1. Tiêu chuẩn Trưởng đoàn thanh tra ra sao?

Trong Nghị định 43/2023/NĐ-CP, đã được quy định rõ ràng về tiêu chuẩn cần phải đáp ứng để trở thành Trưởng đoàn thanh tra. Điều này đảm bảo sự đáng tin cậy và hiệu quả trong quá trình thực hiện cuộc thanh tra. Tiêu chuẩn này bao gồm cả tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể.
Tiêu chuẩn chung bao gồm những phẩm chất cá nhân quan trọng. Trưởng đoàn thanh tra phải có phẩm chất đạo đức cao, sự trách nhiệm, liêm khiết và trung thực. Họ cần phải công minh và khách quan trong quá trình làm việc, đảm bảo tính khách quan và công bằng của cuộc thanh tra. Đồng thời, họ phải có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ của cuộc thanh tra. Am hiểu về nghiệp vụ thanh tra, khả năng phân tích, đánh giá, và tổng hợp thông tin cũng là điều quan trọng. Trưởng đoàn thanh tra cần có khả năng tổ chức, điều hành, và hướng dẫn các thành viên trong đoàn thanh tra thực hiện nhiệm vụ được giao.
Tiêu chuẩn cụ thể liên quan đến cấp bậc trong hệ thống thanh tra. Điều này đảm bảo rằng Trưởng đoàn thanh tra có đủ kiến thức và kinh nghiệm cần thiết để thực hiện cuộc thanh tra một cách hiệu quả. Chẳng hạn, nếu đoàn thanh tra do Tổng Thanh tra Chính phủ thành lập, thì Trưởng đoàn thanh tra phải từ Thanh tra viên chính trở lên. Tương tự, các cấp bậc khác trong hệ thống thanh tra cũng có yêu cầu cụ thể tương ứng như sau: Đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra Bộ, Chánh Thanh tra của cơ quan thuộc Chính phủ, Chánh Thanh tra tỉnh thành lập thì Trưởng đoàn thanh tra phải từ Thanh tra viên chính trở lên; Đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra Tổng cục, Cục thuộc Bộ thành lập thì Trưởng đoàn thanh tra phải từ Thanh tra viên trở lên; Đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra sở, Chánh thanh tra huyện thành lập thì Trưởng đoàn thanh tra phải từ Thanh tra viên trở lên
Tóm lại, việc xác định tiêu chuẩn Trưởng đoàn thanh tra theo nội dung trích dẫn giúp đảm bảo tính chuyên nghiệp, đúng đắn và công bằng trong quá trình thực hiện cuộc thanh tra. Trưởng đoàn thanh tra phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể đã được quy định.
 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng đoàn thanh tra như thế nào?

Dựa vào Điều 81 của Luật Thanh tra 2022, Trưởng đoàn thanh tra được giao nhiệm vụ và quyền hạn quan trọng trong quá trình tiến hành thanh tra. Điều này đảm bảo tính công bằng và hiệu quả của cuộc thanh tra. Trưởng đoàn thanh tra có một loạt nhiệm vụ và quyền hạn quan trọng sau đây:
- Tổ chức và chỉ đạo: Trưởng đoàn thanh tra đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính hiệu quả và công bằng của cuộc thanh tra. Chính họ chịu trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo các thành viên trong Đoàn thanh tra, đảm bảo rằng cuộc thanh tra diễn ra một cách chính xác và theo đúng nội dung quyết định thanh tra.
Trưởng đoàn phải đảm bảo rằng các thành viên trong Đoàn thanh tra hiểu rõ nhiệm vụ và mục tiêu của cuộc thanh tra. Họ phải đảm bảo tính công bằng, khách quan và trung thực trong quá trình thu thập thông tin và đánh giá tình hình. Trưởng đoàn phải tạo điều kiện để thành viên của Đoàn thanh tra có thể làm việc hiệu quả, hỗ trợ họ trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình.
Ngoài việc tổ chức, Trưởng đoàn cũng có trách nhiệm đảm bảo rằng cuộc thanh tra diễn ra theo quy định của pháp luật và theo đúng mục tiêu của nhiệm vụ. Họ phải đảm bảo rằng cuộc thanh tra không bị ảnh hưởng bởi áp lực hay thế lực bên ngoài, và luôn giữ tính khách quan và công bằng trong quá trình làm việc.
Trưởng đoàn thanh tra, với trách nhiệm lớn và vai trò quan trọng, đóng góp quan trọng vào việc đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả của quá trình thanh tra. Bằng cách tổ chức và chỉ đạo một cách chính xác, họ giúp đảm bảo rằng kết quả của cuộc thanh tra là công bằng và có giá trị cho cộng đồng.
- Kiến nghị biện pháp thuộc thẩm quyền: Trưởng đoàn có quyền kiến nghị người ra quyết định thanh tra áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo thực hiện yêu cầu và mục đích thanh tra, theo quy định của Luật Thanh tra năm 2022 và các quy định liên quan.
- Yêu cầu thông tin và tài liệu: Trưởng đoàn có quyền yêu cầu đối tượng thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu và báo cáo về các vấn đề liên quan đến cuộc thanh tra. Họ cũng có quyền yêu cầu các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan cung cấp thông tin và tài liệu liên quan đến thanh tra.
- Tạm giữ tài sản và kiểm kê: Trưởng đoàn có quyền yêu cầu tạm giữ tài sản, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị sử dụng trái pháp luật và yêu cầu kiểm kê tài sản.
- Phong tỏa tài liệu: Trưởng đoàn có quyền quyết định niêm phong tài liệu liên quan đến cuộc thanh tra.
- Đình chỉ hành vi vi phạm: Trưởng đoàn có quyền đình chỉ hoặc kiến nghị người có thẩm quyền đình chỉ hành vi vi phạm.
- Tạm đình chỉ việc thi hành quyết định kỷ luật: Trưởng đoàn có quyền kiến nghị người có thẩm quyền tạm đình chỉ việc thi hành quyết định kỷ luật, chuyển công tác, cho thôi việc, cho nghỉ hưu đối với đối tượng thanh tra hoặc người cung cấp thông tin, tài liệu nếu có căn cứ cho rằng việc thi hành quyết định đó gây trở ngại cho hoạt động thanh tra.
- Xử phạt vi phạm hành chính: Trưởng đoàn có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quyền hạn.
- Báo cáo và chịu trách nhiệm về báo cáo: Trưởng đoàn phải báo cáo kết quả thanh tra cho người ra quyết định thanh tra và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và khách quan của báo cáo đó.
- Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn khác: Ngoài các nhiệm vụ và quyền hạn đã nêu, Trưởng đoàn cũng phải thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
Tổng cộng, có những nhiệm vụ và quyền hạn mà Trưởng đoàn thanh tra cần thực hiện trong quá trình thực hiện cuộc thanh tra, đảm bảo rằng quá trình này diễn ra một cách công bằng và hiệu quả.
 

3. Trưởng đoàn thanh tra có cần ghi sổ nhật ký Đoàn thanh tra hay không?

Theo Điều 32 của Nghị định 43/2023/NĐ-CP, sổ nhật ký Đoàn thanh tra đóng vai trò quan trọng trong việc ghi chép, theo dõi và bảo quản thông tin về hoạt động thanh tra. Trưởng đoàn thanh tra phải thực hiện nhiệm vụ này một cách cẩn thận và trách nhiệm. 
Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm ghi chép Sổ nhật ký Đoàn thanh tra một cách chính xác, khách quan và trung thực. Các nội dung trong sổ nhật ký liên quan đến cuộc thanh tra phải được ghi kỹ lưỡng, bao gồm từ khi công bố quyết định thanh tra cho đến khi ban hành kết luận thanh tra. Thông tin trong sổ nhật ký Đoàn thanh tra có tính chất quan trọng để đảm bảo tính công bằng và minh bạch của cuộc thanh tra.
Sổ nhật ký Đoàn thanh tra sau khi ghi chép xong, sẽ được lưu trữ trong Hồ sơ thanh tra. Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm quản lý sổ nhật ký Đoàn thanh tra cùng với các tài liệu khác liên quan đến cuộc thanh tra. Điều này đảm bảo tính toàn vẹn và bảo quản dữ liệu liên quan đến cuộc thanh tra.
Việc in và phát hành sổ nhật ký Đoàn thanh tra được tiến hành theo quy định cụ thể. Thành tra Chính phủ, Thanh tra Bộ, Thanh tra của cơ quan thuộc Chính phủ, Thanh tra tỉnh, sở, và huyện đều có tổ chức riêng để in và phát hành sổ nhật ký theo đúng quyền quản lý của họ. Quy định về mẫu sổ nhật ký Đoàn thanh tra sẽ được Tổng Thanh tra Chính phủ quy định cụ thể.
Tóm lại, việc ghi chép và quản lý sổ nhật ký Đoàn thanh tra là một phần quan trọng của quá trình thanh tra, đảm bảo tính minh bạch, chính xác và khách quan trong các hoạt động thanh tra. Trưởng đoàn thanh tra phải thực hiện nhiệm vụ này với tinh thần trách nhiệm cao và tuân thủ các quy định liên quan.

Xem them bài viết: Những quyền nào Đoàn thanh tra được phép thực hiện trong hoạt động thanh tra?. Khi có thắc mắc về quy định pháp luật, hãy liên hệ ngay đến hotline 19006162 hoặc gửi thư tư vấn đến email: lienhe@luatminhkhue.vn