Luật sư tư vấn:

1. Những điểm cần lưu ý trong đánh giá, xếp loại tổ chức, tập thể, cá nhân Đảng viên

Một số điểm lưu ý trong đánh giá, xếp loại chất lượng:

- Hằng năm, các tổ chức, cơ quan, đơn vị giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể (hoặc xác định chỉ tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết, chương trình, kế hoạch) đối với từng tập thể, cá nhân thuộc quyền quản lý đế làm căn cứ kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng.

- Tập thể, cá nhân phải hoàn thành việc kiểm điểm mới được đánh giá, xểp loại chất lượng. Cá nhân vắng mặt hoặc chưa được đánh giá, xếp loại chất lượng thì phải tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng trong thời gian sớm nhất.

-    Đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể cấp dưới trước, cấp trên sau; tập thể lãnh đạo, quản lý trước, cá nhân thành viên sau. Đảng viên là công chức, viên chức thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng sau khi có kết quả đánh giá, xểp loại công chức, viên chức. Những người đảm nhiệm nhiều chức vụ công tác, phải kiểm điểm ở nhiều nơi mà có sự khác nhau khi biểu quyết mức chất lượng ở mỗi nơi thì cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định mức chất lượng.

-   Cấp có thẩm quyền thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tới đối tượng đánh giá và tập thể, cá nhân trực tiếp quản lý, sử dụng đối tượng đánh giá.

-  Không đánh giá, xết loại chất lượng đối với tổ chức đảng và tập thể lãnh đạo, quản lý mới thành lập chưa đủ 06 tháng, đảng viên mới kết nạp chưa đủ 06 tháng, nhưng vẫn phải kiểm điểm đảng viên tính từ ngày kết nạp vào Đảng. 

- Tập thể, cá nhân đã được xếp loại chất lượng, nhưng sau đó phát hiện có khuyết điểm hoặc không đảm bảo điều kiện của mức chất lượng đã xếp loại thì hủy bỏ kết quả và xếp loại lại.

- Đảng viên nghỉ ốm tổng  thời gian trong năm từ 03 tháng trở lên thì không xếp loại đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên; đảng viên nghỉ thai sản thì kết quả xếp loại chất lượng trong năm kết quả xếp loại chất lượng của thời gian làm việc thực tế của năm đó.

-   Đảng viên khi chuyển công tác thì chi bộ nơi tiếp nhận có trách nhiệm đánh g xếp loại chất lượng. Đối với trường hợp có thời gian công tác ở chi bộ, cơ quan, đơn vị cũ từ 06 tháng trở lên thì phải lấy ý kiến nhận xét của chi bộ nơi chuyển đi.

-    Đảng viên sinh hoạt tạm thời được đánh giá, xếp loại chất lượng ở chi bộ n đảng viên sinh hoạt chính thức. Trước khi đánh giá, xếp loại chất lượng, đảng viên sinh hoạt tạm thời lấy nhận xét của của chi bộ nơi sinh hoạt tạm thời nộp cho chi bộ nơi sinh hoạt chính thức để làm căn cứ đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên.

-   Trường hợp cá nhân chuyển đến là người đứng đầu mà không liên quan đến mực xêp loại của tổ chức, cơ quan, đơn vị mới thì không áp dụng quy định “Mức xếp loại của người đứng đầu không được cao hơn mức xếp loại của tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình đứng đầu”.

-   Đối với đảng viên vi phạm kỷ luật ở tổ chức đảng nơi công tác trước đó nhưng bị xử lý kỷ luật và thi hành kỷ luật ở tổ chức đảng mới chuyển đến thì tính vào kết quả đánh giá, xếp loại của tổ chức đảng nơi xảy ra vi phạm.

-    Những nơi có dưới 05 tổ chức đảng; 05 tập thể lãnh đạo, quản lý; 05 đảng viên; 05 cán bộ lãnh đạo, quản lý xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” thì chọn 01 tổ chức đảng; 01 tập thể lãnh đạo, quản lý; 01 đảng viên; 01 cán bộ lãnh đạo, quản lý xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” nếu đủ điều kiện.

- Ở những nơi có điều kiện nên tổ chức đánh giá theo tháng, quý, 06 tháng; có thể thí điểm các phương pháp đánh giá phù hợp, có hiệu quả và đảm bảo kết quả thực chất hơn.

 

2. Kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại được sử dụng như thế nào ?

1-     Kết quả kiểm điểm là cơ sở để thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm của tập thể, cá nhân.

2-     Nội dung nhận xét, đánh giá được thông báo tới đối tượng đánh giá và tập thể, cá nhân trực tiếp quản lý, sử dụng đôi tượng đánh giá. Kêt quả xêp loại chât lượng hãng năm được công khai theo quy định.

3-     Tập thể, cá nhân đã được xếp loại chất lượng, nhưng sau đó phát hiện có khuyết diêm không bảo đảm tiêu chuân của mức xêp loại thì cấp có thâm quyên xem xét hủy bỏ và xếp loại lại.

4-     Kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại là căn cứ đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm để củng cố và phát triển các địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị; là cơ sở để thực hiện các nội dung về công tác tổ chức, cán bộ, đánh giá người đứng đầu và so sánh, đánh giá các tập thể, cá nhân có vị trí, vai trò,' chức năng, nhiệm vụ tương đồng.

5.     Khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên

- Đối với tổ chức đảng: Các cấp ủy lựa chọn những tổ chức đảng được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” để xét khen thưởng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững ỉnh” tiêu biểu trong năm; 5 năm liền.

- Đối với đảng viên: Các cấp ủy lựa chọn những đảng viên được xếp loại “Hoàn Inh xuất sắc nhiệm vụ” để xét khen thưởng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm ” trong năm; 5 năm liền.

 

3. Kết quả đánh giá, xếp loại có được bảo lưu và khiếu nại ?

1- Những vấn đề, nội dung chưa đồng tình, về kết quả đánh giá, xếp loại nhưng phải chấp hành kết luận nhận xét, đánh giá, xếp loại của cấp có thẩm quyền;

2. Khi có khiếu nại bằng văn bản về nội dung nhận xét, đánh giá và kết quả xếp lại thì cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp laoij có trách nhiệm xem xét, kết luận và thông báo bằng văn bản đến tập thể, cá nhân khiếu nại.                    

3. Các tập thể, cá nhân có quyền trình bày, bảo lưu ý kiến lên cấp trên trực tiếp

 

4. Hồ sơ kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hàng năm được quản lý như thế nào ?

Hồ sơ được thể hiện bằng văn bản, lưu giữ tại cấp có thẩm quyền quản lý gồm:

-     Bản kiểm điểm cá nhân, báo cáo kiểm điểm tập thể.

-     Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú (đối với cá nhân).

-     Biên bản hội nghị kiểm điểm.

-     Tổng hợp kết quả thẩm định của cơ quan chủ trì tham mưu, giúp việc.

-     Kết luận đánh giá, kết quả xếp loại của cấp có thẩm quyền.

-    Văn bản gợi ý kiểm điểm (nếu có).

-     Văn bản tham gia, góp ý của các tổ chức, tập thể, cá nhân có liên quan (nếu có).

-     Hồ sơ giải quyết khiếu nại về kết quả đánh giá, xếp loại (nếu có).

-     Các văn bản khác (nếu có).

Luật Minh Khuê (tổng hợp)