CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Dành cho tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công)

[01] Kỳ tính thuế: Tháng……năm hoặc quý………năm ...……

[02] Lần đầu:                                 [03] Bổ sung lần thứ:      

 

[04] Tên người nộp thuế:……………………………………………..................................

[05] Mã số thuế:

[06] Địa chỉ: ……………………………………................................................................

[07] Quận/huyện: ..................... [08] Tỉnh/thành phố: ...................................................

[09] Điện thoại:………………..[10] Fax:..........................[11] Email: .............................

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):…..………………………..................................................

[13] Mã số thuế:

[14] Địa chỉ: ……………………………………………………………………............…………

[15] Quận/huyện: ...................... [16] Tỉnh/thành phố: .................................................

[17] Điện thoại: ........................  [18] Fax: .................. [19] Email: ..............................

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số: .....................................Ngày:......................................

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Đơn vị tính

Số người/

Số tiền

1

Tổng số người lao động:

[21]

Người

 

Trong đó: Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động

[22]

Người

 

2

Tổng số cá nhân đã khấu trừ thuế [23]=[24]+[25]

[23]

Người

 

2.1

Cá nhân cư trú

[24]

Người

 

2.2

Cá nhân không cư trú

[25]

Người

 

3

Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trả cho cá nhân [26]=[27]+[28]+[29]

[26]

VNĐ

 

3.1

Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động

[27]

VNĐ

 

3.2

Cá nhân cư trú không có hợp đồng lao động

[28]

VNĐ

 

3.3

Cá nhân không cư trú

[29]

VNĐ

 

4

Tổng TNCT trả cho cá nhân thuộc diện phải khấu trừ thuế [30]=[31]+[32]+[33]

[30]

VNĐ

 

4.1

Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động

[31]

VNĐ

 

4.2

Cá nhân cư trú không có hợp đồng lao động

[32]

VNĐ

 

4.3

Cá nhân không cư trú

[33]

VNĐ

 

5

Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ [34]=[35]+[36]+[37]

[34]

VNĐ

 

5.1

Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động

[35]

VNĐ

 

5.2

Cá nhân cư trú không có hợp đồng lao động

[36]

VNĐ

 

5.3

Cá nhân không cư trú

[37]

VNĐ

 

          Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ……………………

Chứng chỉ hành nghề số:...........

.…,ngày ......tháng ….....năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)