Mẫu biểu được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Lao động của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Lao động, gọi: 1900.6162

1. Mẫu biên bản lấy ý kiến tập thể người lao động về thỏa ước lao động tập thể

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

MEETING MINUTES

Ref: Organizing to obtain opinions of the Employees’

Collective about the Collective Labour Agreement

Today, at …..AM on …./…../….., at …….……., the Executive Committee of the Grassroots Trade Union ……………… “Company” and the employees collective held a meeting to obtain opinions of the employees collective about the Collective Labour Agreement which shall take effect from the date …/…./…. to …./…./…. “CLA” in accordance with the Labour Code.

The meeting includes the participation of the following personnel:

>> Xem thêm:  Xây dựng quy chế quản lý nhân sự, chính sách tiền lương, tiền thưởng

1. The Executive Committee of the Grassroots Trade Union, including:

- Mr. ……………….. - The Chairman;

- Mr. ……………….. - The Vice Chairman;

- Ms. ……………….. - The member;

- Mr. ……………….. - The member; and

- Mr. ……………….. - The member;

2. The employees collective of the Company includes …. employees to collect opinions about the contents of the CLA - Please attach the list of the employees.

The contents of the Meeting Minutes

Based on the result of collective bargaining between the Company and the Executive Committee of the Grassroots Trade Union in accordance with the draft of the CLA, the Executive Committee of the Grassroots Trade Union has collected opinions by signature or voting of the Employees’ Collective. Accordingly, the result of obtaining opinions of the Employees’ Collective is as follows:

1. Method of collecting opinions: approval signature.

>> Xem thêm:  Tư vấn lập quy chế tài chính cho doanh nghiệp

2. Total number of employees of the Company: …. people.

3. The number of people to have opinions collected: …......

4. The number of people who agree with the draft of the CLA of the Company: …. people. Percentage: ….. %.

5. The number of people who disagree with the contents of the draft of CLA of the Company: ….. people. Percentage: ….. %.

6. Disagreement: …… people.

The Meeting Minutes shall be made into 04 (four) original copies with the same validity, in which 02 (two) original copies shall be kept at the Executive Committee of the Grassroots Trade Union and 02 (two) original copies shall be sent to Department of Labour, War Invalids and Social Affairs of ………………. (if required).

This meeting minute shall be signed as follows:

The person who records the Meeting Minutes

Confirmation of the Executive Committee of the Grassroots Trade Union

2. Mẫu Biên bản với đại diện tổ chức Công đoàn về lấy ý kiến tập thể người lao động

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

>> Xem thêm:  Tư vấn xây dựng quy chế hoạt động cho doanh nghiệp

Independence - Freedom – Happiness

MEETING MINUTES BETWEEN

…………………………………….

AND THE EXCECUTIVE COMMITTEE

OF GRASSROOTS TRADE UNION

Ref: The collective bargaining between ……….. and the Executive Committee of the Grassroots Trade Union

Today, at …. AM on …../…../…… at ………, ………………. “Company” and the Executive Committee of the Grassroots Trade Union hold a collective bargaining meeting in accordance with the Labour Code.

The meeting includes the participation of the following personnel:

1. The Company’s representative: Mr. ………………………… - Position …………….,

2. The Executive Committee of the Grassroots Trade Union, includes:

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn quản trị nội bộ cho doanh nghiệp

- Mr. ………………………… - The Chairman;

- Ms. ………………………… - The Vice Chairman;

- Mr. ………………………… - The member;

- Mr. ………………………… - The member;

- Mr. ………………………… - The member;

I. Purpose and agenda of the meeting:

Mr. ………………………… cum the Company’s legal representative or the authorized person informs that the meeting was held in accordance with the time and place as agreed by the Company and the Executive Committee of the Grassroots Trade Union and in accordance with the labour law of Vietnam.

Mr. ………………………… informs that the purpose of the agenda of the meeting is for collective bargaining between the Company and the Executive Committee of the Grassroots Trade Union of the Company according to the details as stated in the draft of the Collective Labour Agreement expected to take effect from the date …/…./…. to …./…./….. “CLA”.

II. Agenda in detail of the meeting:

1. The collective bargaining between the Company and the Executive Committee of the Grassroots Trade Union on the details of the collective bargaining shall be in accordance with the draft of the CLA as attached to this Meeting Minutes. After discussion and negotiation, the two parties have agreed with the following collective bargaining details:

>> Xem thêm:  Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự và phân tích một số vụ án hình sự thực tế

1.1. The details agreed by the parties

…………..% of members of the Executive Committee of the Grassroots Trade Union agreed with all of details of the CLA.

1.2. The details that two parties have many different opinions

…………………………………………………………………………………………...

1.3. The details as agreed by the two parties, suggest the relevant departments of the Company to coordinate with the Executive Committee of the Grassroots Trade Union to make a public announcement for the employees’ collective to be known and obtain opinions of the employees collective about the contents as agreed.

2. If more than 50% of the employees’ collective vote in agreement with the contents, the contents of the collective bargaining shall be passed. The expected time to sign the above CLA is on …./…../…...

The Company shall implement necessary procedures in accordance with the law to send the CLA of the Company to the competent State authorities pursuant to the current law.

If less than 50% of the employees’ collective vote for the contents of the collective bargain, the two parties shall continue to negotiate.

The above details have been agreed by two parties and if there are no other issues discussed, Mr. ……………….. declared that the meeting was closed at …. AM on the same day.

The Meeting Minutes is made into 04 (four) original copies with the same validity. 01 (one) original shall be kept at the head office of the Company, 01 (one) original copy shall be kept at the Executive

>> Xem thêm:  Quy định về thương lượng tập thể có nhiều điểm mới ?

Committee of the Grassroots Trade Union, 01 (one) original copy shall be submitted to the Department of Labour, War Invalids and Social Affairs of ………………. or Industrial Zones Authority ………………, and 01 (one) original copy shall be sent to the direct superior Trade Union (if required).

This meeting minutes is signed as below:

Confirmation of Participants

For and on behalf of the Company

For and on behalf of the Executive Committee of the Grassroots Trade Union

3. Mẫu Thông báo yêu cầu tập thể người lao động đối thoại

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

ANNOUNCEMENT

(On: Requesting the employees’ collective to participate

in the dialogue at the workplace)

Respectfully to: All employees of the Company …………………………

>> Xem thêm:  Nội quy công ty quy định quẹt thẻ chấm công và chế độ nghỉ phép ? Quy định về nội quy lao động ?

- Pursuant to the Labour Code 2019;

- Pursuant to the Regulations on Grassroots Democracy at the workplace issued by the Company …… “Company” on …./…./….. “Democracy Regulations”.

In consideration of Stating the reason for request of the dialogue at the workplace, the Company by this Announcement would like to inform all employees that the Company shall organize a dialogue at the workplace between the Company and the employees’ collective to share their information and clarify any questions for the employees to continue the good labour relationship between the two parties.

The information about the dialogue is as follows:

1. Contents of the dialogue:

(i) ……………………………………………………….

(ii) ………………………………………………………; and

(iii) ……………………………………………………….

2. The number and composition of participants:

(i) From the Company side: …………………………………………………………..

>> Xem thêm:  Mẫu quy chế hoạt động của các phòng ban, đơn vị trực thuộc, hội đồng quản trị và quy chế giám đốc công ty

(ii) From the employees’ collective side: …………………… (as attached list hereto).

3. Time for organizing the dialogue: ………………………………………………....

4. Location for organizing the dialogue: ……………………………………………..

This is the time for the Company and the employees’ collective to exchange and directly and openly discuss issues in relation to the rights and obligations of each party. Therefore, the Company hopes that the employees’ collective shall actively participate in this dialogue.

In case any employee has inquiries related to the contents of the dialogue, please send the inquiries to the Department of Human Resource before ……. so that they can be recorded and given in the dialogue at the coming time.

Best regards,

For and on behalf of the Company

4. Mẫu Quy chế dân chủ tại doanh nghiệp

REGULATION ON GRASSROOTS DEMOCRACY

AT THE WORKPLACE

>> Xem thêm:  Quy chế tổ chức hoạt động của ban giám đốc, các phòng ban giúp việc và ban kiểm soát công ty cổ phần

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope and subjects of application

1.1. This regulation on grassroots democracy at the workplace “Democracy Regulation” provides for the rights and responsibilities of ….. Company (hereinafter referred to as “Company”), the Executive Committee of Grassroots Trade Union, and its employees regarding the contents to which employees are entitled to know, comment, decide on, inspect and monitor, and the forms of implementing grassroots democracy at the workplace to promote understanding between the Company and its employees, and establish a good employment relationship therein.

1.2. Subjects to which this Democracy Regulation applies are the General Director or the persons duly authorized by the General Director, the Executive Committee ofthe Grassroots Trade Union and all the employees working at the Company.

Article 2. The form of implementing grassroots democracy at the workplace

The Democracy Regulation will be implemented through dialogues at the workplace, employee conferences and other forms of implementing democracy.

Article 3. Principle of implementing the Democracy Regulation

The Company will respect and ensure the employees democratic rights at the workplace in accordance with the Vietnamese labour law.

Chapter II

>> Xem thêm:  Tư vấn quản trị tài chính cho doanh nghiệp

CONTENTS OF THE REGULATION ON GRASSROOTS

DEMOCRACY AT THE WORKPLACE

Article 4. The contents which the Company will disclose to employees

4.1. For the purpose of providing employees with information as well as facilitating their compliance with the regulations and policies of the Company, the Company will disclose the following contents to its employees:

a) Production and business plans and their implementation by the Company;

b) Internal regulations of the Company including: internal labour regulations; regulations on recruitment and use of employees; wage scale and table, regulations on salary raise and payment of salary and bonus; provision of labour protection, operation procedures of machines and equipment, labour safety and hygiene, environmental protection, fire and explosion prevention and fighting; protection of trade secrets, technological know-how; emulation, reward and discipline;

c) Implementation of regimes and policies on recruitment and use of employees, severance allowance, retrenchment allowance, training, re-training, improving professional knowledge and skills, salaries, bonuses, statutory insurances for employees;

d) Collective labour agreement of the Company;

e) Appropriation, establishment and use of the reward fund, welfare fund, and funds contributed by employees;

f) Appropriations for compulsory payment of trade union expenditure and contribution of statutory insurance premiums as prescribed by law;

>> Xem thêm:  Tư vấn xây dựng quy chế cho doanh nghiệp

g) Annual financial status of the Company on the contents related to employees; and

h) Ihe operational charter of the Company.

4.2. The Company shall apply one of the following forms to disclose the contents in Article 4.1 above related to employees:

a) To give notice in internal newsletters or through internal radio broadcasts to all employees in the Company every quarter; or

b) To give written notices to department of the Company every quarter;

Department of the Company will be responsible for communicating information to every employee therein and making reports to the Human Resource department within 10 days of the end of the communication to every employee; or

c) To give notice in regular meetings (monthly), periodic dialogue and annual employee conferences among representatives of the Company, the Executive Committee of the Grassroots Trade Union and employees;

d) To post notices at convenient public locations in the Company so information is accessible to employees.

Article 5. The contents and forms through which employees participate to present their opinions

5.1. The Company will create all the conditions to help employees participate and give their opinions regarding:

a) Building, amending or supplementing the internal regulations of the Company;

b) Solutions on saving expenses, improving labour capacity, labour safety, labour hygiene, environmental protection, fire and explosion prevention and fighting, and improving working conditions;

c) Building, amending or supplementing the collective labour agreement of the Company;

d) Passing a resolution for an employee conference of the Company in accordance with the Regulation on Employee Conferences issued as an attachment to this Democracy Regulation;

e) Settling labour disputes, dealing with labour discipline and material liabilities between the Company and employees; and

f) Other contents relating to employee rights and obligations.

5.2. The forms through which employees participate in giving their opinions include:

a) Collecting employee opinions through regular dialogues and employee conferences held by the Company;

b) Other forms of collecting opinions organized by the Company or the Executive Committee of the Grassroots Trade Union, such as organizing a letter box to collect employees’ opinions, employee opinions in meetings and conferences in the Company, etc.

Article 6. The contents and forms through which employees make their decisions

6.1. Employees have the right to make decisions over the following contents:

a) Concluding labour contracts, executing labour contracts, amending, supplementing and terminating labour contracts in accordance with the labour law;

b) Passing the contents of collective bargaining agreements, the amended and supplemented contents of collective labour agreements before entering into such agreement with the Company;

c) Passing a resolution of employee conferences of the Company in accordance with the Regulation on Employee Conferences issued in attachment with the Democracy Regulation; and

d) Other contents as prescribed by law.

