Những người không được ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân gồm có:

* Người chưa đủ 21 tuổi.

* Người đang bị tước quyền ứng cử theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, người đang chấp hành hình phạt tù, người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự.

* Người đang bị khỗi tố bị can.

* Người đang chấp hành bản án, quyết định hình sự của Tòa án.

* Người đã chấp hành xong bản án, quyết định hình sự của Tòa án nhưng chưa được xóa án tích.

* Người đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiên bắt buộc hoặc giáo dục tại xã, phường, thị trấn.