1. Phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp

Để phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 29/NQ-CP ngày 08/3/2024, đề ra một loạt các biện pháp cụ thể trong Chương trình hành động thực hiện Kết luận 61-KL/TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Một trong những phương hướng quan trọng là tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển các công ty nông, lâm nghiệp. Để đạt được mục tiêu này, Chính phủ đề xuất một số biện pháp cụ thể như sau:

- Triển khai hiệu quả các Quyết định và Chương trình đã ban hành: Đề xuất tiếp tục triển khai Quyết định 984/QĐ-TTg ngày 23/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ, mục tiêu là đẩy mạnh sự phát triển của các doanh nghiệp nông, lâm nghiệp.

- Giải quyết vướng mắc và khó khăn trong quá trình sắp xếp, đổi mới: Chính phủ đặc biệt chú trọng vào việc giải quyết các vấn đề liên quan đến bàn giao, tiếp nhận các công ty lâm nghiệp từ các bộ, ngành cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý. Điều này giúp tăng cường sự minh bạch và hiệu quả trong quản lý.

- Xử lý các tranh chấp về đất đai : Đặc biệt quan trọng là chấm dứt tình trạng công ty lâm nghiệp sử dụng đất không hiệu quả hoặc chuyển nhượng một cách không minh bạch. Việc xử lý tồn đọng, tranh chấp về đất đai từ lâm trường sẽ giúp tạo ra môi trường kinh doanh công bằng và minh bạch hơn.

- Giải quyết đất ở, đất sản xuất cho dân tộc thiểu số : Chính phủ đề xuất kiểm soát chặt chẽ việc chuyển nhượng đất ở, đất sản xuất của dân tộc thiểu số, đồng thời quản lý cẩn thận tình trạng dân di cư tự do để đảm bảo sự ổn định và bền vững cho cộng đồng này.

- Tăng cường tuyên truyền và vận động dân cư: Các biện pháp này bao gồm tăng cường công tác tuyên truyền và vận động để giảm thiểu tình trạng di cư ra khỏi địa phương, cũng như tạo điều kiện thuận lợi để người dân trở lại nơi cư trú cũ hoặc ổn định cuộc sống tại nơi mới.

Như vậy thì việc thực hiện các biện pháp này sẽ góp phần quan trọng vào việc phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp, đồng thời đảm bảo sự bền vững của nguồn tài nguyên và môi trường sinh thái.

 

2. Hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách về lâm nghiệp

Để hoàn thiện pháp luật, cơ chế và chính sách về lâm nghiệp, Chính phủ đã đưa ra một loạt các biện pháp cụ thể dựa trên Nghị quyết 29/NQ-CP 2024, nhằm tăng cường quản lý, bảo vệ và phát triển rừng một cách bền vững, đồng thời đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh. Các biện pháp này bao gồm:

- Rà soát và hệ thống hóa chủ trương của Đảng về quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng: Đây là bước quan trọng để xác định rõ sản phẩm, lộ trình và cơ quan chủ trì xây dựng các văn bản pháp luật nhằm thể chế hóa các chủ trương của Đảng. Điều này cần phải được thực hiện một cách có hệ thống và có chiến lược, để tạo nên một cơ sở pháp lý vững chắc cho quản lý và bảo vệ rừng.

- Rà soát và hoàn thiện quy định pháp luật về lâm nghiệp: Đề xuất mở rộng đối tượng được giao rừng, cho thuê rừng để đảm bảo phù hợp và đồng bộ với các quy định khác có liên quan. Đặc biệt, cần xem xét và thiết kế các quy định cụ thể về việc giao rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư ở các khu vực có rừng, bảo đảm tính khả thi và hợp lý.

- Hoàn thiện cơ chế và chính sách quản lý rừng đặc dụng và sản xuất: Điều này bao gồm việc tạo động lực thu hút sự tham gia của người dân và huy động nguồn lực xã hội đầu tư vào hoạt động quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Chính sách này cũng cần phải kết hợp với việc bảo đảm ổn định và nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số và người dân ở khu vực có rừng.

- Thúc đẩy phát triển các dịch vụ môi trường rừng: Cần hoàn thiện chính sách để thúc đẩy phát triển và triển khai các dịch vụ môi trường rừng, đặc biệt là các dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng. Điều này không chỉ góp phần vào bảo vệ môi trường mà còn tạo ra nguồn thu nhập bền vững cho cộng đồng.

