1. Trường hợp nào sẽ thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh?

Theo quy định tại Điều 93 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, Hộ kinh doanh sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong một số trường hợp cụ thể, và dưới đây là các tình huống chi tiết mà điều này có thể xảy ra:

(1) Trường hợp nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh được xác định là giả mạo, sẽ có hai tình huống sau đây:

- Nếu nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh được xác định là giả mạo, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ thông báo vi phạm và quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Điều này có nghĩa là hồ sơ đăng ký ban đầu không chính xác và doanh nghiệp sẽ mất quyền hoạt động.

- Nếu trong quá trình thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, có sự giả mạo thông tin, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ thông báo vi phạm và hủy bỏ những thay đổi đã được thực hiện dựa trên thông tin giả mạo. Khi đó, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh sẽ được cấp lại dựa trên hồ sơ hợp lệ gần nhất trước đó. Cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành xem xét và xử lý theo quy định của pháp luật. Hộ kinh doanh được yêu cầu làm lại hồ sơ để được xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Hộ kinh doanh cũng có thể tổng hợp các thay đổi hợp pháp từ các lần đăng ký thay đổi sau đó vào một bộ hồ sơ để được cấp một lần đăng ký thay đổi mới.

(2) Trong trường hợp hộ kinh doanh ngừng hoạt động kinh doanh quá 06 tháng liên tục mà không thông báo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện và Cơ quan thuế, sẽ có hai tình huống sau đây:

- Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ thông báo vi phạm và yêu cầu chủ hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện để giải trình việc ngừng hoạt động kinh doanh trong thời gian dài.

- Nếu sau thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn ghi trong thông báo mà người được yêu cầu không đến hoặc giải trình không được chấp thuận, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Trước khi ra quyết định này, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện cần phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan để xem xét nội dung giải trình của hộ kinh doanh.

(3) Trong trường hợp hộ kinh doanh vi phạm việc kinh doanh các ngành, nghề bị cấm, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ thông báo vi phạm và ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Điều này đảm bảo việc chấm dứt hoạt động kinh doanh trái phép và tuân thủ quy định pháp luật về việc kinh doanh các ngành, nghề bị cấm.

(4) Trong trường hợp hộ kinh doanh được thành lập bởi những người không được quyền thành lập hộ kinh doanh, có hai tình huống cụ thể mà điều này có thể xảy ra:

- Nếu hộ kinh doanh được thành lập bởi một cá nhân không được quyền thành lập hộ kinh doanh, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ thông báo vi phạm và ban hành quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Điều này xảy ra khi việc thành lập hộ kinh doanh vi phạm quy định về người được phép thành lập hộ kinh doanh và dẫn đến việc hộ kinh doanh không được phép hoạt động.

- Nếu hộ kinh doanh được thành lập bởi thành viên trong hộ gia đình và có thành viên không được quyền thành lập hộ kinh doanh, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ thông báo vi phạm và yêu cầu hộ kinh doanh đăng ký thay đổi cá nhân đó trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thông báo. Nếu hộ kinh doanh không đăng ký thay đổi trong thời hạn đó, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ thông báo vi phạm và ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Điều này đảm bảo tuân thủ quy định về thành viên có quyền tham gia thành lập hộ kinh doanh và giải quyết tình huống khi có thành viên vi phạm quy định này.

(5) Hộ kinh doanh sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh nếu không gửi báo cáo theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Nghị định 01/2021/NĐ-CP đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản. Điều này đảm bảo việc cung cấp thông tin và báo cáo đầy đủ, chính xác, và đúng thời hạn theo quy định, giúp Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin và quản lý hộ kinh doanh một cách hiệu quả.

(6) Trong trường hợp khác, hộ kinh doanh sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quyết định của Tòa án hoặc đề nghị của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của luật. Cụ thể:

- Nếu Tòa án quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh dựa trên quyết định của Tòa án trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định của Tòa án. Điều này đảm bảo thực hiện quyết định của Tòa án một cách nhanh chóng và hiệu quả.

- Nếu Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhận được văn bản đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của luật, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị. Điều này đảm bảo quản lý và giải quyết tình huống khi có yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền một cách kịp thời và hiệu quả.

Lưu ý:

- Sau khi có quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh phải tuân thủ quy định pháp luật và tiến hành thủ tục chấm dứt hoạt động, trừ khi hộ kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh để thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo yêu cầu của Cơ quan quản lý thuế.

- Nếu trong quá trình giải quyết tình huống, có sự thay đổi thông tin hoặc yêu cầu bổ sung thông tin, hộ kinh doanh cần cung cấp đầy đủ và kịp thời để đảm bảo quá trình giải quyết diễn ra trôi chảy và chính xác.

 

2. Xử phạt đối với hành vi vẫn tiếp tục hoạt động mà không có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Việc kinh doanh mà chưa có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là vi phạm quy định của pháp luật và đòi hỏi sự xử lý nghiêm túc. Theo đó, hành vi này sẽ bị xử phạt như sau:

- Đối với doanh nghiệp:

Theo quy định tại điểm b, khoản 4 Điều 46 Nghị định 122/2021/NĐ-CP, việc tiếp tục kinh doanh sau khi đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu tạm ngừng kinh doanh, đình chỉ hoạt động, chấm dứt kinh doanh sẽ bị xử phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Ngoài việc bị xử phạt tiền, nếu vi phạm pháp luật về thuế, doanh nghiệp còn đối mặt với áp dụng quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

- Đối với hộ kinh doanh:

Theo quy định tại Điều 62 Nghị định 122/2021/NĐ-CP, việc kê khai không trung thực, không chính xác hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh hoặc hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh sẽ bị xử phạt từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Tuy nhiên, hậu quả của việc vi phạm không chỉ giới hạn ở mức phạt tiền. Nếu hộ kinh doanh vi phạm pháp luật về thuế, cũng sẽ phải đối mặt với việc áp dụng quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

Để tránh những hậu quả nghiêm trọng của việc vi phạm pháp luật và để duy trì môi trường kinh doanh lành mạnh, các doanh nghiệp và hộ kinh doanh cần tuân thủ chặt chẽ các quy định về đăng ký kinh doanh, cũng như quy định về thuế và các quy định pháp luật liên quan khác. Nếu có bất kỳ thay đổi nào trong hoạt động kinh doanh, cần thông báo và cập nhật thông tin kịp thời cho cơ quan quản lý để đảm bảo sự tuân thủ và tuân thảo quy định pháp luật.

 

3. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có được đăng ký lại được không?

Dựa trên quy định tại Điều 76 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, chúng ta có các điểm sau đây để xem xét và làm rõ:

- Phòng Đăng ký kinh doanh đánh giá và xác nhận rằng doanh nghiệp không nằm trong trường hợp phải thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Điều này có nghĩa là doanh nghiệp không phải đối mặt với tình trạng thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Phòng Đăng ký kinh doanh tiếp nhận một văn bản từ Cơ quan quản lý thuế, trong đó yêu cầu khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sau khi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị thu hồi do cưỡng chế nợ thuế. Tuy nhiên, điều này chỉ áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp chưa được xem là đã giải thể trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Điều này có nghĩa là doanh nghiệp vẫn còn tồn tại và chưa được xác nhận là đã giải thể trên hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

- Nếu là hộ kinh doanh và muốn khôi phục lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, họ cần có văn bản từ Cơ quan quản lý thuế yêu cầu hủy bỏ quyết định thu hồi do cưỡng chế nợ thuế cho hộ kinh doanh. Điều này có nghĩa là hộ kinh doanh cần phải đáp ứng các yêu cầu và điều kiện từ Cơ quan quản lý thuế để được xem xét và tiến hành khôi phục Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của họ.

Trên cơ sở các điểm nêu trên, việc thực hiện các quy định và yêu cầu về giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và việc khôi phục lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan, bao gồm Phòng Đăng ký kinh doanh và Cơ quan quản lý thuế, để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả trong quá trình xử lý các thủ tục hành chính và giấy tờ pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Bài viết liên quan: Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể? 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần sự hỗ trợ về các vấn đề pháp lý khác, xin vui lòng liên hệ với đội tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu tư vấn qua email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin chân thành cảm ơn!