Nhập khẩu hay hàng nhập khẩu là hàng hoá và dịch vụ (kể cả hàng đầu tư) mua của nước ngoài. Hàng nhập khẩu quan trọng trên hai phương diện. Một là, cùng với hàng xuất khẩu nó tạo thành cán cân thương mại của một nước. Hàng nhập khẩu phải được thanh toán bằng giá trị tương đương của hàng xuất khẩu để duy trì trạng thái cân bằng trong cán cân thanh toán.

Hai là, nó là khoản rút ra hay rò rỉ khỏi vòng chu chuyển của thu nhập quốc dân, do đó làm giảm sản lượng và thu nhập trong nước.

Một mặt, nhập khẩu có lợi vì nó tạo diều kiện cho đất nước hưởng thụ những ích lợi do chuyên môn hoá và thương mại quốc tế mang lại, tức đất nước mua được hàng hoá và địch vụ với giá thấp hơn trường hợp nó tự sản xuất. Nhưng mặt khác, như điểm thứ hai nêu trên chỉ ra, nó là một trở ngại vì làm giảm sàn lượng và thu nhập trong nước. Điều quan trọng là phải duy trì được sự cân bằng giữa xuất và nhập khẩu. Nhập khẩu có lợi khi nó được thanh toán bầng hàng xuất khẩu, vì thu nhập bị mất cho hàng nhập khẩu được thu lại từ xuất khẩu hoặc nguồn vốn chảy vào để đầu tư ở nền kinh tế trong nước.