1. Theo quy định chung:

Theo quy định tại Hiến pháp 2013 của Việt Nam:

- Nhiệm kỳ của mỗi khóa Quốc hội là năm năm: Điều này nghĩa là mỗi Quốc hội chỉ hoạt động trong khoảng thời gian là năm năm. Sau khi nhiệm kỳ kết thúc, cần phải tổ chức bầu cử để bầu ra Quốc hội mới.

- Sáu mươi ngày trước khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Quốc hội khóa mới phải được bầu xong: Điều này nhấn mạnh việc đảm bảo tiến độ bầu cử và chuyển giao quyền lực giữa các khóa Quốc hội. Trong thời gian này, việc bầu cử và xác nhận các thành viên của Quốc hội mới cần được hoàn thành.

- Quốc hội có thể rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ trong trường hợp đặc biệt: Trong trường hợp đặc biệt và sau khi được ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, Quốc hội có thể quyết định rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của mình. Tuy nhiên, việc kéo dài nhiệm kỳ không được quá mười hai tháng, trừ trường hợp có chiến tranh. Điều này nhằm đảm bảo tính linh hoạt và khả năng ứng phó với tình hình đặc biệt mà không ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình hoạt động của Quốc hội.

Theo Điều 25 của Luật Tổ chức Quốc hội 2014, nhiệm kỳ của đại biểu Quốc hội được xác định như sau:

- Theo nhiệm kỳ của Quốc hội: Nhiệm kỳ của đại biểu Quốc hội sẽ kéo dài theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Điều này có nghĩa là từ thời điểm Quốc hội bắt đầu một kỳ họp mới, các đại biểu Quốc hội cũng bắt đầu nhiệm kỳ mới tương ứng.

- Nhiệm kỳ bổ sung: Nhiệm kỳ của đại biểu Quốc hội bổ sung sẽ bắt đầu từ ngày khai mạc kỳ họp tiếp sau cuộc bầu cử bổ sung và kéo dài đến ngày khai mạc kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa sau. Điều này đảm bảo rằng các đại biểu bổ sung sẽ có đủ thời gian tham gia vào hoạt động của Quốc hội, đồng thời đảm bảo sự liên tục và ổn định trong hoạt động của cơ quan lập pháp.

Theo Điều 2 của Luật Tổ chức Quốc hội 2014, quy định về nhiệm kỳ của Quốc hội được trình bày như sau:

- Nhiệm kỳ của mỗi khóa Quốc hội: Nhiệm kỳ của mỗi khóa Quốc hội kéo dài trong vòng 05 năm. Thời gian này tính từ ngày khai mạc kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa đó cho đến ngày khai mạc kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa tiếp theo.

- Thời điểm bầu xong Quốc hội mới: Trước khi nhiệm kỳ của Quốc hội kết thúc, Quốc hội khóa mới phải được bầu xong ít nhất là 60 ngày.

- Rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ: Trường hợp đặc biệt, nếu được ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, Quốc hội có thể quyết định rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của mình. Thời gian kéo dài không được vượt quá 12 tháng, trừ trường hợp có chiến tranh.

Như vậy, đại biểu Quốc hội cũng có nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ của Quốc hội, bổ sung và bắt đầu từ ngày khai mạc kỳ họp tiếp sau cuộc bầu cử bổ sung đến ngày khai mạc kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa sau.

 

2. Trường hợp đặc biệt:

Theo quy định tại Điều 2 Luật Tổ chức Quốc hội 2014 quy định như sau: 

- Nhiệm kỳ Quốc hội: Nhiệm kỳ của mỗi khóa Quốc hội kéo dài trong vòng 05 năm, tính từ ngày khai mạc kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa đó đến ngày khai mạc kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa tiếp theo. Điều này đảm bảo sự ổn định và liên tục trong hoạt động của Quốc hội.

- Chuẩn bị cho khóa Quốc hội mới: Trước khi nhiệm kỳ của Quốc hội kết thúc, sáu mươi ngày trước ngày đó, Quốc hội khóa mới phải được bầu xong. Điều này nhằm đảm bảo sự chuyển giao quyền lực một cách trơn tru và không gian cách.

- Thay đổi nhiệm kỳ trong trường hợp đặc biệt: Trong trường hợp đặc biệt và sau khi được ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, Quốc hội có thể quyết định kéo dài nhiệm kỳ của mình không quá 12 tháng theo đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Tuy nhiên, trong trường hợp có chiến tranh, thời gian kéo dài nhiệm kỳ của Quốc hội có thể lâu hơn, nhằm đảm bảo quốc gia có thể hoạt động và ra quyết định trong tình hình khẩn cấp.

=> Khi Quốc hội đứng trước những tình huống đặc biệt, có thể quyết định kéo dài nhiệm kỳ của mình dưới các điều kiện sau:

- Kéo dài tối đa 12 tháng: Trong trường hợp được ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, Quốc hội có thể quyết định rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của mình theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tuy nhiên, việc kéo dài này không được quá 12 tháng. Điều này nhằm đảm bảo tính ổn định và liên tục trong hoạt động của Quốc hội mà không làm ảnh hưởng đến quá trình chuyển giao quyền lực và hoạt động của các cơ quan chính phủ.

- Kéo dài hơn 12 tháng: Kéo dài nhiệm kỳ của một khóa Quốc hội hơn 12 tháng chỉ áp dụng trong trường hợp có chiến tranh. Trong tình hình khẩn cấp như chiến tranh, việc kéo dài nhiệm kỳ sẽ giúp Quốc hội có đủ thời gian để đưa ra các quyết định và hành động cần thiết để ứng phó với tình hình hiện tại và bảo vệ lợi ích quốc gia.

 

3. Lưu ý:

Việc kéo dài nhiệm kỳ Quốc hội là một quyết định quan trọng và chỉ được thực hiện trong những trường hợp thật sự cần thiết, với mục đích bảo vệ lợi ích quốc gia và dân tộc. Điều này đảm bảo tính ổn định và hiệu quả của hoạt động chính trị, cũng như sự liên tục trong quản lý và điều hành của chính phủ. Dưới đây là những điểm cần lưu ý khi quyết định kéo dài nhiệm kỳ Quốc hội:

- Cần thiết và lợi ích quốc gia: Quyết định kéo dài nhiệm kỳ phải được đánh giá kỹ lưỡng và chỉ được thực hiện khi thực sự cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia và dân tộc. Nó phải được đưa ra sau khi xem xét cẩn thận về tình hình và nguy cơ hiện tại đối với quốc gia.

- Quy trình thủ tục pháp luật: Quyết định kéo dài nhiệm kỳ Quốc hội phải tuân theo đúng quy trình thủ tục pháp luật. Điều này bao gồm việc thảo luận, biểu quyết và thông qua tại các phiên họp của Quốc hội, và cần có sự tán thành của ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu.

- Trọng tâm vào lợi ích cộng đồng: Mọi quyết định liên quan đến kéo dài nhiệm kỳ Quốc hội phải được đặt trọng tâm vào lợi ích cộng đồng và phải được thực hiện trong tinh thần trách nhiệm và minh bạch.

- Đảm bảo tính chuyên nghiệp và công bằng: Quyết định này phải được đánh giá và thực hiện một cách chuyên nghiệp và công bằng, không ảnh hưởng đến quyền lợi của bất kỳ nhóm lợi ích nào.

Theo Điều 6 của Luật Tổ chức Quốc hội 2014, Quốc hội có vai trò giám sát tối cao trong các lĩnh vực sau:

- Tuân thủ Hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội: Quốc hội có trách nhiệm giám sát việc tuân thủ các quy định của Hiến pháp, luật và các nghị quyết của chính mình, đảm bảo sự thực hiện đúng đắn và trung thực từ phía các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

- Hoạt động của các cơ quan lãnh đạo và tổ chức chính trị lớn: Quốc hội giám sát tối cao hoạt động của các cơ quan và tổ chức quan trọng như Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước và các cơ quan khác do Quốc hội thành lập.

Trong vai trò này, Quốc hội đảm bảo sự minh bạch, tính chuyên nghiệp và trách nhiệm của các cơ quan này đối với nhân dân và quốc gia, từ việc quản lý tài chính, thực hiện pháp luật, cho đến việc bảo vệ quyền lợi và lợi ích của công dân.

Quý khách xem thêm bài viết sau: Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch nước ai có quyền lực cao hơn?

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.