1. Các đối tượng được tăng phụ cấp thâm niên theo quy định mới

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc đối tượng hưởng phụ cấp thâm niên có các điều kiện và tiêu chuẩn sau đây:

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quy định tại tiết a điểm 1.1 Mục II Thông tư 04/2005/TT-BNV:

+ Sau 36 tháng đã xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh.

+ Hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung bằng 5% mức lương của bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh đó.

+ Từ năm thứ tư trở đi, mỗi năm có đủ hai tiêu chuẩn hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung được tính hưởng thêm 1%.

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quy định tại tiết b điểm 1.1 Mục II Thông tư 04/2005/TT-BNV:

+ Sau đủ 24 tháng đã xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch.

+ Hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung bằng 5% mức hưởng của bậc lương cuối cùng trong ngạch đó.

+ Từ năm thứ ba trở đi, mỗi năm có đủ hai tiêu chuẩn hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung được tính hưởng thêm 1%.

Các quy định khác liên quan đến phụ cấp thâm niên cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bao gồm:

- Khi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chuyển xếp lương cũ sang lương mới theo quy định tại Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT-BNV-BTC, thì thời gian giữ bậc lương cũ được tính để hưởng thêm phụ cấp thâm niên vượt khung theo nguyên tắc cứ mỗi năm giữ bậc lương cũ mà có đủ hai tiêu chuẩn hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung được tính hưởng thêm 1% phụ cấp thâm niên vượt khung.

- Nếu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng năm hoặc bị kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức hoặc cách chức, thì thời gian để xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung sẽ bị kéo dài và được xác định theo các trường hợp kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên.

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có kết luận của cơ quan có thẩm quyền là oan, sai sau khi bị đình chỉ công tác, bị tạm giữ, tạm giam, bị kỷ luật, nếu vẫn được cơ quan có thẩm quyền đánh giá (bằng văn bản) là hoàn thành nhiệm vụ công tác được giao hàng năm, thì được tính lại các mức phụ cấp thâm niên vượt khung như khi đạt đủ tiêu chuẩn hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung và được truy lĩnh phụ cấp, truy nộp bảo hiểm xã hội theo các mức phụ cấp thâm niên vượt khung đã được tính lại.

=> Các đối tượng này được hưởng phụ cấp thâm niên khi đạt đủ tiêu chuẩn thời gian và tiêu chuẩn hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung. Mức hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung được xác định dựa trên quy định tại tiết a điểm 1.1 và tiết b điểm 1.1 Mục II của Thông tư 04/2005/TT-BNV. Theo đó, sau khi đạt đủ thời gian xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung bằng một phần trăm lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh tương ứng. Ngoài ra, nếu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chuyển xếp lương cũ sang lương mới, thì thời gian giữ bậc lương cũ sẽ được tính để hưởng thêm phụ cấp thâm niên vượt khung theo nguyên tắc mỗi năm giữ bậc lương cũ đạt đủ tiêu chuẩn hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung sẽ được tính hưởng thêm một phần trăm.

 

2. Điểm mới về phụ cấp thâm niên từ ngày 01/7/2023 với cán bộ, công chức, viên chức

Theo quy định tại Nghị quyết 69/2022/QH15 ngày 11/11/2022 của Quốc hội, có hiệu lực từ ngày 01/7/2023, mức tiền lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các đơn vị công lập sẽ được điều chỉnh tăng lên thành 1.800.000 đồng/tháng, so với mức trước đó là 1.490.000 đồng/tháng. Do sự thay đổi này, phụ cấp thâm niên vượt khung dành cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các đơn vị công lập sẽ được điều chỉnh tăng hơn 20,8% để phù hợp với mức lương cơ sở mới. Điều này có nghĩa là phụ cấp thâm niên sẽ được tính dựa trên mức lương cơ sở mới là 1.800.000 đồng/tháng.

Phụ cấp thâm niên là một khoản tiền bổ sung được trả cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị công lập, dựa trên số năm kinh nghiệm làm việc của họ. Việc điều chỉnh mức phụ cấp thâm niên này nhằm đảm bảo tính công bằng và phù hợp với mức lương cơ sở mới, tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tiếp tục đóng góp và phục vụ công việc của mình trong các đơn vị công lập. Việc tăng phụ cấp thâm niên vượt khung lên hơn 20,8% là một chính sách nhằm tăng thu nhập và động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong lĩnh vực công lập. Điều này có tác động tích cực đến đời sống kinh tế và động lực làm việc của họ, đồng thời thúc đẩy sự phát triển và cải thiện chất lượng công việc trong các đơn vị công lập.

 

3. Mức phụ cấp thâm niên của cán bộ, công chức, viên chức

Phụ cấp thâm niên vượt khung là một chính sách hưởng phụ cấp bổ sung áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các đơn vị công lập. Các quy định về phụ cấp thâm niên vượt khung được thực hiện theo các điều kiện và tiêu chuẩn xác định trong Thông tư 04/2005/TT-BNV (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 03/2021/TT-BNV). Dưới đây là các chi tiết về việc hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung:

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung nếu đáp ứng đủ thời gian và tiêu chuẩn quy định tại tiết a và tiết b của điểm 1.1 Mục II Thông tư 04/2005/TT-BNV. Theo đó:

+ Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quy định tại tiết a điểm 1.1, sau khi đã đạt bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh trong vòng 36 tháng, họ sẽ được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung tương đương 5% mức lương của bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh đó. Từ năm thứ tư trở đi, mỗi năm đáp ứng hai tiêu chuẩn hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung sẽ được tính thêm 1%.

+ Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quy định tại tiết b điểm 1.1, sau khi đã đạt bậc lương cuối cùng trong ngạch trong vòng 24 tháng, họ sẽ được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung tương đương 5% mức hưởng của bậc lương cuối cùng trong ngạch đó. Từ năm thứ ba trở đi, mỗi năm đáp ứng hai tiêu chuẩn hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung sẽ được tính thêm 1%.

- Khi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chuyển từ lương cũ sang lương mới theo quy định tại Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT-BNV-BTC, nếu đã được tính hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung trên lương mới, thì thời gian giữ bậc lương cũ sẽ được sử dụng để chuyển sang lương mới và tiếp tục được tính hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung theo nguyên tắc mỗi năm đáp ứng hai tiêu chuẩn hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung sẽ được tính thêm 1% phụ cấp thâm niên vượt khung.

- Trong trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng năm hoặc bị kỷ luật (khiển trách, cảnh cáo, giáng chức hoặc cách chức), thời gian để xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung sẽ bị kéo dài tương tự như trường hợp kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên.

- Trong trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có kết luận từ cơ quan có thẩm quyền là oan, sai sau khi bị đình chỉ công tác, bị tạm giữ, tạm giam hoặc bị kỷ luật (khiển trách, cảnh cáo, cách chức hoặc bị bãi nhiệm), và vẫn được cơ quan có thẩm quyền đánh giá là đã hoàn thành nhiệm vụ công tác được giao hàng năm, thì các mức phụ cấp thâm niên vượt khung sẽ được tính lại theo quy định tại Thông tư 04/2005/TT-BNV và cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ được truy lĩnh phụ cấp thâm niên vượt khung và truy nộp bảo hiểm xã hội (bao gồm cả phần bảo hiểm xã hội do cơ quan, đơn vị đóng) theo các mức đã được tính lại.

=> Mức phụ cấp thâm niên sẽ được điều chỉnh tăng dần theo thời gian và đạt tỷ lệ phần trăm cụ thể của mức lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh. Điều chỉnh này nhằm khuyến khích và động viên cán bộ, công chức, viên chức duy trì và nâng cao năng lực, kỹ năng, và đóng góp của mình trong công việc.

Quý khách hàng có nhu cầu thì tham khảo thêm nội dung bài viết sau của công ty Luật Minh Khuê: Cách tính thâm niên, phụ cấp thâm niên trong quân đội?

Công ty Luật Minh Khuê mong muốn gửi đến quý khách hàng những thông tin tư vấn hữu ích. Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, hãy liên hệ với Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Hoặc quý khách hàng gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc nhanh chóng. Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng!