Mẫu số: 01/TB-TĐT

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

Số: ........./TB-TĐT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

....., ngày......tháng......năm.....

THÔNG BÁO

V/v: Xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử/ chứng từ nộp thuế điện tử

Kính gửi : <Họ tên người nộp thuế :….>

<Mã số thuế của NNT:….>

<Trường hợp nhận hồ sơ thuế điện tử/ chứng từ nộp thuế điện tử của người nộp thuế thì ghi:>

Căn cứ hồ sơ thuế điện tử/ chứng từ nộp thuế điện tử của người nộp thuế gửi tới cơ quan thuế lúc….ngày …  tháng  …  năm….  Cơ quan thuế xác nhận việc nộp hồ sơ thuế điện tử/ chứng từ nộp thuế điện tử của người nộp thuế, cụ thể như sau:

+ Tên hồ sơ thuế điện tử/ chứng từ nộp thuế điện tử:…….

+ Mã giao dịch điện tử:………

<Trường hợp không nhận hồ sơ thuế điện tử/ chứng từ nộp thuế điện tử của người nộp thuế thì ghi:>

Căn cứ hồ sơ thuế điện tử/ chứng từ nộp thuế điện tử của người nộp thuế gửi tới cơ quan thuế lúc…. ngày …  tháng  …  năm ...  Cơ quan thuế thông báo về việc không nhận hồ sơ thuế điện tử/ chứng từ nộp thuế điện tử của người nộp thuế, cụ thể như sau:

+ Tên hồ sơ thuế điện tử/ chứng từ nộp thuế điện tử:…….

+ Lý do:<lý do không nhận>…..

Cơ quan thuế thông báo để người nộp thuế biết, thực hiện./.

 

<Chữ ký số của Tổng cục Thuế>

 

 

Ghi chú: Chữ in nghiêng trong dấu<> chỉ là giải thích hoặc ví dụ. Chọn trường hợp 1 hoặc 2 theo kết quả xử lý.