Khi tôi lên xã lấy sổ thì cán bộ địa chính nói bây giờ tôi phải trả số tiền hơn 100 triệu theo luật đất đai mới. Vậy có đúng không? Vì sao? Xin luật sư giải thích rõ và cụ thể cho tôi. Tôi chân thành cảm ơn.

Người gửi: CKT

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật Đất đai của công ty Luật Minh Khuê.

Tư vấn nghĩa vụ tài chính khi làm giấy chứng nhận QSDĐ theo luật mới ?

Luật sư tư vấn luật đất đai trực tuyến, gọi:  1900.6162

 

Trả lời:

Kính chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của chúng tôi. Chúng tôi xin giải đáp thắc mắc của bạn như sau:

1. Cơ sở pháp lý: 

Nghị định 45/2014/NĐ-CP Quy định về tiền sử dụng đất

Luật số 21/2012/QH13 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số diều của Luật quản lý thuế

2. Nội dung phân tích:

Chúng tôi được biết năm 2006 bạn đăng ký làm giấy chứng nhận QSDĐ tại xã, nhưng vì tiền lệ phí cao quá (hơn 20 triệu đồng) bạn không có tiền để lấy sổ. Đến nay (tháng 7 năm 2015) bạn mới gom đủ số tiền là 20 triệu.Khi bạn lên xã lấy sổ thì cán bộ địa chính nói bây giờ bạn phải trả số tiền hơn 100 triệu theo Luật đất đai 2013.

Như vậy, trường hợp của bạn đã được cấp sổ quyền sử dụng đất năm 2006, vậy sẽ được tính nghĩa vụ tài chính ngay tại thời điểm đó. Và do bạn không đủ số tiền 20tr để lấy sổ thì bạn vi phạm luật định thuộc hành vi nộp chậm tiền sử dụng đất khi đã có thông báo nộp nghĩa vụ tài chính để lấy sổ. Theo Khoản 4 Điều 14 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thời hạn nộp tiền sử dụng đất:

"a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký Thông báo của cơ quan thuế, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo Thông báo.

b) Trong vòng 60 ngày tiếp theo, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất còn lại theo Thông báo.

c) Quá thời hạn quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này, người sử dụng đất chưa nộp đủ số tiền sử dụng đất theo Thông báo thì phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền chưa nộp theo mức quy định của pháp luật về quản lý thuế trừ trường hợp có đơn xin ghi nợ tiền sử dụng đất đối với những trường hợp được ghi nợ.

5. Trường hợp căn cứ tính tiền sử dụng đất có thay đổi thì cơ quan thuế phải xác định lại tiền sử dụng đất phải nộp, thông báo cho người có nghĩa vụ thực hiện.

Trường hợp đang sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất nếu người sử dụng đất đề nghị điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết làm phát sinh nghĩa vụ tài chính đất đai (nếu có) thì phải nộp bổ sung tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước."

Như vậy, bạn đã không nộp lệ phí theo đúng quy định, bạn cũng không thông báo cho Cơ quan quản lý thuế biết, việc nộp chậm này được quy định xử lý  tại Điều 18 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định xử lý chậm nộp :"Trường hợp chậm nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước thì người sử dụng đất phải nộp tiền chậm nộp. Việc xác định tiền chậm nộp tiền sử dụng đất thực hiện theo mức quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành."

>> Xem thêm:  Thủ tục và chi phí làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định như thế nào ?

Do đó, đến nay bạn muốn lấy sổ về thì bạn chỉ phải nộp số tiền 20 triệu kèm theo nộp tiền thuế nộp chậm quy định tại Điều 106 Luật quản lý thuế sửa đổi bổ sung năm 2012 về Xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế như sau:

"1. Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức lũy tiến 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp đối với số ngày chậm nộp không quá chín mươi ngày; 0,07%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp đối với số ngày chậm nộp vượt quá thời hạn chín mươi ngày.

2. Người nộp thuế khai sai dẫn đến làm thiếu số tiền phải nộp nếu tự giác khắc phục hậu quả bằng cách nộp đủ số tiền thuế phải nộp trước khi cơ quan có thẩm quyền phát hiện thì phải nộp tiền chậm nộp, nhưng không bị xử phạt vi phạm thủ tục hành chính thuế, thiếu thuế, trốn thuế.

Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, nếu người nộp thuế khai bổ sung trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan theo quy định tại điểm b khoản 2 điều 34 của Luật này và chủ động nộp số tiền thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế thiếu theo quy định tại Điều này, nhưng không bị xử phạt vi phạm thủ tục hành chính thuế, thiếu thuế, trốn thuế.

3. Người nộp thuế tự xác định số tiền chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế chậm nộp, số ngày chậm nộp và mức tiền chậm nộp theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Trường hợp người nộp thuế không tự xác định hoặc xác định không đúng số tiền chậm nộp thì cơ quan quản lý thuế xác định số tiền chậm nộp và thông báo cho người nộp thuế biết.

4. Trường hợp sau ba mươi ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, người nộp thuế chưa nộp tiền thuế và tiền chậm nộp thì cơ quan quản lý thuế thông báo cho người nộp thuế biết số tiền thuế nợ và tiền chậm nộp.

5. Cơ quan, tổ chức được cơ quan quản lý thuế ủy nhiệm thu thuế chậm chuyển tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của người nộp thuế vào ngân sách nhà nước thì phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền chậm chuyển theo mức quy định tại khoản 1 Điều này.”

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn Công ty luật Minh Khuê.

Trân trọng./

Bộ phận tư vấn luật đất đai - Công ty luật minh Khuê