Luật sư tư vấn về chủ đề "đại biểu quốc hội"

đại biểu quốc hội | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đại biểu quốc hội.

Chức năng giám sát của Quốc hội? Các hình thức giám sát của Quốc hội?

Chức năng giám sát của Quốc hội? Các hình thức giám sát của Quốc hội?
Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.

Khái niệm về đoàn đại biểu quốc hội? Cơ cấu, tổ chức và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội?

Khái niệm về đoàn đại biểu quốc hội? Cơ cấu, tổ chức và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội?
Các Đại biểu Quốc hội được bầu trong một tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương hợp thành Đoàn đại biểu Quốc hội. Đoàn Đại biểu Quốc hội có Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn, có trụ sở, văn phòng giúp việc và có kinh phí hoạt động theo quy định của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

Tiêu chuẩn của Đại biểu quốc hội khóa XV, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tiêu chuẩn của Đại biểu quốc hội khóa XV, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày 20 tháng 1 năm 2021 Ban chấp hành Trung ương đã ban hành Hướng dẫn 36-HD/BCHTW về Công tác nhân sự Đại biểu quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cụ thể tiêu chuẩn của Đại biểu quốc hội khóa XV là gì? Hãy cùng tìm hiểu bài viết dưới đây:

Các tổ chức điều hành và giúp việc Đại hội ?

Các tổ chức điều hành và giúp việc Đại hội ?
Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/07/2016 của Ban Chấp hành Trung ương đã xác định trong đại hội, các tổ chức điều hành và giúp việc đại hội bao gồm: đoàn chủ tịch đại hội, ban thanh tra tư cách đại biểu, đoàn thư ký đại hội và ban kiểm phiếu.

Nhiệm vụ của cấp ủy triệu tập đại hội; số lượng, phân bổ đại biểu; bầu và chỉ định đại biểu dự đại hội đảng bộ các cấp?

Nhiệm vụ của cấp ủy triệu tập đại hội; số lượng, phân bổ đại biểu; bầu và chỉ định đại biểu dự đại hội đảng bộ các cấp?
Nhiệm vụ của cấp ủy triệu tập đại hội; số lượng, phân bổ đại biểu; bầu và chỉ định đại biểu dự đại hội đảng bộ các cấp được quy định tại Tiểu mục 11.1 Mục 11 Quy định 29-QĐ/TW năm 2016 thi hành Điều lệ Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Thành lập đơn vị bầu cử và xác định ngày bầu cử?

Thành lập đơn vị bầu cử và xác định ngày bầu cử?
Cuộc bầu cử là một trong những hình thức hoạt động xã hội - chính trị quan trọng của công dân của mọi nước trên thế giới. Bầu cử thu hút sự tham gia của đông đảo cử tri đại diện cho các giai cấp, tầng lớp, tôn giáo, giới tính v.v...

Văn phòng Quốc hội là gì ? Quy định pháp luật về văn phòng quốc hội

Văn phòng Quốc hội là gì ? Quy định pháp luật về văn phòng quốc hội
Văn phòng Quốc hội là cơ quan giúp việc của Quốc hội, có trách nhiệm tham mưu, righiên cứu tổng hợp và tổ chức phục vụ mọi hoạt động của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ quốc hội, Chủ tịch quốc hội, các Phó Chủ tịch quốc hội, của Hội đồng dân tộc và các uỷ ban của Quốc hội.

Cơ cấu bộ máy tổ chức của Quốc hội Việt Nam

Cơ cấu bộ máy tổ chức của Quốc hội Việt Nam
Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.