Khi doanh nghiệp có cơ sở sản xuất trực thuộc khác tỉnh với trụ sở chính của doanh nghiệp chỉ sản xuất, không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu, chuyển sản phẩm về cho trụ sở chính kinh doanh, doanh nghiệp phải tiến hành phân bổ số thuế giá trị gia tăng phải nộp như sau:
Căn cứ Khoản 1.d Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế quy định về kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT):

1. Người nộp thuế kê khai, nộp thuế theo PPKT có cơ sở sản xuất trực thuộc

- Trường hợp người nộp thuế kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu đóng trên địa bàn cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính thì:

1.1 Trường hợp cơ sở sản xuất trực thuộc có hạch toán kế toán

Nếu cơ sở sản xuất trực thuộc có hạch toán kế toán thì phải đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ tại địa phương nơi sản xuất, khi điều chuyển bán thành phẩm hoặc thành phẩm, kể cả xuất cho trụ sở chính phải sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng làm căn cứ kê khai, nộp thuế tại địa phương nơi sản xuất.

1.2 Trường hợp cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán

Nếu cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán thì người nộp thuế thực hiện khai thuế tại trụ sở chính và nộp thuế cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc. Số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc được xác định theo tỷ lệ 2% (đối với hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 10%) hoặc theo tỷ lệ 1% (đối với hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 5%) trên doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm sản xuất ra. Việc xác định doanh thu của sản phẩm sản xuất ra được xác định trên cơ sở giá thành sản phẩm hoặc doanh thu của sản phẩm cùng loại tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất.

- Trường hợp tổng số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc do người nộp thuế xác định theo nguyên tắc nêu trên lớn hơn số thuế giá trị gia tăng phải nộp của người nộp thuế tại trụ sở chính thì người nộp thuế tự phân bổ số thuế phải nộp cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc như sau: Số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc được xác định bằng (=) số thuế giá trị gia tăng phải nộp của người nộp thuế tại trụ sở chính nhân (x) với tỷ lệ (%) giữa doanh thu theo giá chưa có thuế giá trị gia tăng của sản phẩm do cơ sở trực thuộc sản xuất ra hoặc sản phẩm cùng loại tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc trên tổng doanh thu theo giá chưa có thuế giá trị gia tăng của sản phẩm sản xuất ra của toàn doanh nghiệp. Nếu người nộp thuế không phát sinh số thuế phải nộp tại trụ sở chính thì người nộp thuế không phải nộp thuế cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất.

- Người nộp thuế phải lập và gửi “Bảng phân bổ thuế GTGT cho địa phương nơi đóng trụ sở chính và cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán” theo mẫu số 01-6/GTGT kèm theo Thông tư này cùng với hồ sơ khai thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp, đồng thời gửi một bản Bảng phân bổ mẫu số 01-6/GTGT nêu trên tới các cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ sở sản xuất trực thuộc.

- Căn cứ số thuế giá trị gia tăng được phân bổ giữa địa phương nơi đóng trụ sở chính của người nộp thuế và các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc trên Bảng phân bổ theo mẫu số 01-6/GTGT nêu trên, người nộp thuế lập chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng cho địa phương nơi có trụ sở chính và từng địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc. Trên chứng từ nộp thuế phải ghi rõ nộp vào tài khoản thu ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước đồng cấp với cơ quan thuế nơi trụ sở chính đăng ký kê khai thuế và địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc.

- Căn cứ hướng dẫn nêu trên, đối với trường hợp doanh nghiệp có cơ sở sản xuất trực thuộc khác tỉnh, khi cơ sở sản xuất có sản xuất ra sản phẩm nhưng không trực tiếp bán hàng mà xuất cho trụ sở chính bán hàng thì trụ sở chính phải phân bổ số thuế GTGT phải nộp về địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc.

Ví dụ: 

Chi nhánh A sản xuất 100 chiếc quạt xuất ra cho doanh nghiệp B bán hàng hóa với giá là 100 triệu. 

Số thuế phải nộp ở địa phương nơi sản xuất = 100tr x 2% = 2 triệu

- Doanh nghiệp phải lập và gửi “Bảng phân bổ thuế GTGT cho địa phương nơi đóng trụ sở chính và cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán” theo mẫu số 01-6/GTGT kèm theo Thông tư này cùng với hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 01/GTGT tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp, đồng thời gửi một bản Bảng phân bổ mẫu số 01-6/GTGT nêu trên tới các cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ sở sản xuất trực thuộc.

