Căn cứ vào khoản 3 Điều 127 Bộ luật Lao động năm 2019, nghiêm cấm việc xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động hoặc không thỏa thuận trong hợp đồng lao động đã giao kết hoặc pháp luật về lao động không có quy định.

Như vậy, với quy định nêu trên sẽ tránh trường hợp người sử dụng lao động tùy tiện xử lý kỷ luật người lao động một cách vô căn cứ làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người lao động.