1. Người đủ 14 tuổi có cần sự cho phép của người giám hộ khi đi mua vàng không?

Theo quy định về nghĩa vụ của người giám hộ đối với người được giám hộ chưa đủ mười lăm tuổi, Điều 55 Bộ luật Dân sự 2015 quy định rằng người giám hộ có trách nhiệm đại diện cho người được giám hộ trong các giao dịch dân sự, trừ khi có quy định khác của pháp luật cho phép người chưa đủ mười lăm tuổi tự thực hiện giao dịch dân sự.

Theo Điều 21 Bộ luật Dân sự 2015: Người chưa thành niên là người chưa đủ mười tám tuổi. Giao dịch dân sự của người chưa đủ sáu tuổi do người đại diện theo pháp luật của người đó xác lập và thực hiện. Người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi, khi xác lập và thực hiện giao dịch dân sự, cần được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật, trừ khi giao dịch phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có thể tự mình xác lập và thực hiện giao dịch dân sự, ngoại trừ giao dịch liên quan đến bất động sản và động sản phải được đăng ký, cần sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật.

Do đó, theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015, người đủ 14 tuổi muốn thực hiện giao dịch dân sự, như việc mua vàng, cần phải có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật, trong trường hợp này là người giám hộ. Điều này đảm bảo tính hợp pháp của giao dịch. Đồng thời quy định này của pháp luật nhằm bảo vệ người chưa đủ tuổi khỏi những quyết định không thận trọng và đảm bảo rằng họ sẽ được đại diện bởi người có trách nhiệm pháp lý. Đồng thời, quy định cũng tôn trọng quyền tự quyết của người chưa đủ mười lăm tuổi trong những giao dịch phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi của họ, nhưng vẫn có sự giám sát của người đại diện theo pháp luật.

 

2. Người giám hộ đã cho phép người đủ 14 tuổi mua vàng thì có quyền quản lý số vàng đó hay không?

Dựa vào khoản 3 của Điều 55 trong Bộ luật Dân sự 2015, về nghĩa vụ của người giám hộ đối với người được giám hộ chưa đủ mười lăm tuổi được mô tả như sau: 

+ Chăm sóc và giáo dục: Người giám hộ có trách nhiệm chăm sóc và giáo dục người được giám hộ chưa đủ mười lăm tuổi, nhằm đảm bảo sự phát triển của họ. Người giám hộ thường phải đảm bảo rằng người được giám hộ nhận được chăm sóc y tế đầy đủ. Điều này bao gồm việc đưa họ đến bác sĩ khi cần thiết, đảm bảo chủng ngừa, cung cấp dinh dưỡng đúng cách, và giữ cho môi trường sống của họ lành mạnh. Người giám hộ phải hỗ trợ quá trình học tập của người được giám hộ. Điều này bao gồm việc thúc đẩy họ tham gia vào các hoạt động giáo dục, hỗ trợ với bài tập, và tạo điều kiện cho sự phát triển tư duy và kỹ năng học tập.

+ Đại diện trong giao dịch dân sự: Người giám hộ đóng vai trò là đại diện cho người được giám hộ trong mọi giao dịch dân sự, trừ khi có quy định khác của pháp luật cho phép người chưa đủ mười lăm tuổi tự mình thực hiện giao dịch dân sự. Theo thông lệ, người giám hộ thường được ủy quyền để đại diện và quản lý các vấn đề pháp lý và tài chính cho người được giám hộ, đặc biệt là khi người đó chưa đủ mười lăm tuổi hoặc không có khả năng tự quản lý. Trách nhiệm của người giám hộ thường bao gồm việc thực hiện các giao dịch dân sự thay mặt cho người được giám hộ. Điều này nhằm bảo vệ quyền lợi và lợi ích của người chưa trưởng thành trong quá trình thực hiện các giao dịch pháp lý.

