1. Các nguyên tắc chung khi lập báo cáo các chỉ tiêu luồng tiền từ hoạt động đầu tư

Báo cáo thu nhập và chi phí đầu tư là một công cụ quan trọng giúp nhà đầu tư theo dõi hiệu quả hoạt động đầu tư của mình. Để đảm bảo tính chính xác và hữu ích của báo cáo, cần tuân thủ các nguyên tắc chung sau:

- Tính trung thực:

+ Báo cáo phải phản ánh trung thực và đầy đủ tất cả các khoản thu nhập và chi phí phát sinh từ hoạt động đầu tư trong kỳ báo cáo.

+ Không được che giấu hoặc bóp méo thông tin để làm đẹp kết quả đầu tư.

+ Sử dụng các số liệu chính xác và có nguồn gốc rõ ràng.

- Tính chính xác:

+ Dữ liệu trong báo cáo phải được thu thập và xử lý một cách chính xác, đảm bảo không có sai sót hoặc gian lận.

+ Cần áp dụng các biện pháp kiểm soát nội bộ phù hợp để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu.

+ Sử dụng các phương pháp tính toán khoa học và hợp lý.

- Tính đầy đủ:

+ Báo cáo phải bao gồm tất cả các khoản thu nhập và chi phí liên quan đến hoạt động đầu tư trong kỳ báo cáo, bao gồm cả những khoản thu nhập và chi phí không thường xuyên.

+ Không được bỏ sót bất kỳ khoản thu nhập hoặc chi phí nào.

+ Cung cấp thông tin chi tiết về từng khoản thu nhập và chi phí.

- Tính rõ ràng:

+ Báo cáo được trình bày một cách rõ ràng, dễ hiểu, sử dụng ngôn ngữ chuyên ngành kế toán phù hợp.

+ Cấu trúc báo cáo phải logic và khoa học.

+ Sử dụng các bảng biểu, đồ thị để minh họa dữ liệu một cách trực quan.

+ Giải thích rõ ràng các chỉ tiêu và thuật ngữ chuyên ngành được sử dụng trong báo cáo.

- Tính nhất quán:

+ Phương pháp lập báo cáo và cách thức trình bày thông tin phải thống nhất trong các kỳ báo cáo liên tiếp.

+ Việc thay đổi phương pháp lập báo cáo cần được giải thích rõ ràng trong báo cáo.

+ Điều này giúp nhà đầu tư dễ dàng so sánh hiệu quả hoạt động đầu tư của doanh nghiệp qua các kỳ báo cáo.

Ngoài ra, báo cáo thu nhập và chi phí đầu tư cũng cần đáp ứng các yêu cầu của pháp luật và các chuẩn mực kế toán hiện hành.

Việc tuân thủ các nguyên tắc chung nêu trên sẽ giúp đảm bảo tính chính xác, tin cậy và hữu ích của báo cáo thu nhập và chi phí đầu tư, từ đó cung cấp cho nhà đầu tư thông tin cần thiết để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.

 

2. Nguyên tắc cụ thể khi lập báo cáo các chỉ tiêu luồng tiền từ hoạt động đầu tư

Theo quy định tại khoản 4 Điều 114 Thông tư 200/2014/TT-BTC thì nguyên tắc lập báo cáo các chỉ tiêu luồng tiền từ hoạt động đầu tư như sau:

* Nguyên tắc lập:

- Phân biệt luồng tiền vào và luồng tiền ra: Luồng tiền từ hoạt động đầu tư được thể hiện riêng biệt các khoản thu nhập và chi trả liên quan đến hoạt động đầu tư, trừ trường hợp báo cáo luồng tiền thuần theo quy định tại đoạn 18 Chuẩn mực "Báo cáo lưu chuyển tiền tệ".

- Phương pháp lập: Doanh nghiệp có thể lựa chọn lập luồng tiền theo phương pháp trực tiếp hoặc phương pháp trực tiếp có điều chỉnh.

+ Phương pháp trực tiếp: Xác định trực tiếp các khoản thu nhập và chi trả từ hoạt động đầu tư dựa trên ghi chép kế toán.

+ Phương pháp trực tiếp có điều chỉnh: Xác định luồng tiền bằng cách so sánh số dư đầu kỳ và số dư cuối kỳ các khoản mục liên quan trên Bảng cân đối kế toán, sau đó điều chỉnh cho các khoản phi tiền tệ.

- Hướng dẫn: Thông tư này hướng dẫn lập luồng tiền theo phương pháp trực tiếp. Trường hợp áp dụng phương pháp trực tiếp có điều chỉnh, doanh nghiệp tuân theo quy định về lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất tại Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

* Nội dung báo cáo:

Báo cáo luồng tiền từ hoạt động đầu tư bao gồm các nội dung chính sau:

- Tiêu đề: Báo cáo luồng tiền từ hoạt động đầu tư.

- Kỳ báo cáo: Kỳ báo cáo cụ thể (ví dụ: Quý 1/2024, Năm 2023).

- Đơn vị tính: Đơn vị tiền tệ (ví dụ: VND).

- Nội dung chi tiết:

+ Luồng tiền vào:

-> Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác: Bao gồm số tiền thu được từ việc bán tài sản cố định, tài sản vô hình và các khoản đầu tư dài hạn khác.

-> Tiền thu từ thu hồi các khoản đầu tư: Bao gồm số tiền thu hồi từ các khoản đầu tư vào các công ty khác, chứng khoán, trái phiếu, v.v.

-> Tiền thu lãi từ các khoản đầu tư: Bao gồm số tiền lãi thu được từ các khoản đầu tư vào các công ty khác, chứng khoán, trái phiếu, v.v.

-> Tiền thu khác liên quan đến hoạt động đầu tư: Bao gồm các khoản thu nhập khác phát sinh từ hoạt động đầu tư, chẳng hạn như tiền bồi thường bảo hiểm, tiền phạt vi phạm hợp đồng, v.v.

+ Luồng tiền ra:

-> Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác: Bao gồm số tiền chi cho việc mua sắm hoặc xây dựng tài sản cố định, tài sản vô hình và các khoản đầu tư dài hạn khác.

-> Tiền chi cho vay và mua các công cụ nợ của đơn vị khác: Bao gồm số tiền chi cho việc cho vay hoặc mua các khoản phải thu, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi của các đơn vị khác.

-> Tiền chi đầu tư vào các công ty liên kết và công ty con: Bao gồm số tiền chi cho việc đầu tư vào các công ty liên kết và công ty con.

-> Tiền chi trả các khoản khác liên quan đến hoạt động đầu tư: Bao gồm các khoản chi trả khác phát sinh từ hoạt động đầu tư, chẳng hạn như phí môi giới, hoa hồng, lãi vay, v.v.

- Số dư tiền và tương đương tiền cuối kỳ: Là số dư tiền mặt và các khoản tương đương tiền tại ngày cuối kỳ báo cáo.

* Lưu ý:

- Báo cáo cần được lập theo đúng kỳ báo cáo và đơn vị tiền tệ quy định.

- Cần phân biệt rõ ràng các khoản thu nhập và chi trả liên quan đến hoạt động đầu tư.

- Cần trình bày thông tin một cách rõ ràng, dễ hiểu và đầy đủ.

- Báo cáo cần được lập và trình bày theo đúng quy định của pháp luật và chuẩn mực kế toán hiện hành.

 

3. Tầm quan trọng của việc tuân thủ nguyên tắc khi lập báo cáo các chỉ tiêu luồng tiền từ hoạt động đầu tư

Việc tuân thủ các nguyên tắc khi lập báo cáo luồng tiền từ hoạt động đầu tư (sau đây gọi tắt là luồng tiền) đóng vai trò quan trọng đối với cả doanh nghiệp và nhà đầu tư, mang lại những lợi ích thiết thực sau:

- Đối với doanh nghiệp:

+ Cung cấp thông tin trung thực và chính xác về hiệu quả hoạt động đầu tư: Báo cáo luồng tiền được lập theo nguyên tắc sẽ phản ánh đúng bản chất và số lượng các khoản thu nhập và chi trả liên quan đến hoạt động đầu tư trong kỳ báo cáo, giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả hoạt động đầu tư một cách khách quan, từ đó đưa ra những quyết định đầu tư sáng suốt hơn.

+ Nâng cao tính minh bạch và tin cậy: Việc tuân thủ nguyên tắc đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ trong cách thức lập báo cáo luồng tiền, giúp nâng cao tính minh bạch và tin cậy của thông tin tài chính đối với các bên liên quan, đặc biệt là nhà đầu tư.

+ Tăng cường khả năng kiểm soát và quản lý dòng tiền: Báo cáo luồng tiền cung cấp thông tin chi tiết về nguồn gốc và sử dụng dòng tiền từ hoạt động đầu tư, giúp doanh nghiệp theo dõi, kiểm soát và quản lý dòng tiền hiệu quả hơn, đảm bảo an toàn tài chính và tối ưu hóa lợi nhuận.

+ Phù hợp với quy định của pháp luật và chuẩn mực kế toán: Việc lập báo cáo luồng tiền theo nguyên tắc đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và chuẩn mực kế toán hiện hành, giúp doanh nghiệp tránh được những rủi ro pháp lý và nâng cao uy tín trong hoạt động kinh doanh.

- Đối với nhà đầu tư:

+ Cung cấp cơ sở để đánh giá hiệu quả hoạt động đầu tư của doanh nghiệp: Báo cáo luồng tiền là nguồn thông tin quan trọng giúp nhà đầu tư đánh giá khả năng sinh lời, hiệu quả sử dụng vốn và tiềm năng phát triển của doanh nghiệp thông qua hoạt động đầu tư.

+ Đánh giá rủi ro và đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt: Báo cáo luồng tiền giúp nhà đầu tư nhận diện các rủi ro liên quan đến hoạt động đầu tư của doanh nghiệp, từ đó đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt và phù hợp với khẩu vị rủi ro của bản thân.

+ So sánh hiệu quả hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp khác nhau: Báo cáo luồng tiền được lập theo nguyên tắc thống nhất giúp nhà đầu tư dễ dàng so sánh hiệu quả hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp khác nhau, từ đó lựa chọn kênh đầu tư phù hợp nhất.

+ Nâng cao niềm tin và thu hút đầu tư: Việc doanh nghiệp tuân thủ nguyên tắc khi lập báo cáo luồng tiền thể hiện sự minh bạch và chuyên nghiệp, góp phần nâng cao niềm tin của nhà đầu tư và thu hút nguồn vốn đầu tư cho doanh nghiệp.

Nhìn chung, việc tuân thủ các nguyên tắc khi lập báo cáo luồng tiền mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp và nhà đầu tư, góp phần thúc đẩy thị trường tài chính minh bạch, hiệu quả và phát triển bền vững.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Luồng tiền nóng (hot money flow) là gì. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.