- Căn cứ bảng phân bổ thuế GTGT cho địa phương nơi đóng trụ sở chính và địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc mẫu 01-06/GTGT, doanh nghiệp lập giấy nộp tiền thuế để nộp tiền thuế cho địa phương nơi đóng trụ sở chính và nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc.
Trong giấy nộp tiền chọn mục nộp vào tài khoản thu ngân sách nhà nước mở tại Kho bạc nhà nước cùng cấp với cơ quan thuế quản lý của trụ sở chính (đối với nộp thuế cho trụ sở chính) và cơ quan thuế nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc (Đối với trường hợp nộp thuế cho cơ sở trực thuộc).

2. Cách Kê khai thuế môn bài cho chi nhánh phụ thuộc và độc lập

Theo điều 17 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định:

- Chi nhánh hạch toán độc lập:

+ Kê khai thuế môn bài tại Chi cục thuế quản lý chi nhánh đó.

- Chi nhánh hạch hạch toán phụ thuộc:

+ Nếu chi nhánh hạch toán phụ thuộc là chi nhánh, cửa hàng ... ở cùng tỉnh với trụ sở chính thì nộp tờ khai thuế môn bài tại cơ quan thuế trụ sở chính.

+ Nếu ở khác tỉnh thì nộp tờ khai và tiền thuế môn bài tại Chi cục thuế quản lý chi nhánh đó.

3. Cách viết hoá đơn cho chi nhánh phụ thuộc và độc lập

Theo điểm 2.6 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định:
 
 Chi nhánh hạch toán độc lập:

- Khi xuất hàng hóa cho chi nhánh độc lập thì: Xuất hoá đơn như bán hàng bình thường.
 
 Chi nhánh hạch toán phu thuộc

- Tổ chức kinh doanh kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ xuất điều chuyển hàng hoá cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc như các chi nhánh, cửa hàng ở khác địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) để bán hoặc xuất điều chuyển giữa các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc với nhau, căn cứ vào phương thức tổ chức kinh doanh và hạch toán kế toán, cơ sở có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hoá đơn, chứng từ như sau:

+ Sử dụng hoá đơn GTGT để làm căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế GTGT ở từng đơn vị và từng khâu độc lập với nhau;

+ Sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ.

  • Cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng khi bán hàng phải lập hóa đơn theo quy định giao cho người mua, đồng thời lập Bảng kê hàng hóa bán ra gửi về cơ sở có hàng hóa điều chuyển để cơ sở giao hàng lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa thực tế tiêu thụ giao cho cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng.
  •  Trường hợp cơ sở có số lượng và doanh số hàng hoá bán ra lớn, Bảng kê có thể lập cho 05 ngày hay 10 ngày một lần. Trường hợp hàng hoá bán ra có thuế suất thuế GTGT khác nhau phải lập bảng kê riêng cho hàng hoá bán ra theo từng nhóm thuế suất.
  • Cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng thực hiện kê khai nộp thuế GTGT đối với số hàng xuất bán cho người mua và được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hóa đơn GTGT của cơ sở giao hàng xuất cho.

Trường hợp các đơn vị trực thuộc của cơ sở kinh doanh nông, lâm, thủy sản đã đăng ký, thực hiện kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có thu mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản để điều chuyển, xuất bán về trụ sở chính của cơ sở kinh doanh thì khi điều chuyển, xuất bán, đơn vị trực thuộc sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, không sử dụng hóa đơn GTGT.

Như vậy:

- Khi xuất hàng cho Chi nhánh phụ thuộc thì doanh nghiệp có thể xuất hóa đơn ở từng khâu hoặc xuất Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ (Nhưng vẫn phải lập hóa đơn giá trị gia tăng )

- Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ cũng là 1 loại hóa đơn nên doanh nghiệp phải quản lý, sử dụng, báo cáo như hóa đơn nhé (Có 2 cách: 1 là lên Chi cục thuế để mua, 2 là đặt in rồi thông báo phát hành như hóa đơn)

Câu hỏi: Công ty tôi có trụ sở chính tại Hà Nội và tính thuế, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Hiện tại có 2 chi nhánh ở tỉnh khác, một chi nhánh ở Đà Nẵng và một chi nhánh ở Hải Phòng. Cả 2 chi nhánh đều là cơ sở sản xuất phụ thuộc không thực hiện hạch toán kế toán . Vậy cho tôi hỏi công ty tôi kê khai, tính thuế như thế nào ? Tôi xin cảm ơn.

Trả lời :Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Khuê. Trường hợp của bạn pháp luật quy định như sau

Căn cứ tại khoản 3, Điều 42 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020 về nguyên tắc khai thuế, tính thuế.

“3. Người nộp thuế thực hiện khai thuế, tính thuế tại cơ quan thuế địa phương có thẩm quyền nơi có trụ sở. Trường hợp người nộp thuế hạch toán tập trung tại trụ sở chính, có đơn vị phụ thuộc tại đơn vị hành chính cấp tỉnh khác nơi có trụ sở chính thì người nộp thuế khai thuế tại trụ sở chính và tính thuế, phân bổ nghĩa vụ thuế phải nộp theo từng địa phương nơi được hưởng nguồn thu ngân sách nhà nước. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết khoản này.”

Căn cứ Điểm d, Khoản 1, Điều 11 thông tư 156/2013 TT/BTC ngày 06/11/2013 của Bộ tài chính về kê khai thuế GTGT:

“d) Trường hợp người nộp thuế kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ có cơ sở sản xuất trực thuộc (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu đóng trên địa bàn cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính thì:

Nếu cơ sở sản xuất trực thuộc có hạch toán kế toán thì phải đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ tại địa phương nơi sản xuất, khi điều chuyển bán thành phẩm hoặc thành phẩm, kể cả xuất cho trụ sở chính phải sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng làm căn cứ kê khai, nộp thuế tại địa phương nơi sản xuất.

Nếu cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán thì người nộp thuế thực hiện khai thuế tại trụ sở chính và nộp thuế cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc. Số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc được xác định theo tỷ lệ 2% (đối với hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 10%) hoặc theo tỷ lệ 1% (đối với hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 5%) trên doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm sản xuất ra. Việc xác định doanh thu của sản phẩm sản xuất ra được xác định trên cơ sở giá thành sản phẩm hoặc doanh thu của sản phẩm cùng loại tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất.

Trường hợp tổng số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc do người nộp thuế xác định theo nguyên tắc nêu trên lớn hơn số thuế giá trị gia tăng phải nộp của người nộp thuế tại trụ sở chính thì người nộp thuế tự phân bổ số thuế phải nộp cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc như sau: Số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc được xác định bằng (=) số thuế giá trị gia tăng phải nộp của người nộp thuế tại trụ sở chính nhân (x) với tỷ lệ (%) giữa doanh thu theo giá chưa có thuế giá trị gia tăng của sản phẩm do cơ sở trực thuộc sản xuất ra hoặc sản phẩm cùng loại tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc trên tổng doanh thu theo giá chưa có thuế giá trị gia tăng của sản phẩm sản xuất ra của toàn doanh nghiệp. Nếu người nộp thuế không phát sinh số thuế phải nộp tại trụ sở chính thì người nộp thuế không phải nộp thuế cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất.”

Căn cứ các quy định nêu trên thì trường hợp của công ty bạn có trụ sở chính tại Hà Nội, kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, cơ sở sản xuất trực thuộc tại Đà Nẵng và Hải Phòng, nếu cơ sở sản xuất trực thuộc không hạch toán kế toán, không tổ chức bộ máy kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán thì công ty bạn thực hiện kê khai thuế GTGT tại trụ sở chính và nộp thuế GTGT tại Cục thuế  Đà Nẵng và Hải Phòng đối với cơ sở sản xuất trực thuộc trên địa bàn theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 11 thông tư 156/2013 TT/BTC ngày 06/11/2013 của Bộ tài chính.

Bạn đang theo dõi bài viết được biên tập trên trang web của Luật Minh Khuê. Nếu có thắc mắc hay cần hỗ trợ tư vấn pháp luật từ các Luật sư, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6162   để được hỗ trợ hiệu quả và tối ưu nhất.

Trân trọng./.