CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THƯ XÁC NHẬN THU NHẬP

 Năm……….

Thay mặt tổ chức, cá nhân trả thu nhập: (Tên tổ chức/cá nhân)…………… 

Tôi xin xác nhận về việc ông/bà:

1. Họ và tên:..................................................................................................

2. Chức vụ (nếu có):.....................................................................................

Được bổ nhiệm tới công tác tại Việt Nam với các chi tiết sau:

>> Xem thêm:  Mẫu giấy xác nhận thu nhập tiền lương, tiền công mới nhất 2020

3. Ngày đến Việt Nam:                       ngày....tháng........năm.................

4. Thu nhập trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm ..…đến ngày 31 tháng 12 năm.......

Số tiền là……………………..đồng

Trong đó:

a. Tại Việt nam:...........................đồng

b. Tại nước ngoài:.........................đồng

5. Các khoản bị khấu trừ ngoài Việt Nam (nếu có):.......................................

Thuế thu nhập cá nhân:…………………………………………………..

Bảo hiểm xã hội hoặc các loại bảo hiểm bắt buộc tương tự:………………….

Các khoản bị khấu trừ khác:……………………………………………..

>> Xem thêm:  Tư vấn về thủ tục, biểu mẫu để xin xác nhận đóng thuế thu nhập cá nhân để làm hồ sơ xin visa du học ?

6. Tiền thuê nhà cho ông/bà ………...tại Việt Nam là do………………..(ghi rõ tên tổ chức/cá nhân) trả, số tiền là:....................................................................đồng.

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

       Gửi kèm:

       Hợp đồng lao động số……………ngày…....tháng……năm…….

 

            

 

                            …, ngày …… tháng …… năm ...

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu  có)

 

 

>> Xem thêm:  Mẫu giấy xác nhận lương