1. Nhiệm vụ về cung cấp dịch vụ công trong Kế hoạch 680/KH-BVHTTDL 2024

Tiểu mục 2 của Kế hoạch 680/KH-BVHTTDL 2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đặt ra một tập hợp các biện pháp cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ và chi tiết, với 8 Nhiệm vụ chính để tăng cường sự hiệu quả trong việc thực hiện, giải quyết các thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công đến cộng đồng và doanh nghiệp:

* Triển khai chặt chẽ việc sử dụng và xử lý văn bản điện tử cùng hồ sơ công việc trên nền tảng điện tử, với mục tiêu làm cho 100% quy trình hồ sơ, kết quả xử lý thủ tục hành chính được đồng bộ hoàn toàn trên Hệ thống thông tin quản lý thủ tục hành chính cấp Bộ và tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

- Chịu trách nhiệm thực hiện: Tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, bao gồm cả các phòng ban và đội ngũ nhân viên tại mọi cấp bậc. Việc này đòi hỏi sự cam kết và sự đồng thuận từ tất cả các bộ phận và cá nhân liên quan trong tổ chức để đảm bảo rằng các biện pháp cải cách thủ tục hành chính được triển khai một cách hiệu quả và nhất quán trên toàn hệ thống.

- Đối tác hợp tác: Trung tâm Công nghệ thông tin sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ và hợp tác với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ để triển khai các giải pháp công nghệ, cung cấp nguồn lực kỹ thuật và chuyên môn, cũng như đào tạo nhân viên về việc sử dụng và áp dụng các công nghệ mới trong quản lý và xử lý thủ tục hành chính. Sự hợp tác này giúp đảm bảo rằng các mục tiêu và cam kết trong Kế hoạch 680/KH-BVHTTDL 2024 được thực hiện một cách hiệu quả và đồng đều trên toàn bộ hệ thống.

* Để tăng cường sự tiện lợi và hiệu quả của các dịch vụ công trực tuyến, thực hiện một quá trình rà soát và đánh giá toàn diện, sau đó tiến hành tái cấu trúc các quy trình hiện tại. Mục tiêu hàng đầu là đảm bảo rằng người dùng là trung tâm của mọi quyết định và hành động, bằng cách tạo ra một môi trường dịch vụ công trực tuyến mạnh mẽ và thân thiện.

- Ngoài ra, ưu tiên xây dựng, tích hợp và cung cấp các nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông, mang lại trải nghiệm toàn diện và liền mạch cho người dùng. Bao gồm việc phát triển các quy trình đáp ứng tất cả các yêu cầu của người dân, doanh nghiệp, cũng như các mục tiêu và yêu cầu mà Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã đề ra. Không ngừng nâng cao chất lượng và sự phục vụ của các dịch vụ công trực tuyến, nhằm góp phần vào sự phát triển và tiến bộ của xã hội và nền kinh tế.

- Để nâng cao sự tiện lợi và hiệu quả của việc thực hiện các thủ tục hành chính, phát triển một nền tảng vững chắc cho việc xây dựng mẫu đơn và tờ khai điện tử tương tác. Đây là một bước quan trọng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, tập trung vào việc hoàn thiện các danh mục dùng chung trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, giúp tối ưu hóa quá trình làm việc và tăng cường tính thống nhất trong cung cấp dịch vụ.

* Tập trung mạnh mẽ vào quá trình số hóa và làm sạch dữ liệu, nhằm tạo ra một hệ thống thông tin hoàn chỉnh và minh bạch. Bao gồm việc số hóa hồ sơ và liên kết kết quả giải quyết thủ tục hành chính với quá trình tiếp nhận và xử lý các thủ tục hành chính. Không chỉ chuyển đổi các tài liệu sang dạng điện tử mà còn xác định và loại bỏ dữ liệu không cần thiết, từ đó tối ưu hóa quá trình làm việc và tăng cường sự minh bạch và hiệu quả.

- Đồng thời, đẩy mạnh việc tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa thông qua việc kết nối và chia sẻ thông tin giữa các bộ, ngành và địa phương. Bằng cách kết nối và chia sẻ dữ liệu với Kho quản lý dữ liệu cá nhân và tổ chức trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, tạo ra một môi trường hợp tác mạnh mẽ và đồng bộ, giúp tối đa hóa giá trị của dữ liệu và tăng cường sự tiện lợi cho người dùng.

- Trong quá trình thúc đẩy tiến trình số hóa và hiện đại hóa hệ thống hành chính công, ban hành một danh mục chi tiết về các thành phần của hồ sơ cần được số hóa, tuân thủ theo quy định tại Thông tư 01/2023/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ. Nhằm mục đích tạo ra một bộ khung rõ ràng và chuẩn mực cho việc chuyển đổi tài liệu sang dạng điện tử, từ đó giảm thiểu sự phụ thuộc vào tài liệu giấy và tối ưu hóa quy trình làm việc.

- Các cơ quan có thẩm quyền trong hệ thống hành chính công sẽ đảm nhiệm vai trò chủ trì trong việc thực hiện và tuân thủ danh mục này. Đồng thời, hợp tác chặt chẽ với Trung tâm Công nghệ thông tin để đảm bảo việc triển khai diễn ra một cách suôn sẻ và hiệu quả nhất. Hoàn thành toàn bộ quy trình số hóa theo danh mục được quy định trong Thông tư trước thời hạn, vào Quý I năm 2024. 

* Để tạo ra một hệ thống dữ liệu mạnh mẽ và đồng bộ, thực hiện việc tích hợp, chia sẻ và đồng bộ thông tin giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, cũng như các hệ thống chuyên ngành và các nền tảng dịch vụ công tập trung. Bao gồm việc kết nối giữa Hệ thống tin giải quyết thủ tục hành chính do Bộ quản lý với Cổng Dịch vụ công quốc gia, cũng như Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính ở cấp bộ và cấp tỉnh.

- Trung tâm Công nghệ thông tin sẽ đóng vai trò chủ đạo trong quá trình này, đảm bảo việc triển khai và quản lý các hoạt động tích hợp dữ liệu diễn ra một cách hiệu quả và mạch lạc. Cùng với đó, hợp tác chặt chẽ với các cơ quan có thẩm quyền trong việc đảm bảo tính thống nhất và đáng tin cậy của dữ liệu.

- Mục tiêu là tạo ra một hệ thống dữ liệu linh hoạt và hiệu quả, giúp tối ưu hóa quy trình làm việc và cung cấp dịch vụ công một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, sự hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan sẽ đảm bảo rằng có thể phản ứng linh hoạt và hiệu quả trước mọi thách thức và yêu cầu của xã hội và nền kinh tế.

* Thực hiện việc công bố và công khai một cách kịp thời, đầy đủ và chính xác các thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Nhằm mục đích cung cấp thông tin đầy đủ cho đội ngũ cán bộ, công chức và cộng đồng người dân, doanh nghiệp, giúp họ hiểu rõ và thực hiện các thủ tục này một cách hiệu quả, cũng như có thể thực hiện việc giám sát quá trình thực hiện.

- Ngoài ra, tiến hành thống kê định kỳ hàng tháng về tất cả các thủ tục hành chính mới được ban hành, cũng như các thủ tục đã được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ. Nhằm mục đích kiểm soát chặt chẽ việc ban hành và thực hiện các thủ tục hành chính, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình này.

- Văn phòng Bộ sẽ đảm nhiệm vai trò chủ đạo trong việc thực hiện các hoạt động này, trong khi đó, sự hợp tác chặt chẽ với các cơ quan có thẩm quyền sẽ đảm bảo rằng các thông tin được cung cấp là đầy đủ và chính xác nhất. Giúp nâng cao sự hiệu quả và minh bạch trong việc thực hiện thủ tục hành chính, từ đó mang lại lợi ích tối đa cho cả cán bộ và người dân, doanh nghiệp.

* Tổ chức và thực hiện một cách nghiêm túc việc tiếp nhận, xử lý và tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy định và thủ tục hành chính. Nhằm mục đích tạo ra một môi trường làm việc minh bạch, linh hoạt và tiện lợi cho cả cán bộ và người dân, doanh nghiệp. Các cơ quan có thẩm quyền trong hệ thống hành chính công sẽ đảm nhiệm vai trò chủ trì trong quá trình này. Hợp tác chặt chẽ với Văn phòng Bộ để đảm bảo rằng mọi vướng mắc và khó khăn được xử lý một cách kịp thời và hiệu quả nhất.

* Tổ chức các hoạt động kiểm tra, xác minh và làm rõ các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính. Mục tiêu là tạo ra một môi trường làm việc minh bạch và công bằng, nơi mà mọi người đều có cơ hội tiếp cận các dịch vụ công một cách trơn tru và hiệu quả. Thanh tra Bộ sẽ đảm nhiệm vai trò chủ trì trong việc thực hiện các hoạt động này. Hợp tác chặt chẽ với Văn phòng Bộ và các cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo rằng mọi vi phạm và hành vi nhũng nhiễu được chấn chỉnh kịp thời và một cách công bằng nhất.

* Thực hiện việc công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, tuân thủ theo Quyết định 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Thông tin này sẽ được công bố trên Cổng Dịch vụ công quốc gia cũng như Cổng Dịch vụ công cấp bộ trên Cổng thông tin điện tử của Bộ. Mục tiêu là tạo điều kiện cho tổ chức và cá nhân có thể theo dõi, giám sát và đánh giá công bằng chất lượng dịch vụ công một cách minh bạch và công khai. Trung tâm Công nghệ thông tin sẽ đảm nhiệm vai trò chủ trì trong việc triển khai và quản lý các hoạt động liên quan. Đồng thời, hợp tác chặt chẽ với các cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp là đầy đủ và chính xác nhất.

 

2. Giấy tờ, tài liệu thuộc phạm vi thực hiện số hóa trong thủ tục hành chính?

Theo quy định tại Điều 4 của Thông tư 01/2023/TT-VPCP, các tài liệu và giấy tờ sau đây được xác định là phải được số hóa trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy tờ là thành phần của hồ sơ mà tổ chức hoặc cá nhân nộp để thực hiện các thủ tục hành chính, bao gồm các loại sau đây:

+ Thành phần hồ sơ là kết quả giải quyết của thủ tục hành chính trước đó đóng vai trò quan trọng trong việc lập đơn, tờ khai, hoặc các tài liệu liên quan đến thủ tục mới. Các tài liệu này thường bao gồm các quyết định, giấy phép, hoặc thông báo từ cơ quan thực hiện thủ tục trước đó, và có thể đóng vai trò quan trọng trong việc xác định và chứng minh những yêu cầu tiếp theo của thủ tục mới.

+ Thành phần hồ sơ phải được số hóa theo quy định của pháp luật chuyên ngành, bao gồm các văn bản, biểu mẫu, bản sao chứng thực, hoặc bất kỳ loại tài liệu nào khác mà pháp luật yêu cầu phải được lưu trữ và xử lý dưới dạng điện tử. Việc này giúp tăng cường tính toàn vẹn và bảo mật của dữ liệu, cũng như giảm bớt sự lãng phí tài nguyên vật liệu và không gian lưu trữ.

+ Thành phần hồ sơ cần được số hóa theo yêu cầu quản lý được xác định tại Quyết định của các cấp lãnh đạo cấp trên, như Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Những yêu cầu này thường liên quan đến việc lưu trữ và quản lý thông tin theo chuẩn mực chất lượng và bảo mật được quy định bởi các cơ quan quản lý nhà nước.

+ Thành phần hồ sơ không thuộc loại được nêu tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 4 của Thông tư 01/2023/TT-VPCP thường bao gồm các tài liệu không có tính chất quan trọng hoặc yêu cầu lưu trữ lâu dài, và được thực hiện số hóa theo nhu cầu cụ thể của tổ chức hoặc cá nhân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính. Giúp tăng cường linh hoạt và hiệu quả trong việc quản lý tài liệu, đồng thời giảm thiểu sự lãng phí và tăng cường tiện ích cho người sử dụng.

=> Các giấy tờ được nộp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính có thể được chọn một trong các hình thức sau đây để đảm bảo tính hợp lệ và minh bạch:

+ Bản chính: Là phiên bản gốc của tài liệu được cung cấp hoặc phát hành, có giá trị chính thức và được sử dụng để chứng minh tính hợp lệ của thông tin.

+ Bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc: Đây là một bản sao chính xác của tài liệu gốc, được cấp và xác nhận bởi cơ quan hoặc tổ chức có thẩm quyền. Bản sao này có giá trị tương đương với bản gốc và được chấp nhận trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

+ Bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính: Đây là một phiên bản sao điện tử của tài liệu gốc, được chứng thực bởi cơ quan hoặc tổ chức có thẩm quyền để xác nhận tính hợp lệ của nó. Bản sao này cung cấp sự tin cậy và tính minh bạch trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

+ Bản chụp điện tử có bản chính để đối chiếu: Đây là một bản sao điện tử của tài liệu gốc, được tạo ra bằng cách sao chép hoặc quét từ bản chính. Bản sao này cung cấp một phương tiện thuận tiện và hiệu quả để đối chiếu thông tin trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời giảm thiểu rủi ro mất mát hoặc hỏng hóc của tài liệu gốc.

- Trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, kết quả thẩm tra, xác minh và trả lời ý kiến của các cơ quan, đơn vị tham gia sẽ được xác định và công bố, trừ trường hợp có quy định khác của pháp luật chuyên ngành, nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng.

- Khi đã được giải quyết, kết quả của thủ tục hành chính vẫn có hiệu lực theo quy định tại Điều 25 của Nghị định 45/2020/NĐ-CP, tạo điều kiện cho các bên liên quan tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình dựa trên căn cứ pháp lý.

* Một số điểm cần lưu ý:

- Không thực hiện số hóa đối với các giấy tờ, tài liệu có những đặc điểm sau đây: Đã được chia sẻ dưới dạng dữ liệu và có giá trị pháp lý trên các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ hoặc cấp tỉnh.

- Không thực hiện số hóa đối với các giấy tờ là thành phần của hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được nộp dưới các hình thức sau: Bản sao chụp hoặc bản sao có chứng thực, trừ trường hợp bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính theo quy định tại khoản 1 của Điều 4 Thông tư 01/2023/TT-VPCP.

- Các giấy tờ, tài liệu chỉ cần xuất trình khi nộp hồ sơ thủ tục hành chính.

- Các giấy tờ, tài liệu có tính mật theo quy định của pháp luật không được số hóa.

 

3. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện cải cách thủ tục hành chính trọng tâm với mục đích gì?

Tại tiểu mục 1 của Mục 1 trong Kế hoạch 680/KH-BVHTTDL 2024, mục đích của kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được đề xuất như sau:

- Đẩy mạnh việc triển khai các biện pháp cải cách thủ tục hành chính (TTHC) dựa trên các văn bản, chương trình, kế hoạch, và đề án đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cũng như Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành. Mục tiêu là đảm bảo việc thực hiện đạt được kết quả, thể hiện sự thực chất và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được đề ra trong năm 2024.

- Tiếp tục nỗ lực cắt giảm và đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đặc biệt là các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. Trong đó, sẽ tập trung ưu tiên vào việc rà soát và cắt giảm 11 loại giấy phép được đề xuất bởi Văn phòng Chính phủ. Đây là bước quan trọng nhằm tối ưu hóa môi trường kinh doanh, thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành du lịch và văn hóa thể thao, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và công dân.

- Tăng tốc độ sửa đổi và bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) nhằm thúc đẩy việc thực thi phương án cắt giảm và đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. Tập trung vào việc thực hiện Quyết định 1647/QĐ-TTg năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ, với mục tiêu tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và cộng đồng.

- Nâng cao chất lượng và hiệu suất trong việc giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo sự chuyên nghiệp và tính trách nhiệm của cán bộ, công chức và viên chức thuộc Bộ. Duy trì và tăng cường hiệu quả của công tác quản lý nhà nước và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến cải cách TTHC, nhằm mang lại lợi ích tối đa cho cộng đồng và doanh nghiệp.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Công văn ngừng cung cấp dịch vụ Internet và hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo vệ. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.