Căn cứ vào khoản 4 Điều 118 Bộ luật Lao động năm 2019, nội quy lao động phải được thông báo đến người lao động và những nội dung chính phải được niêm yết ỗ những nơi cần thiết tại nơi làm việc.

Như vậy, với quy định nêu trên sẽ bảo đảm người lao động biết được nội quy lao động và thực hiện đúng, việc niêm yết nội dung chính của nội quy lao động ở những nơi cần thiết tạinơi làm việc sẽ giúp người lao động dễ nhố những nội dung này và tuân thủ thực hiện.