đã ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Việc hỗ trợ theo Nghị quyết 03/2021/UBTVQH15 và Nghị quyết 119/NQ-CP chia làm hai nội dung chính là Hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và Hỗ trợ người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

1. Mục đích của chính sách hỗ trợ

Trước diễn biến phức tạp và tác động nặng nề của đại dịch Covid-19 lên mọi mặt của đời sống, kinh tế, xã hội ảnh hưởng lớn đến việc làm, đời sống, thu nhập của người lao động và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động, Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành chính sách hỗ trợ dựa trên kết dư từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp và giao các chủ thể có trách nhiệm tổ chức, thực hiện chính sách. Căn cứ vào nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ quyết định thực hiện việc hỗ trợ với mục đích:

- Thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của Đảng và Nhà nước đối với người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

- Góp phần nào để hỗ trợ người lao động khắc phục khó khăn nhằm ổn định cuộc sống, sức khoẻ chồng đứt gãy chuỗi cung ứng lao động hoặc thiếu hụt lao động.

- Hỗ trợ người sử dụng lao động giảm chi phí, nỗ lực thích ứng với trạng thái, hoàn cảnh mới để duy trì sản xuất, kinh doanh và tạo việc làm cho người lao động.

- Giúp phát huy vai trò của chính sách bảo hiểm thất nghiệp là chỗ dựa cho người lao động và người sử dụng lao động.

2. Nguyên tắc thực hiện chính sách hỗ trợ

Khi thực hiện chính sách hỗ trợ từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, cần đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Việc hỗ trợ này phải bảo đảm nguyên tắc có đóng - có hưởng, chia sẻ và công bằng với người lao động, người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

- Việc thực hiện chính sách đặt trong việc cân đối tổng thể chung các nguồn lực của Nhà nước, các quỹ, các nguồn hỗ trợ khác. Có tính tới sự khác biệt và ưu tiên một số đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

- Việc thực hiện hỗ trợ phải đơn giản, kịp thời, đúng đối tượng, đảm bảo công khai, minh bạch và hiệu quả.

- Các đối tượng tự nguyên không nhận hỗ trợ sẽ không áp dụng chính sách này.

3. Nội dung chính sách hỗ trợ đối với người lao động 

Cách thức hỗ trợ: Hỗ trợ bằng tiền từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Mức hỗ trợ: Mức hỗ trợ sẽ dựa trên thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp, cụ thể:

Thời gian đóng BHTN chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp Mức hỗ trợ (đồng/người)
Dưới 12 tháng 1.800.000
Từ đủ 12 tháng - dưới 60 tháng 2.100.000
Từ đủ 60 tháng - dưới 84 tháng 2.400.000
Từ đủ 84 tháng - dưới 108 tháng 2.650.000
Từ đủ 108 tháng - dưới 132 tháng 2.900.000
Từ đủ 132 tháng trở lên 3.300.000

Đối tượng áp dụng:

1. Người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tới thời điểm 30 tháng 9 năm 2021 (Tức là tháng 9/2021 người lao động có đóng vào quỹ BHTN).

2. Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật (bảo lưu thực chất là thời gian đóng BHTN chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp).

Lưu ý: Đối tượng áp dụng tại mục 1 không bao gồm người lao động làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

Đối tượng áp dụng tại mục 2 không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

Thời gian thực hiện việc hỗ trợ: Bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 và hoàn thành chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2021.

4. Nội dung chính sách hỗ trợ đối với người sử dụng lao động

Phương thức hỗ trợ: Việc hỗ trợ đối với người sử dụng lao động thực hiện bằng phương án giảm mức đóng bão Quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Mức giảm đóng: Người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 được giảm đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp từ 1% xuống còn 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Đối tượng áp dụng: Người sử dụng lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 43 Luật Việc làm năm 2013 đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp trước ngày 01 tháng 10 năm 2021 mà không bao gồm cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo chi thường xuyên.

Thời gian thực hiện giảm mức đóng: Người sử dụng lao động được giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian 12 tháng kể từ tháng 10 năm 2021 đến hết tháng 9 năm 2022.

5. Một số thủ tục hành chính đối với các chính sách hỗ trợ khác.

5.1. Thủ tục hỗ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất do đại dịch COVID-19.

Bước 1: Trong thời gian từ ngày 07 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022, người sử dụng lao động gửi văn bản đề nghị (theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg) đến cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đang tham gia bảo hiểm xã hội, đồng thời gửi 01 bản cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, giám sát.

Bước 2: Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm xem xét, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Trường hợp không giải quyết thì cơ quan bảo hiểm xã hội trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

5.2 Thủ tục hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động đo đại dịch Covid-19

Bước 1: Người sử dụng lao động có nhu cầu đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đang tham gia bảo hiểm xã hội xác nhận về việc đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đề nghị hỗ trợ và đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động tham gia đào tạo.

Cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của người sử dụng lao động.

Bước 2: Người sử dụng lao động gửi hồ sơ đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở chính.

Bước 3. Trong 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, quyết định việc hỗ trợ (theo Mẫu số 04a tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg).

Gửi bản giấy và bản điện tử Quyết định hỗ trợ đến: Cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để thực hiện chuyển kinh phí hỗ trợ trong thời hạn 03 ngày làm việc; người sử dụng lao động để thực hiện việc chuyển kinh phí cho cơ sở thực hiện việc đào tạo theo phương án đã được phê duyệt trong thời hạn 02 ngày làm việc.

Nếu không hỗ trợ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị theo mẫu 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

- Văn bản của người sử dụng lao động về việc thay đổi cơ cấu, công nghệ.

- Phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

- Xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về việc người sử dụng lao động đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đề nghị hỗ trợ và đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động tham gia đào tạo.

5.3. Thủ tục Hỗ trợ người lao động ngừng việc do Covid-19

Bước 1: Người sử dụng lao động đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội. Trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động.

Bước 2: Người sử dụng lao động gửi hồ sơ tới Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2022.

Bước 3. Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ.

Bước 4: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt Danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ trong thời gian 02 ngày làm việc.Trường hợp không phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 5: Người sử dụng lao động thực hiện chi trả cho người lao động trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ của UBND cấp tỉnh.

Thành phần hồ sơ

- Bản sao văn bản yêu cầu cách ly của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 (từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021)

- Danh sách người lao động có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 06 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

- Bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu một trong các giấy tờ sau: Giấy tờ chứng minh người lao động đang mang thai; Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em; Giấy chứng nhận nuôi con nuôi; Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của cơ quan có thẩm quyền đối với đối tượng được quy định tại khoản 2 Điều 18 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

Số lượng: 01 bộ

5.4. Thủ tục hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do đại dịch COVID-19.

Bước 1: Người lao động có nhu cầu sẽ gửi hồ sơ đến Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2022.

Bước 2: Trước ngày 05 và ngày 20 hằng tháng, Trung tâm Dịch vụ việc làm rà soát, tổng hợp danh sách người lao động đủ điều kiện hỗ trợ trình Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bước 3: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận danh sách.

Bước 4: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ trong 03 ngày làm việc. Nếu không phê duyệt thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trân trọng!