Nhà giam là nơi giam giữ người phạm tội đã bị kết án phạt tù bằng một bản án đã có hiệu lực pháp luật của Toà án nhằm cách li họ với xã hội trong một thời gian nhất định.

Nhà giam thường được gọi là nhà tù.

Dưới thời Pháp thuộc, nhà giam đầu tiên ở Việt Nam là nhà giam Côn Đảo được xây dựng vào năm 4902. Từ đó nhà giam ngày càng được phát triển và hoàn chỉnh vào những năm 1930 -1931 thành một hệ thống, như Tuyên ngôn độc lập ngày 2.9.1945 đã chỉ rõ: “Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học".