Căn cứ vào khoản 2 Điều 97 Bộ luật Lao động năm 2019, trường hợp người lao động hưởng lương theo tháng được trả một tháng một lần hoặc nửa tháng mộtlần. Thời điểm trả lương do hai bên thỏa thuận và phải được ấn định vào một thời điểm có tính chu kỳ.

Như vậy, người lao động hưởng lương theo tháng sẽ được trả lương một tháng một lần; ngoài ra, Bộ luật Lao động năm 2019 còn quy định mang hướng mỏ là “hoặc nửa tháng một lần” để cho phép người sử dụng lao động lựa chọn chu kỳ trả lương phù hợp (một tháng một lần hoặc nửa tháng một lần) với tình hình thực tế tại đơn vị mình.

Nếu người sử dụng lao động chọn phương án nửa tháng trả lương cho người lao động một lần thì rõ ràng người lao động hưởng lương theo tháng sẽ thuận lợi trong việc có nguồn tiền để trang trải cuộc sống.