Mức bốc hàng (Rate of loading) là số lượng tấn (hoặc mét khối) hàng bốc lên tàu mỗi ngày. Thuật ngữ này thường dùng trong hợp đồng vận chuyển theo chuyên. Ví dụ: “mức bốc hàng là 1.500 tâh/ngày thời tiết tốt, trừ Chủ nhật và ngày nghỉ, nếu có làm thì tính là thời gian bốc hàng” (loading rate: 1,500MT/WWDSHEX UU).