- Tăng cường đào tạo và hỗ trợ người lao động trong ngành lâm nghiệp: Đề xuất xây dựng chính sách để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp lâm nghiệp, cũng như cung cấp các chương trình đào tạo và hỗ trợ nghề nghiệp để nâng cao thu nhập và an sinh xã hội cho người lao động trong ngành.

- Tăng cường chế tài và thủ tục tố tụng về lâm nghiệp: Nghiên cứu và áp dụng các biện pháp tăng cường chế tài và đơn giản hóa thủ tục tố tụng để xử lý nghiêm và kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp. Điều này sẽ tạo ra một môi trường pháp lý mạnh mẽ và minh bạch, góp phần vào việc bảo vệ và quản lý bền vững cho nguồn tài nguyên rừng quý giá.

Như vậy thì việc hoàn thiện pháp luật, cơ chế và chính sách về lâm nghiệp là một bước quan trọng để đảm bảo bền vững và phát triển của ngành này, đồng thời bảo vệ và tăng cường giá trị của nguồn tài nguyên rừng quốc gia.

 

3. Tiến hành đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và chủ động nâng cao hiệu quả quốc tế về lâm nghiệp

Để đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế trong lĩnh vực lâm nghiệp, Chính phủ đã đề ra một loạt các biện pháp chi tiết và toàn diện, nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành này và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước. Dưới đây là một số biện pháp cụ thể:

- Xây dựng và triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ: Việc thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực lâm nghiệp theo Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là rất cần thiết. Cần tạo điều kiện và khuyến khích các tổ chức, cơ quan, và các nhà nghiên cứu tham gia vào các dự án nghiên cứu lâm nghiệp và ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất.

- Thực hiện chuyển đổi số và sử dụng trí tuệ nhân tạo: Điều này góp phần cải thiện hiệu quả quản lý rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, cũng như quản lý tài nguyên rừng một cách chính xác và hiệu quả hơn. Sử dụng trí tuệ nhân tạo cũng giúp trong việc dự báo và cảnh báo sinh vật gây hại cho rừng và giúp truy xuất nguồn gốc của các sản phẩm lâm sản.

- Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật và quản lý thích ứng với biến đổi khí hậu: Điều này là cực kỳ cần thiết trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng. Cần tìm ra các giải pháp kỹ thuật và quản lý phù hợp để giảm phát thải khí nhà kính và thích ứng với các biến đổi khí hậu để bảo vệ và phát triển nguồn tài nguyên rừng.

- Tăng cường đối thoại và hợp tác quốc tế: Việc tăng cường đối thoại với các nước xuất, nhập khẩu về hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp, tổ chức các diễn đàn đầu tư và doanh nghiệp để kết nối các nhà nhập khẩu với doanh nghiệp Việt Nam là rất quan trọng để mở rộng thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ.

- Tăng cường hợp tác quốc tế và đa phương: Duy trì và mở rộng hợp tác song phương với một số quốc gia, đặc biệt là các nước có chung đường biên giới, nhằm tăng cường trao đổi thông tin và phối hợp trong công tác quản lý bảo vệ rừng khu vực biên giới, phòng chống buôn bán gỗ bất hợp pháp.

- Thực hiện các điều ước quốc tế và thảo luận các hiệp định FTA: Việc thực hiện các điều ước quốc tế và thảo luận các hiệp định FTA nhằm mở rộng thị trường xuất, nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ, cũng như đẩy mạnh hội nhập trên các lĩnh vực khác như phát triển vùng nguyên liệu và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

- Tăng cường thu hút và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ quốc tế : Sử dụng hiệu quả các nguồn vốn tài trợ nước ngoài như vốn ODA, vay ưu đãi và hỗ trợ quốc tế để tăng cường cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, cũng như phát triển lâm sản và quản lý rừng bền vững.

Nhìn chung lại thì việc đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực lâm nghiệp là một phần quan trọng của chiến lược phát triển của ngành này, và đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Nếu như các bạn còn có những vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ chi tiết nhất có thể

Bên cạnh đó thì các bạn còn có thể theo dõi thêm bài viết sau đây: Đất của các công ty nông, lâm nghiệp sau khi được sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động được quản lý, sử dụng như thế nào ?