh tra cũng có trách nhiệm quan trọng. Trách nhiệm của họ là đề xuất người tham gia Đoàn thanh tra và giám sát hoạt động của thành viên Đoàn thanh tra thuộc cơ quan hoặc đơn vị mình. Họ cũng phải thực hiện các nhiệm vụ khác mà người ra quyết định thanh tra giao phó. Điều này đảm bảo sự chủ động và hiệu quả trong việc triển khai cuộc thanh tra.

- Cuối cùng, Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo các thành viên Đoàn thanh tra. Trong việc này, Trưởng đoàn thanh tra phải đảm bảo rằng các thành viên thực hiện đúng nội dung và tiến độ của cuộc thanh tra, dựa trên quyết định thanh tra và kế hoạch đã được thông qua. Họ cũng phải tuân thủ chế độ thông tin và báo cáo theo yêu cầu của người ra quyết định thanh tra. Đồng thời, Trưởng đoàn thanh tra phải ghi chép và lưu trữ nhật ký của Đoàn thanh tra. Cuối cùng, Trưởng đoàn thanh tra phải chịu trách nhiệm trước người ra quyết định thanh tra về hoạt động của Đoàn thanh tra.

Trưởng đoàn thanh tra không chỉ có trách nhiệm ghi chép và lưu trữ Sổ nhật ký Đoàn thanh tra, mà còn có những trách nhiệm quan trọng khác trong quá trình thực hiện cuộc thanh tra.

+ Trước tiên, Trưởng đoàn thanh tra phải tổ chức và chỉ đạo các thành viên Đoàn thanh tra thực hiện đúng nội dung và tiến độ thanh tra theo quyết định thanh tra và kế hoạch đã được thông qua. Điều này đòi hỏi Trưởng đoàn thanh tra phải có khả năng lập kế hoạch và điều phối hoạt động của Đoàn thanh tra một cách hiệu quả. Họ cần đảm bảo rằng các thành viên thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định, tuân thủ quy trình và phương pháp thanh tra, và hoàn thành công việc trong thời gian quy định. Trưởng đoàn thanh tra cũng phải giám sát và đánh giá công việc của các thành viên Đoàn thanh tra, đảm bảo chất lượng và hiệu quả của cuộc thanh tra.

+ Thứ hai, Trưởng đoàn thanh tra phải thực hiện chế độ thông tin và báo cáo theo yêu cầu của người ra quyết định thanh tra. Điều này đảm bảo rằng thông tin về tiến độ, kết quả và các vấn đề liên quan đến cuộc thanh tra được cung cấp đầy đủ và kịp thời cho người ra quyết định. Trưởng đoàn thanh tra cần có kỹ năng viết báo cáo và trình bày thông tin một cách rõ ràng, logic và chính xác. Họ cũng phải đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc truyền đạt thông tin, không che giấu bất kỳ thông tin quan trọng nào liên quan đến cuộc thanh tra.

+ Cuối cùng, Trưởng đoàn thanh tra phải chịu trách nhiệm trước người ra quyết định thanh tra về hoạt động của Đoàn thanh tra. Điều này có nghĩa là họ phải chịu trách nhiệm và giải trình về kết quả, phương pháp và quá trình thực hiện cuộc thanh tra. Trưởng đoàn thanh tra cần đảm bảo rằng cuộc thanh tra được tiến hành đúng theo quy định của pháp luật, đạt được mục tiêu đã đề ra và tuân thủ các nguyên tắc đạo đức và chuyên môn. Họ phải có khả năng làm rõ và giải thích các vấn đề và tranh luận phát sinh trong quá trình thanh tra, và chấp nhận trách nhiệm cá nhân cho các quyết định và hành động của Đoàn thanh tra.

Tóm lại, Trưởng đoàn thanh tra không chỉ có trách nhiệm ghi chép và lưu trữ Sổ nhật ký Đoàn thanh tra, mà còn phải tổ chức và chỉ đạo các thành viên Đoàn thanh tra, thực hiện chế độ thông tin và báo cáo, cũng như chịu trách nhiệm trước người ra quyết định thanh tra. Những trách nhiệm này đảm bảorằng quá trình thanh tra diễn ra một cách có trật tự, đảm bảo chất lượng và đạt được mục tiêu đề ra. Đồng thời, Trưởng đoàn thanh tra cũng đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc truyền đạt thông tin, giúp người ra quyết định hiểu rõ về tiến độ và kết quả của cuộc thanh tra.

Trong vai trò của mình, Trưởng đoàn thanh tra phải có khả năng lãnh đạo, quản lý và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thanh tra. Điều này đòi hỏi họ phải có kiến thức chuyên môn sâu rộng về lĩnh vực thanh tra, khả năng phân tích và đánh giá một cách công bằng và khách quan. Ngoài ra, Trưởng đoàn thanh tra cũng cần có khả năng giao tiếp và làm việc với các bên liên quan, nhằm đảm bảo sự hợp tác và hiệu quả trong quá trình thanh tra. Với vai trò quan trọng và đa dạng của mình, Trưởng đoàn thanh tra đóng góp không nhỏ vào công tác giám sát và kiểm tra hoạt động của các cơ quan, tổ chức và cá nhân, từ đó đảm bảo tính pháp lý, công bằng và minh bạch trong quản lý và sử dụng tài nguyên quốc gia.

 

3. Quyền thay đổi Trưởng đoàn thanh tra thuộc về ai?

Quyền thay đổi Trưởng đoàn thanh tra và các thành viên của Đoàn thanh tra được quy định chi tiết tại Điều 31 của Nghị định số 43/2023/NĐ-CP. Theo đó, quyền này được thực hiện theo các quy định sau đây:

- Thay đổi Trưởng đoàn thanh tra và Phó Trưởng đoàn thanh tra: Người có quyền ra quyết định thanh tra sẽ dựa trên văn bản đề nghị và các thông tin có liên quan đến hoạt động của Đoàn thanh tra để xem xét và ban hành quyết định thay đổi Trưởng đoàn thanh tra và Phó Trưởng đoàn thanh tra.

- Thay đổi thành viên của Đoàn thanh tra: Người có quyền ra quyết định thanh tra sẽ dựa trên văn bản đề nghị của Trưởng đoàn thanh tra, kết quả giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra và các thông tin có liên quan để ban hành quyết định thay đổi thành viên của Đoàn thanh tra. Trong trường hợp không đồng ý, người ra quyết định thanh tra sẽ trả lời người đề nghị và nêu rõ lý do.

- Bổ sung thành viên cho Đoàn thanh tra: Khi cần thiết, Trưởng đoàn thanh tra sẽ thảo luận và thống nhất với Thủ trưởng cơ quan hoặc đơn vị quản lý, sử dụng trực tiếp về việc bổ sung thành viên cho Đoàn thanh tra. Trước đó, Trưởng đoàn thanh tra sẽ lập văn bản đề nghị và dự thảo quyết định bổ sung thành viên Đoàn thanh tra để trình người có quyền ra quyết định thanh tra. Văn bản đề nghị phải nêu rõ lý do, họ tên và chức danh của người được đề xuất bổ sung. Trong trường hợp người có quyền ra quyết định thanh tra không đồng ý với đề nghị bổ sung thành viên Đoàn thanh tra, người đó sẽ trả lời người đề nghị và nêu rõ lý do.

- Quyết định thay đổi Trưởng đoàn thanh tra, Phó Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra và bổ sung thành viên Đoàn thanh tra phải được gửi cho đối tượng thanh tra để thông báo và thực hiện.

Quyền thay đổi Trưởng đoàn thanh tra là một quyền hạn quan trọng trong quá trình thực hiện công tác thanh tra. Người có quyền thay đổi Trưởng đoàn thanh tra được xác định rõ trong Điều 31 của Nghị định số 43/2023/NĐ-CP. Theo quy định, người có quyền thay đổi Trưởng đoàn thanh tra là người ra quyết định thanh tra. Để đưa ra quyết định này, người đó sẽ căn cứ vào các văn bản đề nghị và thông tin liên quan đến hoạt động của Đoàn thanh tra để xem xét và ban hành quyết định thay đổi Trưởng đoàn thanh tra.

Việc thay đổi Trưởng đoàn thanh tra là một quyết định quan trọng và phải được đưa ra một cách cân nhắc. Người có quyền thay đổi Trưởng đoàn thanh tra cần xem xét các yếu tố như hiệu suất làm việc, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm và đạo đức nghề nghiệp của Trưởng đoàn thanh tra hiện tại. Việc thay đổi Trưởng đoàn thanh tra có thể được thực hiện để cải thiện hiệu quả công tác thanh tra và đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong quá trình này.

Người có quyền thay đổi Trưởng đoàn thanh tra cũng có thể thực hiện việc thay đổi Phó Trưởng đoàn thanh tra. Quy trình và tiêu chí thay đổi Phó Trưởng đoàn thanh tra cũng tương tự như thay đổi Trưởng đoàn thanh tra, căn cứ vào các văn bản đề nghị và thông tin liên quan để đưa ra quyết định thích hợp. Quyền thay đổi Trưởng đoàn thanh tra là một phần quan trọng trong quản lý và điều hành hoạt động của Đoàn thanh tra. Điều này giúp đảm bảo sự linh hoạt và hiệu quả trong công tác thanh tra, đồng thời tạo điều kiện để phát triển và thăng tiến cho những cá nhân có năng lực và đáng tin cậy trong lĩnh vực này.

Tóm lại, người có quyền thay đổi Trưởng đoàn thanh tra là người ra quyết định thanh tra. Quyền này được thực hiện dựa trên các yếu tố và thông tin liên quan để đảm bảo sự công bằng và hiệu quả trong công tác thanh tra. Quyền thay đổi này là một phần quan trọng trong quản lý và điều hành của Đoàn thanh tra, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu suất của công tác thanh tra.

Xem thêm >> Báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra, Tổ thanh tra, Nhóm thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra

Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn!