Luật sư tư vấn về chủ đề "thanh tra thuế"

thanh tra thuế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thanh tra thuế.

Kiểm tra thuế, thanh tra thuế được quy định như thế nào?

Kiểm tra thuế, thanh tra thuế được quy định như thế nào?
Theo quy định của Luật quản lý thuế năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì việc kiểm tra thì việc kiểm tra, thanh tra thuế phải tuân thủ những quy định về mẫu biểu thanh tra, kiểm tra, trình tự, thủ tục, hồ sơ kiểm tra thuế theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính và không cản trở hoạt động bình thường của người nộp thuế.

Quy định của pháp luật về thanh tra thuế

Quy định của pháp luật về thanh tra thuế
Thời hạn thanh tra thuế thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra. Thời hạn của cuộc thanh tra được tính là thời gian thực hiện thanh tra tại trụ sở của người nộp thuế kể từ ngày công bố quyết định thanh tra đến ngày kết thúc việc thanh tra tại trụ sở của người nộp thuế.