1. Phân tích khái niệm nhà ở xã hội

Phân tích khái niệm nhà ở xã hội:

- Mục đích xây dựng:

+ Cung cấp nhà ở giá rẻ, phù hợp với khả năng chi trả của các đối tượng có thu nhập thấp, gặp khó khăn về nhà ở.

+ Góp phần đảm bảo an sinh xã hội, tạo điều kiện cho người dân có nhà ở ổn định, lâu dài.

+ Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là ở các khu vực tập trung đông dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất.

- Nguồn vốn đầu tư:

+ Ngân sách nhà nước: Là nguồn vốn chính cho chương trình nhà ở xã hội.

+ Nguồn vốn huy động từ các tổ chức phi lợi nhuận: Bao gồm các tổ chức xã hội, tổ chức từ thiện, quỹ hỗ trợ nhà ở,...

+ Nguồn vốn từ các doanh nghiệp: Các doanh nghiệp có thể tham gia đầu tư vào chương trình nhà ở xã hội để hưởng ưu đãi về thuế, đất đai,...

- Hình thức sở hữu:

+ Nhà ở xã hội có thể thuộc sở hữu của nhà nước: Do các cơ quan nhà nước quản lý và cho thuê, cho thuê mua hoặc bán cho các đối tượng được hưởng chính sách.

+ Nhà ở xã hội có thể thuộc sở hữu của các tổ chức phi lợi nhuận: Do các tổ chức xã hội, tổ chức từ thiện, quỹ hỗ trợ nhà ở,... quản lý và cho thuê, cho thuê mua hoặc bán cho các đối tượng được hưởng chính sách.

- Ngoài ra, nhà ở xã hội còn có một số đặc điểm khác như:

+ Giá bán hoặc giá thuê nhà ở xã hội được nhà nước quy định thấp hơn giá thị trường.

+ Các đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội phải đáp ứng một số điều kiện nhất định theo quy định của pháp luật.

+ Nhà ở xã hội được xây dựng với chất lượng đảm bảo, phù hợp với nhu cầu sử dụng của người dân.

- Vai trò của nhà ở xã hội:

+ Góp phần giải quyết vấn đề thiếu nhà ở cho người có thu nhập thấp, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

+ Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là ở các khu vực tập trung đông dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất.

+ Nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, góp phần xây dựng xã hội văn minh, hiện đại.

- Bên cạnh những ưu điểm, nhà ở xã hội cũng có một số hạn chế như:

+ Nguồn vốn đầu tư cho chương trình nhà ở xã hội còn hạn chế.

+ Thủ tục mua, bán, cho thuê nhà ở xã hội còn phức tạp.

+ Chất lượng quản lý, vận hành nhà ở xã hội ở một số nơi chưa tốt.

Để phát triển hiệu quả chương trình nhà ở xã hội, cần có sự chung tay góp sức của các cấp chính quyền, các doanh nghiệp và toàn xã hội.

Nhà ở xã hội là một chương trình quan trọng của nhà nước nhằm giải quyết vấn đề thiếu nhà ở cho người có thu nhập thấp, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội.

 

2. Phân tích khái niệm nhà ở thuộc tài sản công

Phân tích khái niệm nhà ở thuộc tài sản công:

- Khái niệm:

+ Nhà ở thuộc tài sản công là nhà ở thuộc sở hữu của nhà nước, do nhà nước quản lý và sử dụng.

+ Nhà ở thuộc tài sản công được xây dựng và sử dụng nhằm mục đích phục vụ cho các nhu cầu công cộng, bao gồm: Trụ sở cơ quan nhà nước; Trường học; Bệnh viện; Nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; Nhà ở cho lực lượng vũ trang; Và các nhu cầu công cộng khác theo quy định của pháp luật.

- Đặc điểm:

+ Nhà ở thuộc tài sản công là tài sản thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước quản lý và sử dụng.

+ Nhà ở thuộc tài sản công được xây dựng và sử dụng theo quy hoạch và kế hoạch của nhà nước.

+ Việc sử dụng nhà ở thuộc tài sản công phải đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và tuân theo quy định của pháp luật.

- Phân loại: Nhà ở thuộc tài sản công được phân loại theo mục đích sử dụng thành:

+ Nhà ở công vụ: Là nhà ở được xây dựng và sử dụng để phục vụ cho nhu cầu ở của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.

+ Nhà ở xã hội: Là nhà ở được xây dựng và sử dụng để phục vụ cho nhu cầu ở của các đối tượng có thu nhập thấp, gặp khó khăn về nhà ở.

+ Nhà ở phục vụ tái định cư: Là nhà ở được xây dựng để bố trí cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện được tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở, bị giải tỏa nhà ở theo quy định của pháp luật.

+ Nhà ở phục vụ quốc phòng, an ninh: Là nhà ở được xây dựng và sử dụng để phục vụ cho nhu cầu ở của lực lượng vũ trang.

- Quản lý: Nhà ở thuộc tài sản công được quản lý theo quy định của Luật Nhà ở và các văn bản pháp luật liên quan.

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý nhà ở thuộc tài sản công có trách nhiệm:

+ Lập kế hoạch xây dựng, sửa chữa, bảo dưỡng nhà ở thuộc tài sản công.

+ Phân phối, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thuộc tài sản công.

+ Quản lý, sử dụng nhà ở thuộc tài sản công hiệu quả, tiết kiệm.

+ Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình quản lý nhà ở thuộc tài sản công.

- Vai trò: Nhà ở thuộc tài sản công đóng vai trò quan trọng trong việc:

+ Đảm bảo nhu cầu nhà ở cho các đối tượng sử dụng nhà ở thuộc tài sản công.

+ Góp phần thực hiện các chính sách an sinh xã hội của nhà nước.

+ Góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

- Hạn chế: Việc quản lý nhà ở thuộc tài sản công hiện nay còn một số hạn chế như:

+ Việc quản lý còn chưa chặt chẽ, chưa thống nhất.

+ Quy trình thủ tục hành chính còn phức tạp.

+ Việc sử dụng nhà ở chưa hiệu quả.

- Giải pháp: Để khắc phục những hạn chế trên, cần có một số giải pháp như:

+ Hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý nhà ở thuộc tài sản công.

+ Nâng cao hiệu quả quản lý nhà ở thuộc tài sản công.

+ Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về quản lý nhà ở thuộc tài sản công.

Nhà ở thuộc tài sản công là một loại hình nhà ở quan trọng, đóng vai trò thiết yếu trong đời sống xã hội. Việc quản lý nhà ở thuộc tài sản công cần được quan tâm, tăng cường để đảm bảo sử dụng hiệu quả, tiết kiệm, góp phần thực hiện các chính sách an sinh xã hội của nhà nước.

 

3. So sánh nhà ở xã hội và nhà ở thuộc tài sản công

So sánh nhà ở xã hội và nhà ở thuộc tài sản công:

Tiêu chí Nhà ở xã hội Nhà ở thuộc tài sản công
Khái niệm Là nhà ở do Nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng cho các đối tượng quy định mua, thuê hoặc thuê mua theo cơ chế do Nhà nước quy định. Là nhà ở thuộc sở hữu của nhà nước, do nhà nước quản lý và sử dụng.
Mục đích sử dụng Phục vụ cho nhu cầu ở của các đối tượng có thu nhập thấp, gặp khó khăn về nhà ở. Phục vụ cho các nhu cầu công cộng, như: trụ sở cơ quan nhà nước, trường học, bệnh viện,...
Đối tượng sử dụng Các đối tượng có thu nhập thấp, gặp khó khăn về nhà ở theo quy định của pháp luật. Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; lực lượng vũ trang; các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.
Nguồn vốn đầu tư Có thể từ ngân sách nhà nước, nguồn vốn huy động từ các tổ chức phi lợi nhuận hoặc từ các doanh nghiệp. Thường được đầu tư từ ngân sách nhà nước.
Hình thức sở hữu Có thể thuộc sở hữu của nhà nước hoặc của các tổ chức phi lợi nhuận. Thuộc sở hữu của nhà nước.
Giá cả Giá bán hoặc giá thuê nhà ở xã hội được nhà nước quy định thấp hơn giá thị trường. Giá thuê hoặc giá sử dụng nhà ở thuộc tài sản công được nhà nước quy định theo phương án giá dịch vụ công.
Quyền lợi của người sử dụng Người sử dụng nhà ở xã hội có quyền: Sử dụng nhà ở theo hợp đồng mua bán, cho thuê, thuê mua; chuyển nhượng, thừa kế nhà ở theo quy định của pháp luật; sửa chữa, cải tạo nhà ở theo quy định của pháp luật. Người sử dụng nhà ở thuộc tài sản công có quyền sử dụng nhà ở theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý nhà ở.
Quản lý Được quản lý theo quy định của Luật Nhà ở và các văn bản pháp luật liên quan. Được quản lý theo quy định của Luật Nhà ở và các văn bản pháp luật liên quan đến quản lý tài sản công.

- Ngoài ra, nhà ở xã hội và nhà ở thuộc tài sản công còn có một số điểm khác biệt như sau:

+ Nhà ở xã hội được xây dựng với tiêu chuẩn chất lượng thấp hơn nhà ở thuộc tài sản công.

+ Thủ tục mua, bán, cho thuê nhà ở xã hội thường phức tạp hơn so với nhà ở thuộc tài sản công.

+ Nhà ở xã hội có thể được bán cho người sử dụng sau một thời gian nhất định theo quy định của pháp luật, trong khi nhà ở thuộc tài sản công không được bán cho người sử dụng.

Nhà ở xã hội và nhà ở thuộc tài sản công đều là những loại hình nhà ở quan trọng, góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân. Tuy nhiên, hai loại hình nhà ở này có những điểm khác biệt về mục đích sử dụng, đối tượng sử dụng, nguồn vốn đầu tư, hình thức sở hữu, giá cả, quyền lợi của người sử dụng và quản lý. Do đó, khi lựa chọn mua hoặc thuê nhà ở, người dân cần cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố này để lựa chọn được loại hình nhà ở phù hợp với nhu cầu và khả năng của mình.

 

4. Khẳng định nhà ở xã hội là nhà ở thuộc tài sản công

Điều 13 Luật Nhà ở 2023 quy định nhà ở thuộc tài sản công bao gồm 5 nhóm chính:

- Nhà ở công vụ: Bao gồm nhà ở công vụ của trung ương và nhà ở công vụ của địa phương, phục vụ cho nhu cầu ở của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.

- Nhà ở phục vụ tái định cư: Do Nhà nước đầu tư xây dựng hoặc mua nhà ở thương mại để bố trí cho các hộ gia đình, cá nhân bị giải tỏa nhà ở do thu hồi đất, dự án,...

- Nhà ở xã hội và nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân: Do Nhà nước đầu tư xây dựng để bố trí cho đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội theo quy định.

- Nhà ở được đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ vốn ngân sách nhà nước: Đang cho hộ gia đình, cá nhân thuê theo quy định.

- Nhà ở của chủ sở hữu khác được chuyển thành sở hữu toàn dân: Theo quy định của pháp luật, không thuộc các trường hợp kể trên.

- Đặc điểm:

+ Nhà ở thuộc tài sản công là tài sản thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước quản lý và sử dụng.

+ Nhà ở thuộc tài sản công được xây dựng và sử dụng theo quy hoạch và kế hoạch của nhà nước.

+ Việc sử dụng nhà ở thuộc tài sản công phải đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và tuân theo quy định của pháp luật.

- Vai trò: Nhà ở thuộc tài sản công đóng vai trò quan trọng trong việc:

+ Đảm bảo nhu cầu nhà ở cho các đối tượng sử dụng nhà ở thuộc tài sản công.

+ Góp phần thực hiện các chính sách an sinh xã hội của nhà nước.

+ Góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

- Quản lý: Nhà ở thuộc tài sản công được quản lý theo quy định của Luật Nhà ở và các văn bản pháp luật liên quan. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý nhà ở thuộc tài sản công có trách nhiệm:

+ Lập kế hoạch xây dựng, sửa chữa, bảo dưỡng nhà ở thuộc tài sản công.

+ Phân phối, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thuộc tài sản công.

+ Quản lý, sử dụng nhà ở thuộc tài sản công hiệu quả, tiết kiệm.

+ Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình quản lý nhà ở thuộc tài sản công.

- Một số lưu ý:

+ Nhà ở thuộc tài sản công không được bán cho người sử dụng, trừ trường hợp nhà ở được chuyển đổi sang nhà ở thương mại theo quy định của pháp luật.

+ Việc sử dụng nhà ở thuộc tài sản công phải được thực hiện theo hợp đồng và tuân theo quy định của pháp luật.

+ Người sử dụng nhà ở thuộc tài sản công có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn và sử dụng nhà ở hợp lý, tiết kiệm.

Theo đó, nhà ở xã hội do nhà nước đầu tư xây dựng để bố trí cho đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở là nhà ở thuộc tài sản công.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Thời hạn sở hữu nhà ở xã hội là bao lâu? Có được mua bán nhà ở xã hội. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.