CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                             ---------------------------------- 

 

TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

 (Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân không cư trú; Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú )

    [01] Kỳ tính thuế: tháng…….năm hoặc quý………năm ...……

[02] Lần đầu:                                      [03] Bổ sung lần thứ:        

 

[04] Tên người nộp thuế:………….……………………………………...................

>> Xem thêm:  Bà ngoại là mẹ liệt sĩ thì cháu có được đăng ký giảm trừ gia cảnh hay không?

[05] Mã số thuế:

[06] Địa chỉ: ………………………...……………...................................................

[07] Quận/huyện: ..................... [08] Tỉnh/thành phố: ........................................

[09] Điện thoại:……………..[10] Fax:..........................[11] Email: ......................

[12] Tên tổ chức khai thay (nếu  có):………………………................................

[13] Mã số thuế:

[14] Địa chỉ: …………….……………………………………………...................…….

[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/Thành phố: ...................................

[17] Điện thoại: .....................  [18] Fax: ...................... [19] Email: ...........

[20] Tên đại lý thuế (nếu có):…..………………………......................................

>> Xem thêm:  Thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản năm 2020 ?

[21] Mã số thuế:

[22] Địa chỉ: …………………………………………………………………........…….

[23] Quận/huyện: ...................... [24] Tỉnh/thành phố: ....................................

[25] Điện thoại: .......................  [26] Fax: ................. [27] Email: ..................

[28] Hợp đồng đại lý thuế: Số: .....................................Ngày:........................

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Số tiền

I

Thu nhập từ đầu tư vốn

1

Tổng thu nhập tính thuế

[29]

 

2

Tổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đã khấu trừ

[30]

 

II

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

1

Tổng giá trị chuyển nhượng chứng khoán

[31]

 

2

Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ

[32]

 

III

Thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại

1

Tổng thu nhập tính thuế

[33]

 

2

Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ

[34]

 

IV

Thu nhập từ trúng thưởng

1

Tổng thu nhập tính thuế

[35]

 

2

Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ

[36]

 

V

Thu nhập từ kinh doanh của cá nhân không cư trú

1

Tổng thu nhập chịu thuế trả cho cá nhân

[37]

 

2

Tổng số thuế đã khấu trừ

[38]

 

VI

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú

1

Tổng giá chuyển nhượng vốn

[39]

 

2

Tổng số thuế đã khấu trừ

[40]

 

         
 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: …………………

Chứng chỉ hành nghề số:......

…,ngày ......tháng ….....năm …

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

 

>> Xem thêm:  Cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài