Luat Minh Khue

phát hành chứng khoán

phát hành chứng khoán - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về phát hành chứng khoán

Phát hành và niêm yết chứng khoán

Phát hành và niêm yết chứng khoán
Việc chào bán lần đầu tiên chứng khoán mới gọi là phát hành chứng khoán. Nếu đợt phát hành dẫn đến việc đưa một loại chứng khoán của một tổ chức lần đầu tiên ra công chúng thì gọi là phát hành lần đầu ra công chúng.