1. Văn phòng Bộ Công an là cơ quan gì? Chánh văn phòng Bộ Công an là ai?

Các quy định về Văn phòng Bộ Công an tại Điều 19 của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP được mô tả như sau:

- Văn phòng là một tổ chức thuộc Bộ, có chức năng tham mưu tổng hợp về chương trình, kế hoạch công tác và phục vụ các hoạt động của Bộ. Nó hỗ trợ Bộ trưởng trong việc tổng hợp, theo dõi, đôn đốc các tổ chức và đơn vị thuộc Bộ thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Bộ. Nó cũng kiểm soát thủ tục hành chính, tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của trung ương, theo quy định của pháp luật.

- Văn phòng thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác hành chính, văn thư, lưu trữ; kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của trung ương; quản lý cơ sở vật chất - kỹ thuật, tài sản, kinh phí hoạt động, bảo đảm phương tiện, điều kiện làm việc; phục vụ chung cho hoạt động của Bộ và công tác quản trị nội bộ; thực hiện các nhiệm vụ khác do pháp luật quy định hoặc do Bộ trưởng giao.

- Văn phòng thành lập các phòng phù hợp với tiêu chí và nhiệm vụ được giao. Nó có con dấu riêng; Chánh văn phòng được ký thừa lệnh Bộ trưởng các văn bản hành chính khi được Bộ trưởng giao; Chánh văn phòng ký các văn bản và đóng dấu Văn phòng đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Văn phòng Bộ.

* Chú ý: Điều 1 và Điều 2 của Điều 19 trong Nghị định 123/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi theo quy định tại Điều 5 của Nghị định 92/2017/NĐ-CP. Đồng thời, Điều 3 của Điều 19 trong Nghị định 123/2016/NĐ-CP cũng đã được sửa đổi bởi quy định tại Điều 8 của Nghị định 101/2020/NĐ-CP.

Thêm vào đó, vào ngày 31/01/2023, Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm nhân sự Chánh Văn phòng Bộ Công an. Trong buổi lễ, đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ thông báo các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an liên quan đến công tác cán bộ.

Theo đó, Đại tá Đặng Hồng Đức, sinh năm 1977, quê quán huyện Nam Trực, Nam Định, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, đã được điều động và bổ nhiệm nhận chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Công an từ ngày 01/02/2023. Vì vậy, hiện nay Chánh Văn phòng Bộ Công an chính là đồng chí Đại tá Đặng Hồng Đức.

 

2. Quy định về phụ cấp chức vụ lãnh đạo với Chánh văn phòng Bộ Công an mới nhất?

Phụ cấp chức vụ lãnh đạo cho Chánh Văn phòng Bộ Công an trong năm 2024 được phân chia thành hai đợt hưởng như sau:

*Từ ngày 01/1/2024 đến 30/06/2024

Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (được bầu cử hoặc bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp của nhà nước theo quy định của Nghị định 204/2004/NĐ-CP như sau:

STT

Chức danh lãnh đạo

Hệ số lương

Mức phụ cấp từ 01/7/2023

1

Thứ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan ngang Bộ

1,30

2.340.000

2

Vụ trưởng và tương đương, Chánh văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ

1,00

1.800.000

3

Phó vụ trưởng và tương đương, Phó chánh văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ

0,80

1.440.000

4

Trưởng phòng thuộc Vụ và các tổ chức tương đương

0,60

1.080.000

5

Phó trưởng phòng thuộc Vụ và các tổ chức tương đương

0,40

720.000

Do đó, phụ cấp chức vụ lãnh đạo cho Chánh Văn phòng Bộ Công an sẽ là 1.800.000 đồng/tháng.

*Từ ngày 01/07/2024

Ngày 10/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, trong đó quy định thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương từ ngày 1/7/2024 theo hướng dẫn của Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Chi tiết của Nghị quyết 27/NQ-TW năm 2018 bao gồm:

- Điều chỉnh lại các chế độ phụ cấp hiện tại, đảm bảo tổng quỹ phụ cấp không vượt quá 30% tổng quỹ lương.

- Bãi bỏ các loại phụ cấp như phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức); phụ cấp chức vụ lãnh đạo (do lương chức vụ sẽ được xếp theo các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị); phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội; phụ cấp công vụ (do đã tính vào mức lương cơ bản); và phụ cấp độc hại, nguy hiểm (do điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm được tính vào phụ cấp theo nghề).

Dựa trên điều này, phụ cấp chức vụ lãnh đạo cho Chánh Văn phòng Bộ Công an sẽ bị bãi bỏ khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 01/7/2024.

 

3. Những công việc Chánh văn phòng Bộ Công an phải thực hiện

Dựa trên mô tả chi tiết về vị trí công việc của Chánh Văn phòng Bộ Công an trong Bản mô tả vị trí công việc, thuộc Phụ lục VI của Thông tư 12/2022/TT-BNV ban hành, Chánh Văn phòng Bộ Công an phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

Nhiệm vụ, Mảng công việc

Công việc cụ thể

Trách nhiệm lãnh đạo trong việc xác định nội dung công việc, xây dựng chương trình và kế hoạch công tác theo các đợt thời gian như năm, quý, và tháng cho Bộ và đội ngũ lãnh đạo của Bộ.

- Chủ trì trong việc xác định nội dung công việc, lãnh đạo việc xây dựng chương trình và kế hoạch công tác theo các đợt thời gian như năm, quý, và tháng cho cả Bộ và cấp lãnh đạo Bộ.

- Chủ trì xây dựng nội dung và kế hoạch công tác theo quy định của Bộ cho Văn phòng, bao gồm cả các đợt thời gian như năm, quý, và tháng.

- Giao việc cụ thể cho các phòng thuộc Văn phòng.

- Phân công nhiệm vụ và quản lý công việc của các cấp phó, chịu trách nhiệm về việc phân công công việc cho công chức và người lao động trong Văn phòng Bộ.

- Hướng dẫn và giám sát xây dựng, phê duyệt nội dung chương trình và kế hoạch công tác cho mỗi đợt thời gian như năm, 6 tháng, quý, và tháng cho từng phòng.

- Hướng dẫn và giám sát quá trình xây dựng và phê duyệt kế hoạch công tác cho công chức và người lao động theo các đợt thời gian như năm, quý, tháng, và tuần.

Đứng đầu tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và công việc của Văn phòng.

- Đứng đầu kiểm tra và đôn đốc các vụ, đơn vị thực hiện chương trình và kế hoạch công tác của Bộ.

- Thực hiện kiểm tra, đôn đốc, và điều phối công chức cùng người lao động để đảm bảo triển khai chương trình và kế hoạch công tác.

- Theo dõi và đánh giá việc thực hiện kế hoạch công tác của công chức và người lao động.

- Chủ trì hoặc hợp tác với các vụ, đơn vị trong Bộ cũng như các cơ quan liên quan để thực hiện chương trình và kế hoạch công tác của Văn phòng.

- Xử lý các công việc đột xuất (trong phạm vi được giao) và đề xuất ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ đối với những công việc vượt quá phạm vi chức trách.

Quản lý công chức

- Thực hiện định kỳ phân công và bố trí lại công việc cho các cấp công chức và người lao động trong Văn phòng Bộ theo phân cấp.

- Chịu trách nhiệm hỗ trợ, theo dõi, và đánh giá công chức cũng như người lao động theo cấp bậc.

- Theo dõi sự biến động về nhân sự và nhu cầu nhân sự của Văn phòng; thực hiện nghiên cứu, tìm hiểu và dự kiến về nhân sự thay thế, bổ nhiệm, và các biện pháp khác; báo cáo đến Lãnh đạo Bộ để đề xuất ý kiến.

- Tổ chức và thực hiện các quy định, chế độ chính sách, và quy chế làm việc, bảo mật, đạo đức công vụ; xây dựng môi trường làm việc văn hóa.

Quản lý hoạt động chung

- Phát triển và tổ chức thực hiện quy chế làm việc cùng với quy chế phối hợp công tác trong Văn phòng.

- Quản lý và điều hành các hoạt động của Văn phòng một cách liên tục.

- Xử lý và tổ chức quản lý văn bản đến.

- Chịu trách nhiệm ký trình Lãnh đạo Bộ về các văn bản do Văn phòng soạn thảo.

- Thực hiện thừa ủy quyền hoặc thừa lệnh ký các văn bản theo quy chế làm việc của Bộ.

- Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo tình hình hoạt động của Văn phòng cho Bộ trưởng và Thứ trưởng phụ trách.

- Chủ đạo quá trình xây dựng báo cáo và tổng kết công tác theo quy định, bao gồm báo cáo năm, sơ kết 6 tháng, quý, tháng và tuần.

- Đại diện cho Văn phòng trong các mối quan hệ công tác; chịu trách nhiệm bàn giao công việc cho một cấp phó phụ trách khi vắng mặt theo quy chế làm việc.

Quản lý tài sản

- Chịu trách nhiệm về công tác tham mưu và tổ chức quản lý tài sản của cơ quan theo ủy quyền và theo quy định.

- Chịu trách nhiệm đối với công tác quản lý tài chính của Bộ và Văn phòng, thực hiện theo ủy quyền và theo quy định.

Chủ trì hoặc tham gia các cuộc họp, hội nghị

- Tham gia các buổi họp của cơ quan và các cuộc họp theo quy chế làm việc của Bộ và Văn phòng.

- Là người chủ trì họp giao ban, triển khai nhiệm vụ của Văn phòng.

- Tham dự các cuộc họp và hội nghị theo sự phân công của lãnh đạo Bộ.

Thực hiện trực tiếp các ý kiến và chỉ đạo khác từ Lãnh đạo Bộ theo quy chế làm việc.

 

Thực hiện nhiệm vụ của một vị trí công việc tương ứng với ngạch công chức cao nhất trong tổ chức.

Tuân thủ đầy đủ các yêu cầu trong Bản mô tả vị trí công việc.

Bài viết liên quan: Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo Phó chánh văn phòng Bộ Công an

Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn!