TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN

TÊN CƠ QUAN THUẾ

BAN HÀNH THÔNG BÁO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ……./TB-.....        

........, ngày..........tháng ........năm ......

THÔNG BÁO

Về việc không chấp nhận hồ sơ nộp dần tiền thuế,

tiền chậm nộp tiền thuế

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012;

Căn cứ Điều 32 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ;

Sau khi xem xét văn bản số ... ngày…/../.. kèm theo hồ sơ đề nghị nộp dần tiền thuế nợ…. của .... (tên người nộp thuế), MST, địa chỉ nhận thông báo: ...

...(Tên cơ quan thuế)................. thông báo:

.....(Tên người nộp thuế) không thuộc trường hợp được nộp dần tiền thuế nợ. Lý do:

-…………………………………………………………………………

-…………………………………………………………………………

>> Xem thêm:  Tư vấn về nợ thuế và không có khả năng trả nợ thuế ?

.........................................................................................................

...(Tên người nộp thuế) có nghĩa vụ nộp ngay số tiền thuế còn nợ vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Cơ quan thuế thông báo để ...(tên người nộp thuế) được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- ...(tên người nộp thuế)..;

- ...(tên tổ chức bảo lãnh)...;

-….

- Lưu: VT, ....

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu