Luật sư tư vấn:

Căn cứ theo Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 03 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Quy định cụ thể như sau:

Theo khoản 1, khoản 2, khoản 4 Điều 18 Nghị định 28/2020/NĐ-CP:

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không thông báo công khai hoặc không niêm yết những nội dung chính của nội quy lao động ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Không có nội quy lao động bằng văn bản khi sử dụng từ 10 lao động trở lên;

b) Không đãng ký nội quy lao động với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh;

c) Sử dụng nội quy lao động chưa có hiệu lực hoặc đã hết hiệu lực;

d) Xử lý kỷ luật lao động, bồi thường thiệt hại không đúng trình tự, thủ tục, thời hiệu theo quy định của pháp luật;

đ) Tạm đình chỉ công việc đối với người lao động không đúng quy định của pháp luật.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

* Buộc nhận người lao động trở lại làm việc và trả đủ tiền lương cho người lao động tương ứng vói những ngày nghỉ việc đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm d khoản 2;

* Buộc trả đủ tiền lương những ngày tạm đình chỉ công việc đối với người lao động không đúng quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm đ Khoản 2.

Theo khoản 1 Điều 5 Nghị định này: Mức phạt tiền quy định đối với các hành vi vi phạm nêu trên là mức phạt đối với cá nhân, mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Luật Minh Khuê phân tích quy định pháp luật về vấn đề này như sau:

 

1. Quy định vào nội quy lao động

Nội dung lao động do người sử dụng lao động ban,nếu sử dụng từ 10 người lao động phải bằng văn bản.Nếu sử dụng dưới 10 người lao động thì không bắt buộc ban hành nội quy lao động bằng văn bản nhưng phải thỏa thuận nội dung về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất trong hợp đồng lao động.

Nội dung nội quy lao động không được trái với pháp luật về lao động và quy định của pháp luật có liên quan. Nội quy lao động bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

- Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.

- Trật tự tại nơi làm việc.

- An toàn, vệ sinh lao động.

- Phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; trình tự, thủ tục xử lý hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

- Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động.

- Trường hợp được tạm thời chuyển người lao động làm việc khác so với hợp đồng lao động.

- Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý  kỷ luật lao động .

- Trách nhiệm vật chất.

- Người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động.

Như vậy, nội quy lao động sẽ giúp cho người sử dụng lao động duy trì được trật tự và điều hành mọi hoạt động trong doanh nghiệp một cách hiệu quả.

 

2. Người sử dụng lao động có cần phải ban hành nội quy lao động hay không ?

Căn cứ vào khoản 1 Điều 69 Nghị định 145/2020/NĐ-CP như sau:

" Người sử dụng lao động phải ban hành nội quy lao động, nếu sử dụng từ 10 người lao động trở lên trên thì nội quy định lao động phải bằng văn bản, nếu sử dụng dưới 10 người lao động thì không bắt buộc ban hành nội quy lao động bằng văn bản nhưng phải thỏa thuận nội dung về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất trong hợp đồng lao động ".

Như vậy, nếu sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì người sử dụng lao động phải ban hành nội quy lao động bằng văn bản. Trường hợp sử dụng dưới 10 ngày lao động thì người sử dụng lao động không bắt buộc ban hành nội quy lao động bằng văn bản nhưng phải thỏa thuận nội dung về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất trong hợp đồng lao động.

Trình tự, thủ tục đăng ký nội quy lao động :

Bước 1: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động.

Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, nếu nội dung nội quy lao động có quy định trái với pháp luật thì cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo, hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại.

 

3. Vi phạm nội quy công ty bị xử lý như thế nào ?

Căn cứ vào quy định tại Điều 124 Bộ luật Lao động năm 2019 về hình thức xử lý kỷ luật lao động, cụ thể :

- Khiển trách.

- Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 6 tháng.

- Cách chức.

- Sa thải.

Như vậy, người sử dụng lao động có thể áp dụng một trong bốn hình thức kỷ luật nêu trên để áp dụng đối với lao động vi phạm nội quy công ty. 

 

4. Mức xử phạt hành về nội quy lao động như thế nào?

Căn cứ Điều 19 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định về  nội quy lao động như sau : 

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người sử dùng lao động không thông báo nội dung lao động hoặc không niêm yết những nội dung chính của nội quy lao động ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc.

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

+ Không có nội quy lao động bằng văn bản khi sử dụng từ 10 lao động trở lên.

+ Không đăng ký nội dung lao động theo quy định của pháp luật.

+ Không tham khảo ý kiên của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở trước khi ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung nội quy lao động.

+ Sử dụng nội quy lao động chưa có hiệu lực hoặc đã hết hiệu lực.

+ Sử dụng nội quy lao động chưa có hiệu lực đã hết hiệu lực.

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000  đối với người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi sau:

+ Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động hoặc không thỏa thuận trong hợp đồng lao động đã giao kết hoặc pháp luật về lao động không quy định.

 

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện việc đăng ký nội quy lao động?

Căn cứ Điều 119 Bộ luật Lao động 2019 cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện việc đăng ký nội quy lao động như sau:

- Cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi người sử dụng lao động đăng ký kinh doanh. Căn cứ điều kiện cụ thể, cơ quan môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể ủy quyền cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc đăng ký nội quy lao động theo quy lao động theo quy định.

- Trường hợp người sử dụng lao động có các chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh đặt ở nhiều địa bàn khác nhau thì gửi nội quy lao động đã được đăng ký đến cơ quan chuyên môn về lao động thuộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất , kinh doanh.

 

6. Có được áp dụng hình thức sa thải đối với người lao động vi phạm nội quy công ty?

Căn cứ vào Điều 125 Bộ luật Lao động 2019 quy định về trường hợp người sử dụng lao động được áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải người lao động , cụ thể như sau:

- Người lao động có hành vi trộm cắp , tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma túy tại nơi làm việc.

- Người lao động có hành vi tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe doạ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động hoặc quấy rối tính dục tại nơi làm việc được quy định trong nội quy lao động.

- Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương hoặc cách chức mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật. Tái phạm là trường hợp người lao động lặp lại các hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật mà chưa được xóa kỷ luật.

- Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong thời gian 30 ngày hoặc 20 ngày cộng dồn trong thời hạn 365 ngày tính từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng.

Mọi vướng mắc Quý khách hàng vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận Luật sư tư vấn pháp luật lao động trực tuyến qua tổng đài 24//7 gọi số : 1900.6162 để được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.