6.2. The forms through which an employee make their decision:

a) For labour contracts, employees have the right to decide the contents of labour contracts by a written agreement with the Company in accordance with the labour law;

b) For collective bargaining and the amended and supplemented contents of collective labour agreements, employees shall cast their votes in meetings to collect opinions on collective bargaining and collective labour agreements; and

c) For the resolution of employee conference, employees shall make their decisions on the resolution by way of voting.

Article 7. The contents and forms through which employees perform examination and supervision

Employees have the right to examine and supervise the following activities in the Company by way of making proposals or claims to the Company, the Executive Committee of the Grassroots Trade Union or competent authorities in accordance with law.

These activities include:

a) The implementation of production and business plans of the Company and every production and business department;

b) The execution of labour contracts, regimes and policies for employees as prescribed by law;

c) The implementation of the internal regulations and charter of the Company;

d) The implementation of the collective labour agreement and the resolution of the Employee conference with the Company;

e) The establishment and use of the reward fund, welfare fund, and funds contributed by employees;

f) The deduction and remittance of fees to the Trade Unions fund, and payment of statutory insurance in accordance with law; and

g) The status of emulation, reward and discipline every year; the results of settlement of labour complaints, denunciations and disputes.

Chapter III

FORMS OF IMPLEMENTING GRASSROOTS

DEMOCRACY AT WORKPLACES

Article 8. Holding dialogues at the workplace

A dialogue at the workplace is the direct exchange between the Company and its employees and the Executive Committee of the Grassroots Trade Union to share information promote understanding between the Company and its employees. The holding of dialogues at the workplace will be stipulated specifically in the Regulation on Dialogue at the workplace issued by the Company in attachment with this Democracy Regulation.

Article 9. Holding employee conferences

An employee conference is one which the Company holds every year with the participation of employees and the Executive Committee of the Grassroots Trade Union to exchange information and execute democratic rights for employees. The holding of the employee conference will be stipulated specifically in the Regulation on Employee Conferences issued by the Company in attachment with this Democracy Regulation.

Article 10. Other forms of democracy implementation

In addition to holding a dialogue at the workplace and employee conferences, the Company will ensure the execution of democratic rights by employees at the workplace through the forms stipulated in the Democracy Regulation, specifically:

  1. The form of disclosure in Article 4.2 herein;
  2. The form under which employees participate to give opinions in Article 5.2;
  3. The form under which employees are entitled to make decisions in Article 6.2; and
  4. The form under which employees are entitled to examination and supervision in Article 7.

Chapter IV

ORGANIZING THE IMPLEMENTATION

Article 11. This Democracy Regulation takes effect as from the signing date and is made into 02 (two) original copies kept at the Company’s headquarters.

Article 12. The General Director of the Company will be responsible for leading and coordinating with the Executive Committee of the Grassroots Trade Union in organizing the implementation of this Regulation.

Article 13. The Executive Committee of the Grassroots Trade Union, the heads of departments and the employees are responsible for implementation of this Democracy Regulation.

For and on behalf of the Company

5. Mẫu Thỏa thuận thực tập

INTERNSHIP AGREEMENT

This internship agreement (hereinafter referred to as “Internship Agreement”) is made on …/…./…. in …………… by and between following parties:

The Company

:

.........................................................................

Address

:

……………………………………………………..

Business code

:

………………………………………………..……

Telephone

:

…………………………………………………

Represented by

:

…………………………………………………

Position

:

…………………………………………………

Hereinafter referred to as “Company”

And

The Intern

:

...................................................................

Full name

:

…………………………………………………

Date of birth

:

…………………………………………………

Telephone

:

…………………………………………………

Identity Card No.

:

…………………………………………………

Residential address

:

…………………………………………………

Hereinafter referred as “Intern”

The Company and the Intern hereinafter shall be coUectively referred to as “Parties” and individually referred to as “Party”.

After negotiation and consideration of the terms and conditions of this Internship Agreement, the Parties mutually agree as follows:

1. The Company agrees for the Intern to practice at the Company and the Intern agrees to practice at the office of the Company in accordance with the terms and conditions as set out in Article 4 herein “Internship Program”.

2. The internship aims to equip the Intern with professional experience, knowledge, and working skills for application to the Intern’s future career.

3. The Company, upon on the internship result of the Intern and at its sole discretion, may discuss with the Intern on signing a labour contract with the Intern after the Internship Program’s completion in accordance with the applicable regulations of the labour law of Vietnam.

