1. Đối tượng được thực hiện khuyến mại?

Theo quy định tại Điều 2 Nghị định 81/2018/NĐ-CP, những đối tượng được áp dụng chính sách khuyến mại được phân loại như sau:

- Thương nhân sản xuất và kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trực tiếp: Đối tượng này bao gồm các doanh nghiệp và cá nhân có hoạt động sản xuất và kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trực tiếp thực hiện chương trình khuyến mại. Các thương nhân này có quyền tự mình triển khai khuyến mại hoặc thực hiện khuyến mại thông qua các thương nhân phân phối, bao gồm bán buôn, bán lẻ, đại lý, nhượng quyền thương mại và các thương nhân phân phối khác theo quy định của pháp luật.

- Thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại: Đối tượng này là các doanh nghiệp và cá nhân chuyên kinh doanh dịch vụ khuyến mại, và thực hiện việc khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của các thương nhân khác theo thỏa thuận với thương nhân đó. Điều này có nghĩa là thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại có thể cung cấp dịch vụ khuyến mại cho các doanh nghiệp khác mà không phải là chủ sở hữu của hàng hóa, dịch vụ đó. Việc này thường xảy ra khi các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ khuyến mại từ các chuyên gia hoặc đơn vị kinh doanh dịch vụ khuyến mại chuyên nghiệp.

Điều này cho thấy, những ai được thực hiện chính sách khuyến mại bao gồm cả các thương nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trực tiếp và các thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại. Việc áp dụng khuyến mại đối với các đối tượng này được thực hiện dựa trên quy định tại Nghị định 81/2018/NĐ-CP, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, thúc đẩy tiêu dùng và tăng cường cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh.

 

2. Sản phẩm nào không được dùng để khuyến mại?

Theo quy định tại Điều 5 của Nghị định 81/2018/NĐ-CP về hàng hóa và dịch vụ được khuyến mại, có một số loại sản phẩm không được sử dụng để khuyến mại. Điều này nhằm đảm bảo tính công bằng và đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

- Theo khoản 1 Điều 5, các loại hàng hóa và dịch vụ sau đây không được áp dụng để khuyến mại: rượu, xổ số, thuốc lá, sữa thay thế sữa mẹ, thuốc chữa bệnh cho người (bao gồm cả các loại thuốc đã được phép lưu thông theo quy định của Bộ Y tế), dịch vụ khám chữa bệnh của cơ sở y tế công lập, dịch vụ giáo dục của cơ sở công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, hàng hóa và dịch vụ bị cấm lưu hành tại Việt Nam, và các hàng hóa và dịch vụ khác bị cấm khuyến mại theo quy định của pháp luật.

- Tương tự, theo khoản 2 Điều 5, các loại hàng hóa và dịch vụ sau đây cũng không được sử dụng để khuyến mại: rượu, xổ số, thuốc lá, thuốc chữa bệnh cho người (bao gồm cả các loại thuốc đã được phép lưu thông theo quy định của Bộ Y tế), hàng hóa và dịch vụ bị cấm lưu hành tại Việt Nam, và các hàng hóa và dịch vụ khác bị cấm khuyến mại theo quy định của pháp luật.

- Ngoài ra, theo khoản 3 của Điều 5, tiền cũng có thể được sử dụng như một loại hàng hóa hoặc dịch vụ để khuyến mại, trừ trường hợp được quy định tại các Điều 8, Điều 10 và Điều 11 của Nghị định này.

Tóm lại, danh sách các sản phẩm không được sử dụng trong hoạt động khuyến mại được đề cập rõ tại khoản 1 và khoản 2 của Điều 5 trong Nghị định 81/2018/NĐ-CP.

 

3. Cần làm gì khi muốn tổ chức chương trình khuyến mại?

Để tổ chức một chương trình khuyến mại, theo quy định của Nghị định 81/2018/NĐ-CP, thương nhân phải tuân thủ các nghĩa vụ sau đây:

- Đối với trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này, thương nhân phải thực hiện các bước sau:
+ Thông báo và đăng ký chương trình khuyến mại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
+ Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật và khách hàng về chương trình khuyến mại, trừ trường hợp thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này.
+ Cung cấp đầy đủ, chính xác và rõ ràng các thông tin công khai theo quy định tại Điều 97 Luật thương mại cho khách hàng, các thương nhân phân phối và các bên liên quan.
+ Tuân thủ các nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều 96 Luật thương mại và Nghị định này.

- Đối với trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này, thương nhân phải tuân thủ các nghĩa vụ sau đây:
+ Tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 5 Điều 96 Luật thương mại và Nghị định này.
+ Chịu trách nhiệm trước pháp luật và khách hàng đối với các hoạt động thuộc phạm vi hợp đồng dịch vụ khuyến mại.

Ngoài ra, theo Khoản 1 Điều 17 của Nghị định 81/2018/NĐ-CP, thương nhân cần thực hiện thông báo hoạt động khuyến mại theo thủ tục hành chính. Thương nhân phải gửi hồ sơ thông báo hoạt động khuyến mại đến Sở Công Thương của địa phương nơi tổ chức chương trình trước khi thực hiện khuyến mại. Thời hạn gửi hồ sơ là tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày khuyến mại (tính từ ngày nhận ghi trên vận đơn bưu điện hoặc các hình thức tương đương nếu gửi qua đường bưu điện, hoặc từ ngày ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ nếu nộp trực tiếp, hoặc từ thời gian ghi nhận trên hệ thống thư điện tử hoặc hệ thống dịch vụ công trực tuyến).

