1. Nguyên tắc xác định tài sản cố định vô hình là phần mềm ứng dụng của đơn vị 

Tài sản cố định vô hình, như phần mềm ứng dụng của một tổ chức, đơn vị, hoặc doanh nghiệp, là một khía cạnh quan trọng trong quản lý tài chính và kế toán. Để xác định nguyên giá của tài sản này, các quy định cụ thể được đề ra trong các văn bản pháp lý, trong đó điểm cốt yếu là Thông tư 45/2018/TT-BTC. Theo quy định tại Điều 8 của Thông tư 45/2018/TT-BTC, việc xác định nguyên giá của tài sản cố định vô hình được thực hiện dựa trên một số nguyên tắc cụ thể. Trong đó, điểm b của khoản 1 của Điều 4 của Thông tư này đề cập đến việc xác định nguyên giá của tài sản cố định vô hình, trừ các tài sản cố định đặc thù được quy định tại điều 5 của Thông tư.

Nguyên giá của tài sản cố định vô hình, theo quy định tại điểm b khoản 1 của Điều 4 Thông tư, thường là giá trị của quyền sử dụng đất. Điều này áp dụng trong các trường hợp khi phải xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị của tài sản, theo quy định tại Điều 100 của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP. Giá trị quyền sử dụng đất được xác định dựa trên các khoản 1, 2 và 3 của Điều 102 của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP, bổ sung thêm các khoản thuế và phí phát sinh theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, nguyên giá của tài sản cố định vô hình cũng bao gồm quyền sử dụng đất trong trường hợp đất được Nhà nước cho thuê và tiền thuê đất đã nộp không xuất phát từ nguồn ngân sách nhà nước. Điều này áp dụng khi đất được cho thuê trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, hoặc khi quyền sử dụng đất được chuyển nhượng và tiền đã trả không từ nguồn ngân sách nhà nước, kèm theo chi phí bồi thường và giải phóng mặt bằng nếu có.

Tiếp theo, nguyên giá của tài sản cố định vô hình cũng bao gồm toàn bộ các chi phí mà tổ chức, đơn vị, hoặc doanh nghiệp đã chi trả để có được tài sản đó. Điều này bao gồm các chi phí chưa được tính vào vốn đầu tư dự án, chi phí sản xuất kinh doanh, hoặc các chi phí chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép trừ vào nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. Tổng kết lại, nguyên giá của tài sản cố định vô hình, như phần mềm ứng dụng, được xác định dựa trên các chi phí liên quan đến quyền sử dụng đất, chi phí thuê đất, chi phí chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cũng như toàn bộ các chi phí liên quan đến việc sở hữu và phát triển tài sản này. Điều này giúp định rõ giá trị của tài sản cố định vô hình và đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quản lý tài chính của các tổ chức và doanh nghiệp.

 

2. Các phần mềm ứng dụng là tài sản cố định vô hình của đơn vị đúng không?

Có phải các phần mềm ứng dụng là tài sản cố định vô hình của một đơn vị không? Điều này có thể được xác định dựa trên các quy định của Thông tư 45/2018/TT-BTC về việc phân loại tài sản cố định của các cơ quan, tổ chức. Theo Thông tư này, tài sản cố định được phân loại dựa trên hai tiêu chí chính. Tiêu chí đầu tiên là phân loại theo tính chất và đặc điểm của tài sản. Cụ thể, tài sản cố định được chia thành hai nhóm: tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình. Trong số các loại tài sản cố định vô hình, chúng ta có thể thấy rằng phần mềm ứng dụng được xác định là một trong những loại này. Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn, hãy xem xét từng loại tài sản cố định vô hình một cách cụ thể. Theo Thông tư 45/2018/TT-BTC, tài sản cố định vô hình bao gồm các loại sau:

Quyền sử dụng đất: Điều này liên quan đến quyền sở hữu và sử dụng đất đai, mà không phải là tài sản vật chất.

Quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả: Đây là các quyền pháp lý liên quan đến sáng tạo tinh thần, bao gồm bản quyền, quyền tác giả và các quyền liên quan.

Quyền sở hữu công nghiệp: Bao gồm các quyền liên quan đến sở hữu công nghiệp, chẳng hạn như bằng sáng chế, thiết kế công nghiệp.

Quyền đối với giống cây trồng: Đây là các quyền liên quan đến sở hữu và phát triển giống cây trồng.

Phần mềm ứng dụng: Đây là phần mềm được phát triển và sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ, chức năng cụ thể.

Thương hiệu của đơn vị sự nghiệp công lập: Bao gồm các yếu tố như uy tín, chất lượng, và các yếu tố khác có khả năng tạo ra lợi ích kinh tế cho đơn vị.

Tài sản cố định vô hình khác: Bao gồm những tài sản không thuộc các danh mục trên nhưng vẫn được xem xét là vô hình.

Như vậy, phần mềm ứng dụng của một đơn vị có thể được coi là một tài sản cố định vô hình, theo quy định của Thông tư 45/2018/TT-BTC. Điều này áp dụng với mọi loại phần mềm, từ các ứng dụng văn phòng cho đến các ứng dụng chuyên biệt dùng cho mục đích cụ thể. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc quản lý và bảo vệ tài sản của đơn vị, đồng thời cung cấp cơ sở pháp lý cho việc sử dụng và khai thác phần mềm ứng dụng một cách hiệu quả.

>> Tham khảo: Tiêu chuẩn xác định tài sản cố định theo quy định mới nhất

 

3. Có thể dùng để ghi sổ kế toán đối với nguyên giá tài sản cố định vô hình của đơn vị sau khi xác định hay không?

Nguyên tắc quản lý tài sản cố định, đặc biệt là với những tài sản vô hình như phần mềm ứng dụng, đòi hỏi sự chính xác và minh bạch trong việc xác định giá trị của chúng để có thể tính toán và ghi nhận trong sổ sách kế toán của đơn vị. Việc quy định về việc sử dụng nguyên giá tài sản cố định đã được nắm bắt và công bố trong Thông tư 45/2018/TT-BTC. Điều này là cơ sở pháp lý cần thiết để xác định xem liệu nguyên giá của tài sản vô hình có thể dùng để ghi sổ kế toán hay không.

Theo khoản 1 Điều 9 của Thông tư 45/2018/TT-BTC, nguyên giá tài sản cố định sẽ được xác định theo quy định tại các điều 5, 7 và 8 của Thông tư này. Điều này áp dụng để ghi nhận tài sản vào sổ sách kế toán và cũng để bổ sung thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công. Việc này không chỉ giúp cho việc quản lý tài sản trở nên chính xác hơn mà còn tạo ra cơ sở dữ liệu toàn diện và minh bạch về tài sản, giúp cho quá trình quản lý và kiểm tra trở nên hiệu quả hơn.

Trong ngữ cảnh cụ thể của tài sản vô hình như phần mềm ứng dụng, việc xác định nguyên giá đó có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc quyết định việc ghi sổ kế toán. Với sự phát triển của công nghệ thông tin, phần mềm ứng dụng đóng vai trò không thể phủ nhận trong hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp. Chính vì thế, việc quản lý và ghi nhận chúng đòi hỏi sự chính xác và minh bạch.

Tuy nhiên, việc xác định nguyên giá của các phần mềm ứng dụng không phải lúc nào cũng đơn giản. Đôi khi, giá trị thực sự của chúng có thể khá mơ hồ hoặc khó khăn để đo lường bằng các phương pháp truyền thống. Do đó, việc áp dụng quy định trong Thông tư 45/2018/TT-BTC cũng đặt ra một số thách thức trong việc xác định giá trị của tài sản vô hình này. Một trong những vấn đề phổ biến là việc xác định phương pháp định giá phù hợp. Với tài sản vô hình như phần mềm ứng dụng, việc sử dụng các phương pháp truyền thống như phương pháp chi phí hoặc phương pháp thị trường có thể không phản ánh đúng giá trị thực sự của chúng. Thậm chí, việc sử dụng phương pháp định giá mà không có cơ sở dữ liệu thị trường thực tế có thể dẫn đến việc đánh giá không chính xác và gây ra sai lệch trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Ngoài ra, việc xác định nguyên giá của các phần mềm ứng dụng cũng đặt ra câu hỏi về việc làm thế nào để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình xác định này. Bởi vì phần mềm ứng dụng thường không thể nhìn thấy hoặc chạm vào như các tài sản vật lý, việc xác định giá trị của chúng có thể dễ dàng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố chủ quan. D

o đó, việc thiết lập quy trình và kiểm soát chặt chẽ trong việc xác định nguyên giá tài sản vô hình là rất cần thiết để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình này. Trong bối cảnh pháp lý, việc xác định xem liệu nguyên giá của tài sản vô hình có thể dùng để ghi sổ kế toán hay không không chỉ là vấn đề của việc tuân thủ quy định pháp luật mà còn là một yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong quản lý tài sản của doanh nghiệp. Điều này đặt ra một thách thức không nhỏ đối với các nhà quản lý tài sản và kế toán trong việc thực hiện các quy trình và quy định liên quan đến việc xác định giá trị của tài sản vô hình.

Tuy nhiên, với sự hiểu biết và tuân thủ đúng đắn các quy định pháp luật, các doanh nghiệp có thể đạt được sự minh bạch và công bằng trong việc ghi nhận và quản lý tài sản của mình, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.

Liên hệ đến hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn pháp luật nhanh chóng. Xem thêm: Hướng dẫn thủ tục bán thanh lý tài sản và cách thức tiêu hủy tài sản cố định của công ty?