4. Details of the Internship Program are as follows:

4.1. Work of the Internship Program: ……………………………………………………

4.2. Internship location: …………………………………………………………………

4.3. Internship period: … months from …./…/…. to …./…./….. “Internship Period”.

4.4. Internship hours: …. to …. from …./…./….. to …./…./…… with …. hour lunch break from …. to …...

5. The internship allowance: During the Intern Period, the Company agrees to pay the Intern a monthly allowance of VND …. per month. The allowance is for expense of the Intern’s travel and depreciation of the Intern’s laptop during the Internship Period. This amount will be paid in cash or made to the Intern’s bank account at the (day) of the month. The Company shall withhold from the Interns internship allowance a personal income tax payable by the Internship according to the current personal income tax laws, if applicable.

6. Rights and obligations of the Intern

6.1. Participating in all internal training programs organized by the Company and is suitable to the Interns knowledge level (if any).

6.2. Being assigned to conduct work of the Company and or that of the Company’s customers and under the supervision of the direct staffs in charge of the Company upon the Company’s decision from time to time.

6.3. Being equipped with a personal laptop for implementation of the work during the Internship Period.

6.4. Carrying out the assigned works according to contents and deadlines as requested by the Company.

6.5. Complying with the Company’s policies at the workplace to avoid any breaches and/or direct or indirect consequences which effect to the right, benefit, interests and/or reputation of the Company.

6.6. Equipping him/her with all the traveling means serving to his/her tasks in accordance with this Internship Agreement.

6.7. Not bringing any documents, dossiers, tools and/or any other properties of the Company out of the internship location without permission from the authorised person of the Company; and

6.8. If the Intern loses any entrustment, equipment, asset of the Company or other assets which are provided to him/her for his/her performance of the work, the Intern shall compensate a part or the whole value of such entrustment, equipment, asset to the Company based on the netbook value and in accordance with the labour law of Vietnam.

7. Commitment on Information Confidentiality of the Intern

7.1. The Intern acknowledges that during the Internship Period at the Company under this Internship Agreement, the Intern shall have access to certain confidential information of the Company and/or from clients of the Company. For avoidance of doubt, “Confidential Information” shall include all information on finance, business, science, technique, technology, economy, commerce, sales and marketing furnished by clients to the Company and any information in relation to business of the Company that is not generally available to the public, regardless of the form of which such information is kept and which is provided by the Company to the Intern or obtained by the Intern in another way during his/her performance of tasks assigned by the Company, including this Internship Agreement.

7.2. The Intern acknowledges and agrees that any disclosure of such confidential information would have a material impact on the interests of clients, bring the Company into disrepute and may lead the Company and/or concerning individuals to criminal or civil liabilities incurring from the disclosure.

7.3. The Intern hereby warrants that at all time during his/her Internship Period at the Company and after termination of the Internship Agreement with the Company, the Intern will hold in the strictest confidence and not to disclose or allow to be disclosed to any other organizations, individuals, other than the persons engaged by the Company to perform jobs serving the business of the Company, and in any case, not to disclose, use, copy, publish, summarize or take Confidential Information out of premises of the Company, except for:

  1. as necessary to carry out tasks assigned by the Company; or
  2. after the termination of the Internship Agreement, provided they are authorized in writing by the Company’s duly representative. The Intern acknowledges that if he/she is in breach this term, the Internship Agreement shall immediately be terminated. The termination of the Internship Agreement shall not release the Intern from his/her duty of confidentiality stated in this Internship Agreement.

7.4. The Interns confidentiality obligation under this Clause shall remain binding upon the Parties after the Internship Agreement is terminated for any reason.

7.5. In case the Intern breaches any obligation of confidentiality herein and such breach causes material damages to the Company or a third party to whom the Company is obligated to indemnify, the Intern is liable for indemnifying the Company for such material damages according to the current laws of Vietnam.

7.6. The Intern acknowledges and agrees that any and all Confidential Information whether furnished by the Company, collected by the Intern on his/her own or in conjunction with others, or collected by other employees of the Company and forwarded to the Intern shall be the sole and exclusive property of the Company. Therefore, the Intern hereby disclaims all ownership right and other rights and interests which could obtain from such Confidential Information.

