Ngày công bố điều kiện phát hành chứng khoán (IMPACT DAY) là ngày mà các điều kiện về đợt phát hành cổ phiếu mới được thông báo cho dân chúng: Giá cổ phiếu không được tiết lộ cho tới ngày công bố điều kiện phát hành chứng khoán. Ngày công bố điều kiện phát hành chứng khoán cho đợt phát hành cổ phiếu mới sẽ là ngày 22 tháng 11.

(The day on which the terms of a new issue of shares are announced to the public: The share price was not revealed until impact day. Impact day for the Hew share issue will be 22 November).