Cơ sở pháp lý liên quan và được sử dụng trong bài viết:

- Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

- Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

- Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015;

- Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ;

- Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quy định quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;

- Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ ngành địa phương;

- Thông tư 05/2021/TT-BKHCN quy định yêu cầu kỹ thuật đối với dữ liệu thông tin đầu vào của Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ.

1. Mở đầu vấn đề

Vào ngày 17/6/2021, Bộ khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 05/2021-TT-BKHCN về việc Quy định yêu cầu kỹ thuật đối với dữ liệu thông tin đầu vào của Cơ sở  dữ liệu quốc gia về Khoa học và Công nghệ.

Thông tư nêu rõ, đối tượng áp dụng gồm các cơ quan quản lý CSDLQG về KHCN thuộc Bộ KH&CN; các cơ quan, đơn vị chuyên môn về KHCN tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin KHCN thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố; tổ chức KHCN và tổ chức khác có hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; tổ chức cá nhân khác có liên quan đến việc xây dựng, quản lý, cập nhật và phát triển CSDLQG về KHCN. 

Thông tư quy định 4 nguyên tắc thiết kế cấu trúc dữ liệu thông tin đầu vào gồm: Bảo đảm thống nhất về cấu trúc của dữ liệu thông tin đầu vào giữa các dữ liệu thành phần của CSDLQG về KHCN; phù hợp với các mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ ngành, địa phương quy định tại Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương, phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước;

Bảo đảm kết nối, chia sẻ, trao đổi dữ liệu thông suốt giữa CSDLQG về KHCN và các CSDL về KHCN của bộ, ngành, địa phương; bảo đảm kết nối liên thông, chia sẻ thông tin với hệ thống thông tin điện tử một cửa, cổng dịch vụ công của bộ, ngành, địa phương, Cổng Dịch vụ công quốc gia và các CSDL khác phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng nêu rõ nguyên tắc kết nối phải tuân thủ các quy định của pháp luật về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước; bảo đảm quyền khai thác dữ liệu hợp pháp theo quy định của pháp luật; không làm hạn chế quyền khai thác, sử dụng CSDLQG về KHCN của cơ quan Nhà nước, tổ chức, cá nhân do yếu tố kỹ thuật.

Đồng thời, phải tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng, các quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ đối với CSDLQG về KHCN và các hệ thống thông tin kết nối với CSDLQG về KHCN. Phù hợp với Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ, kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ, kiến trúc chính quyền điện tử cấp tỉnh.

Thông tư quy định 4 nguyên tắc kết nối và 4 bảo đảm an toàn thông tin, dữ liệu, sử dụng bảng phân loại lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ kèm theo Quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN.

Yêu cầu kỹ thuật dữ liệu thông tin đầu vào: Yêu cầu kỹ thuật nhập dữ liệu và yêu cầu kỹ thuật định dạng đối với tài liệu đính kèm ( dạng văn bản, dạng bảng tính, dạng ảnh đồ họa, dạng phim ảnh, dạng âm thanh, dạng trình chiếu và dạng file nén); cấu trúc dữ liệu thông tin đầu vào; cấu trúc mã định danh.

2. Nguyên tắc thiết kế cấu trúc dữ liệu thông tin đầu vào

Bảo đảm thống nhất về cấu trúc của dữ liệu thông tin đầu vào giữa các dữ liệu thành phần của Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ.

Phù hợp với các mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương quy định tại Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương; Phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước quy định tại Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

Bảo đảm kết nối, chia sẻ, trao đổi dữ liệu thông suốt giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ và các cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ khác của bộ, ngành, địa phương.

Bảo đảm kết nối liên thông, chia sẻ thông tin với Hệ thống thông tin một cửa điện tử, Cổng Dịch vụ công của bộ, ngành, địa phương, Cổng Dịch vụ công quốc gia và các cơ sở dữ liệu khác phục vụ người dân và doanh nghiệp.

3. Nguyên tắc kết nối

Tuân thủ các quy định của pháp luật về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Bảo đảm quyền khai thác dữ liệu hợp pháp theo quy định của pháp luật; không làm hạn chế quyền khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ của các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân do yếu tố kỹ thuật.

Tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng, các quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ đối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ và các hệ thống thông tin kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ.

Phù hợp với Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ, kiến trúc chính quyền điện tử cấp tỉnh.

4. Nội dung bảo đảm an toàn thông tin, dữ liệu

Bảo đảm an toàn thông tin mạng theo quy định tại Luật An toàn thông tin mạng và các quy định hiện hành về an toàn, an ninh thông tin.

Bảo đảm tính toàn vẹn, tin cậy, sẵn sàng khi lưu trữ, khai thác, trao đổi thông tin, dữ liệu. Áp dụng kỹ thuật mã hóa, thiết lập mật mã, ứng dụng chữ ký số và có cơ chế lưu trữ dự phòng, cơ chế phòng chống, kiểm soát mã độc tấn công dữ liệu khi được lưu trữ, trao đổi thông tin, dữ liệu quan trọng.

Bảo đảm bảo mật thông tin dữ liệu trong hoạt động chuyển đổi số và lưu trữ các thành phần dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ.

Bảo đảm bảo mật thông tin tài khoản, người dùng được cấp tài khoản truy cập với định danh duy nhất gắn với người dùng khi sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu. Người dùng chỉ được truy cập các thông tin phù hợp với quyền hạn của mình và có trách nhiệm bảo mật tài khoản truy cập được cấp. Mật mã đăng nhập, truy cập hệ thống thông tin phải có độ phức tạp cao (có độ dài tối thiểu 8 ký tự, có ký tự thường, ký tự hoa, ký tự số hoặc ký tự đặc biệt như !, @, #, $, %,...).

5. Sử dụng bảng phân loại như thế nào?

Theo Thông tư 05/2021/TT-BKHCN quy định yêu cầu kỹ thuật đối với dữ liệu thông tin đầu vào của Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ quy định:

Trong quá trình biên tập, xử lý thông tin đầu vào của Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ, các tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng Bảng phân loại lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN ngày 04 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành một số bảng phân loại thống kê khoa học và công nghệ.

Lĩnh vực nghiên cứu là từ khóa để thống kê, phân tích thông tin về tổ chức khoa học và công nghệ và tổ chức khác có hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

6. Nội dung yêu cầu kỹ thuật dữ liệu thông tin đầu vào

Yêu cầu kỹ thuật nhập dữ liệu

Sử dụng bộ mã ký tự tiếng Việt tuân thủ TCVN 6909:2001 (ISO/IEC 10646-1:2000), Công nghệ thông tin - Bộ mã kí tự tiếng Việt 16-bit để cập nhật dữ liệu.

Yêu cầu kỹ thuật định dạng đối với tài liệu đính kèm

Thứ nhất, dạng văn bản

- Định dạng Plain Text (.txt);

- Định dạng Rich Text Fomart (.rtf);

- Định dạng văn bản Word và Word mở rộng của Microsoft (.doc; .docx);

- Định dạng Portable Document Fomart (.pdf) phiên bản 1.4 trở lên;

- Định dạng open Document Text (.odt).

Thứ hai, dạng bảng tính

- Định dạng bảng tính Excel và bảng tính Excel mở rộng của Microsoft (.xls; .xlsx);

- Định dạng Comma eparated Variable/Delimited (.csv);

- Định dạng Open Document Spreadsheets (.ods).

Thứ ba, dạng ảnh đồ họa

- Định dạng: JPEG (.jpg; .jpeg), PNG (.png), TIF (.tif; tiff), GIF (.gif);

- Độ phân giải tối thiểu: 200 dpi.

Thứ tư, dạng phim ảnh

- Định dạng: MOV, MP4, MKV, FLV, MPEG-4 (.mpeg, .mpg). AVI (.avi), WMV (.wmv);

- Bit rate tối thiểu: 1500 kbps.

Thứ năm, dạng âm thanh

- Định dạng: MP3 (.mp3), WMA (.wma);

- Bit rate tối thiểu: 128 kbps.

Thứ sáu, dạng trình chiếu

- Định dạng Powerpoint và Powerpoint mở rộng của Microsoft (.ppt; .pptx).

Thứ bảy, dạng file nén

- Định dạng Zip (WinZip) (.zip);

- Định dạng RAR (WinRAR) (.rar);

- Định dạng 7z (7-Zip) (.7z).

Về cấu trúc dữ liệu thông tin đầu vào: Cấu trúc dữ liệu thông tin đầu vào của một số dữ liệu thành phần của Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ được quy định chi tiết tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 05/2021/TT-BKHCN quy định yêu cầu kỹ thuật đối với dữ liệu thông tin đầu vào của Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ.

(MK LAW FIRM: Bài viết được đăng tải nhằm mục đích giáo dục, phổ biến, tuyên truyền pháp luật và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước không nhằm mục đích thương mại. Thông tin nêu trên chỉ có giá trị tham khảo vì vậy Quý khách khi đọc thông tin này cần tham khảo ý kiến luật sư, chuyên gia tư vấn trước khi áp dụng vào thực tế.)

Trên đây là nội dung Luật Minh Khuê đã sưu tầm và biên soạn. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng. Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng!

Luật Minh Khuê (Sưu tầm và biên tập).