Người đối tác chung là người đồng sở hữu của một doanh nghiệp chưa cổ phần hóa, họ chia sẻ trong lãi lỗ của doanh nghiệp, và chịu trách nhiệm hoàn toàn với các khoản nợ của doanh nghiệp ấy. Cũng để chỉ đối tác quản lý trong một liên doanh góp vốn hữu hạn, một đối tác chung có trách nhiệm cá nhân vô hạn đối với các khoản nợ của doanh nghiệp.