Vì vậy, để tổ chức một chương trình khuyến mại, thương nhân cần tuân thủ các quy định liên quan đến thông báo, đăng ký và thực hiện chương trình khuyến mại, cụ thể như quy định tại Khoản 1 Điều 17 của Nghị định 81/2018/NĐ-CP.

 

4. Giá trị hàng hóa dùng để khuyến mại có hạn mức tối đa như thế nào?

Hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa dùng để khuyến mại được quy định trong Điều 6 của Nghị định 81/2018/NĐ-CP theo các điều sau đây:

- Giá trị vật chất được sử dụng để khuyến mại cho một đơn vị hàng hóa hoặc dịch vụ không được vượt quá 50% giá trị của đơn vị hàng hóa hoặc dịch vụ được khuyến mại đó trước thời điểm khuyến mại, trừ khi được quy định khác theo khoản 8 Điều 92 của Luật Thương mại, Điều 8, khoản 2 Điều 9, Điều 12, Điều 13 và Điều 14 của Nghị định 81/2018/NĐ-CP.

- Tổng giá trị của hàng hóa và dịch vụ được sử dụng để khuyến mại trong một chương trình khuyến mại không được vượt quá 50% tổng giá trị của hàng hóa và dịch vụ được khuyến mại, trừ khi được quy định khác theo khoản 8 Điều 92 của Luật Thương mại, Điều 8 và khoản 2 Điều 9 của Nghị định 81/2018/NĐ-CP.

- Giá trị của hàng hóa và dịch vụ được sử dụng để khuyến mại được xác định dựa trên các trường hợp sau:

Trường hợp thương nhân không trực tiếp sản xuất, nhập khẩu hàng hóa hoặc không trực tiếp cung ứng dịch vụ được sử dụng để khuyến mại, giá trị được tính theo giá thanh toán của thương nhân để mua hàng hóa và dịch vụ được sử dụng để khuyến mại hoặc theo giá thị trường của hàng hóa và dịch vụ được sử dụng để khuyến mại tại thời điểm công bố;

Hàng hóa và dịch vụ được sử dụng để khuyến mại là hàng hóa của chính thương nhân đó sản xuất, nhập khẩu hoặc cung ứng dịch vụ, giá trị được tính theo giá thành hoặc giá nhập khẩu của hàng hóa và dịch vụ được sử dụng để khuyến mại.

- Trong trường hợp tổ chức chương trình khuyến mại tập trung như giờ, ngày, tuần, tháng hoặc mùa khuyến mại, áp dụng hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa và dịch vụ được sử dụng để khuyến mại là 100%. Hạn mức tối đa 100% cũng được áp dụng cho các hoạt động khuyến mại trong khuôn khổ các chương trình và hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

- Chương trình khuyến mại tập trung được quy định như sau:

Chương trình do cơ quan nhà nước (cấp trung ương và cấp tỉnh) chủ trì tổ chức trong một khoảng thời gian xác định, theo hình thức giờ, ngày, tuần, tháng hoặc mùa khuyến mại nhằm thực hiện các chính sách phát triển kinh tế có mục tiêu của quốc gia và địa phương. Nhà nước khuyến khích tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung và tất cả các thương nhân đều được phép tham gia vào các chương trình này. Các đợt khuyến mại trong các dịp lễ, tết được quy định theo luật lao động bao gồm:

Đợt khuyến mại trong dịp Tết Âm lịch: kéo dài trong vòng 30 ngày trước ngày đầu tiên của năm Âm lịch.

Các đợt khuyến mại trong các ngày nghỉ lễ, tết khác. Thời gian khuyến mại của mỗi đợt không được vượt quá thời gian nghỉ lễ, tết tương ứng theo quy định của luật lao động.

Trên đây là các quy định về hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa dùng để khuyến mại theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP. Các quy định này nhằm đảm bảo công bằng trong hoạt động khuyến mại và hạn chế các hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Thương nhân cần tuân thủ quy định này để đảm bảo tuân thủ pháp luật và tạo điều kiện thuận lợi cho người tiêu dùng trong quá trình mua sắm và sử dụng hàng hóa, dịch vụ.

Xem thêm >>> Chiết khấu thương mại có phải đăng ký với Sở Công thương hay không? Một quy định khuyến mại theo quy định pháp luật ?

Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến nội dung bài viết hoặc các vấn đề pháp lý, chúng tôi xin trân trọng đề nghị quý khách liên hệ trực tiếp với chúng tôi thông qua số điện thoại hotline: 1900.6162 hoặc gửi email tới địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ giải quyết mọi vấn đề quý khách đang gặp phải một cách nhanh chóng và kịp thời. Với sự chuyên nghiệp và kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý, chúng tôi hy vọng sẽ mang đến cho quý khách sự hỗ trợ tốt nhất để giải quyết mọi vấn đề pháp lý một cách thuận lợi và an toàn. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ chuyên sâu từ đội ngũ chuyên viên của chúng tôi.