+ Quản lý tài sản: Người giám hộ cũng phải quản lý tài sản của người được giám hộ chưa đủ mười lăm tuổi, đảm bảo rằng tài sản này được quản lý và sử dụng một cách có lợi ích nhất cho người được giám hộ. Quản lý tài sản của người được giám hộ đòi hỏi sự cẩn trọng và trách nhiệm, và người giám hộ thường cần được uỷ quyền thông qua quyết định của tòa án hoặc các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

+ Bảo vệ quyền và lợi ích: Người giám hộ có trách nhiệm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được giám hộ, đảm bảo rằng quyền lợi của họ không bị vi phạm trong mọi hoạt động pháp lý. Trong mọi quyết định quan trọng liên quan đến cuộc sống, tài chính, và sức khỏe của người được giám hộ, người giám hộ phải tìm kiếm sự đồng thuận của họ hoặc thực hiện theo quy trình pháp lý khi cần thiết. Người giám hộ cần làm việc để ngăn chặn bất kỳ hành vi lạm dụng nào và đảm bảo rằng quản lý tài sản và các quyết định khác đều phản ánh lợi ích tốt nhất cho người được giám hộ.

Do đó, khi người đủ 14 tuổi được người giám hộ cho phép mua số vàng, người giám hộ sẽ có quyền và nghĩa vụ quản lý tài sản này theo quy định của pháp luật.

 

3. Hậu quả khi người đủ 14 tuổi đi mua vàng nhưng không được người giám hộ cho phép

Dựa vào Điều 117 của Bộ luật Dân sự 2015, để xác định hiệu lực của giao dịch dân sự, cần đảm bảo một số điều kiện nhất định, như sau:

+ Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự: Chủ thể có năng lực pháp luật: Giao dịch dân sự chỉ có hiệu lực khi có đủ điều kiện về năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch đó, được xác lập bởi chủ thể tham gia giao dịch. Mọi người, tổ chức, hoặc đối tượng tham gia giao dịch phải có năng lực pháp luật để thực hiện hành động pháp lý và ký kết các hợp đồng. Ngoài năng lực pháp luật, chủ thể tham gia giao dịch cũng cần có năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch đó. Điều này có nghĩa là họ phải có khả năng hiểu và thực hiện các hành động cần thiết để thực hiện giao dịch. Nguyên tắc năng lực pháp luật là quan trọng để đảm bảo tính minh bạch, công bằng và tuân thủ của các giao dịch dân sự.

+ Giao dịch dân sự vô hiệu: Theo Điều 125 Bộ luật Dân sự 2015: Giao dịch dân sự do người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, hoặc người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự xác lập, thực hiện, có thể được tuyên bố vô hiệu theo yêu cầu của người đại diện của họ. Quy định này nhằm bảo vệ những người có khả năng quyết định giới hạn hoặc không đầy đủ khả năng quyết định của mình khỏi những giao dịch có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của họ.

+ Trường hợp giao dịch dân sự không bị vô hiệu: Giao dịch dân sự của người chưa đủ sáu tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự, nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu hàng ngày của họ, không bị vô hiệu. Giao dịch dân sự chỉ làm phát sinh quyền hoặc chỉ miễn trừ nghĩa vụ cho người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự với người đã xác lập, thực hiện giao dịch với họ. Giao dịch dân sự được người xác lập thừa nhận hiệu lực sau khi đã thành niên hoặc sau khi khôi phục năng lực hành vi dân sự. Các quy định như vậy thường được thiết lập để bảo vệ quyền lợi của những người yếu đuối mà vẫn cung cấp cơ hội cho họ đáp ứng nhu cầu cơ bản của cuộc sống hàng ngày.

Do đó, nếu người đủ 14 tuổi muốn mua vàng nhưng không được người giám hộ cho phép, người giám hộ có thể yêu cầu tuyên bố giao dịch này vô hiệu, vì giao dịch mua vàng không thuộc vào các trường hợp giao dịch nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu hàng ngày của người đó.

Ngoài ra, quý bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết Quy định mới về người giám hộ theo Bộ luật dân sự năm 2015? Nếu có bất cứ vấn đề pháp lý nào cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ tới bộ phận tư vấn pháp luật qua số điện thoại: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Trân trọng!