7.7. At least 01 (one) day prior to the date of termination of the Internship Agreement with the Company for any reason, the Intern shall return to the Company all materials or another information pertaining to the Confidential Information; and the Intern shall not keep any document, information, reproduction in any form or extract that may contain or pertain to the Confidential Information.

8. Term and termination of the Internship Agreement

8.1. This Internship Agreement shall take effect and bind the Company and the Intern from the mutual signing date and standing for the Internship Period unless earlier termination in any of the circumstances as mentioned in Article 8.2 herein.

8.2. This Internship Agreement shall be terminated in any of the following circumstances:

(i) The Parties mutually agree to terminate the Internship Agreement;

(ii) Either party may unilaterally terminate this Internship Agreement by giving thirty (30) days prior notice in writing; or

(iii) The Intern breaches any confidentiality obligation under Article 7 herein.

9. All disputes arise out of or in connection with this Internship Agreement shall be amicably settled by negotiation upon a written request of either Party. If a dispute cannot be settled within thirty (30) days from the sending date of such written request, such a dispute shall be brought to a competent Court of Vietnam for settlement.

10. No adjustment, amendment or supplement to this Intern Agreement shall be effect except that which is conducted by a written document signed by Parties.

11. If a term or terms of this Internship Agreement are considered to be void or illegal or unenforceable in any aspects in accordance with the laws, such term shall be separated from the Internship Agreement and shall be considered as invalid to the extent to which they are void and shall not affect the validity, legalization and enforcement of other terms of this Internship Agreement.

12. This Internship Agreement is governed by and construed in accordance with Vietnamese laws.

13. The Internship Agreement is made into 02 (two) original copies. The Company shall keep 01 (one) original copy and the Intern shall keep 01 (one) original copy for execution.

For and on behalf of the company

For and on behalf of the Intern

Trên đây là một số biểu mẫu đã được sưu tầm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Lao động - Công ty luật Minh Khuê Sưu tầm

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Quy chế được hiểu là gì?

Trả lời:

Quy chế là một văn bản hoặc toàn thể các văn bản có chứa quy phạm pháp luật hoặc quy phạm xã hội do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ban hành theo thủ tục, trình tự nhất định, có hiệu lực bắt buộc thi hành đối với các thành viên của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chế.

Quy chế thường được ban hành để quy định những vấn đề về tổ chức, hoạt động của một cơ quan, tổ chức, cộng đồng; về thủ tục, trình tự tiến hành một hoạt động nghiệp vụ cụ thể; địa vị pháp lí, trách nhiệm, thẩm quyền, phương thức giam gia hoạt động chung của một loại đối tượng nhất định.

Câu hỏi: Thỏa ước lao động tập thể được hiểu là gì?

Trả lời:

1. Thỏa ước lao động tập thể là thỏa thuận đạt được thông qua thương lượng tập thể và được các bên ký kết bằng văn bản.
Thỏa ước lao động tập thể bao gồm thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành, thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp và các thỏa ước lao động tập thể khác.
2. Nội dung thỏa ước lao động tập thể không được trái với quy định của pháp luật; khuyến khích có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật.

Câu hỏi: Quy định về Lấy ý kiến và ký kết thỏa ước lao động tập thể?

Trả lời:

1. Đối với thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, trước khi ký kết, dự thảo thỏa ước lao động tập thể đã được các bên đàm phán phải được lấy ý kiến của toàn bộ người lao động trong doanh nghiệp. Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp chỉ được ký kết khi có trên 50% người lao động của doanh nghiệp biểu quyết tán thành.
2. Đối với thỏa ước lao động tập thể ngành, đối tượng lấy ý kiến bao gồm toàn bộ thành viên ban lãnh đạo của các tổ chức đại diện người lao động tại các doanh nghiệp tham gia thương lượng. Thỏa ước lao động tập thể ngành chỉ được ký kết khi có trên 50% tổng số người được lấy ý kiến biểu quyết tán thành.
Đối với thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp, đối tượng lấy ý kiến bao gồm toàn bộ người lao động tại các doanh nghiệp tham gia thương lượng hoặc toàn bộ thành viên ban lãnh đạo của các tổ chức đại diện người lao động tại các doanh nghiệp tham gia thương lượng. Chỉ những doanh nghiệp có trên 50% số người được lấy ý kiến biểu quyết tán thành mới tham gia ký kết thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp.