Trong đấu giá Kho bạc Hoa Kỳ, chênh lệch giá giữa giá chào cạnh tranh trung bình và giá bán chấp nhận thấp nhất (STOPOUT PRICE) của hối phiếu, tín phiếu và trái phiếu được bán trong đấu giá Kho bạc.

Thuật ngữ của thị trường tiền tệ dùng cho một công cụ tài chính được tài trợ một phần bởi thỏa thuận mua lại. Ví dụ, một nhà giao dịch mua Trái phiếu Kho bạc 90 ngày và bán thỏa thuận mua lại 30 ngày. Sự khác nhau về ngày đáo hạn giữa hai công cụ này là mức chênh lệch.

Tài chính: Các con số xuất hiện sau dấu chấm thập phân trong bản yết giá trái phiếu. Ví dụ, trong giá chào $95.3712, đuôi là .3712. Giá trái phiếu cũng được niêm yết bằng đồng dollar cộng với 32/100 của một dollar.

Di sản: Tài sản được thừa kế bởi người nối dõi trực tiếp, ví dụ, con hoặc cháu của người đã qua đời. Gọi là estate in tail.

TAKA đơn vị tiền tệ của Bangladesh.