1. Quy định về báo cáo khai thác tài nguyên nước, doanh nghiệp cần lưu ý 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 của Thông tư 31/2018/TT-BTNMT, việc báo cáo về tài nguyên nước được tổ chức và thực hiện theo các kỳ sau:

- Báo cáo tài nguyên nước quốc gia: Được thực hiện một lần trong khoảng mỗi năm (05 năm một lần). Đây là kỳ báo cáo quan trọng nhằm đánh giá và đề xuất các biện pháp quản lý, sử dụng tài nguyên nước toàn quốc.

- Báo cáo chuyên đề về tài nguyên nước: Thường được thực hiện hàng năm, áp dụng cho các báo cáo về các vấn đề cụ thể liên quan đến tài nguyên nước, từ các Bộ, cơ quan ngang Bộ đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Các báo cáo này thường tập trung vào các vấn đề chi tiết như quản lý nguồn nước, bảo vệ môi trường, và sử dụng tài nguyên nước.

- Báo cáo hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải: Cũng được thực hiện hàng năm và áp dụng cho các tổ chức, cá nhân đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép tài nguyên nước. Đây là kỳ báo cáo tập trung vào việc theo dõi và đánh giá các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước, nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và bảo vệ nguồn nước.

Theo quy định trên, việc báo cáo về tài nguyên nước được thực hiện định kỳ để đảm bảo quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên quý giá này.

Đối với báo cáo tài nguyên nước quốc gia, việc báo cáo được thực hiện mỗi năm một lần, với mục đích đánh giá và định hình chiến lược quản lý tài nguyên nước trên cả nước. Ngoài ra, các báo cáo chuyên đề về tài nguyên nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cũng được thực hiện hằng năm, nhằm đảm bảo sự theo dõi và đánh giá hiệu quả của các biện pháp quản lý và sử dụng tài nguyên nước tại địa phương.

Tương tự, các tổ chức và cá nhân đã được cấp giấy phép tài nguyên nước cũng phải báo cáo hoạt động khai thác, sử dụng và xả thải vào nguồn nước định kỳ hàng năm. Điều này nhằm đảm bảo rằng các hoạt động liên quan đều tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước.

 

2. Quy định về chế độ báo cáo tài nguyên nước 

Theo khoản 2 Điều 3 của Thông tư 31/2018/TT-BTNMT, quy định về chế độ báo cáo tài nguyên nước được xác định cụ thể như sau:

- Đối với báo cáo tài nguyên nước quốc gia và báo cáo chuyên đề về tài nguyên nước: Các đơn vị cần hoàn thành việc xây dựng báo cáo trước ngày 01 tháng 7 của năm tiếp theo sau kỳ báo cáo.

- Đối với báo cáo sử dụng tài nguyên nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Báo cáo cần được gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30 tháng 01 của năm tiếp theo.

- Đối với báo cáo hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước: Việc báo cáo phải được gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và gửi về Cục Quản lý tài nguyên nước đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trước ngày 30 tháng 01 của năm tiếp theo. Trong trường hợp tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép tài nguyên nước trước ngày có hiệu lực của Thông tư này, họ cũng phải tuân thủ và thực hiện việc báo cáo theo quy định của Thông tư này.

- Báo cáo theo quy định tại điểm b và c khoản này cần được gửi đồng thời bằng văn bản và tệp báo cáo tới hộp thư điện tử của Cục Quản lý tài nguyên nước; ngoài ra, báo cáo tại điểm c cần được gửi bằng tệp báo cáo tới hộp thư điện tử của Cục Quản lý tài nguyên nước và Sở Tài nguyên và Môi trường tại các tỉnh, thành phố nơi xây dựng công trình. Điều này nhằm đảm bảo tính đồng nhất và hiệu quả trong việc quản lý và sử dụng tài nguyên nước trên toàn quốc.

=> Theo quy định về chế độ báo cáo tài nguyên nước, các đơn vị có trách nhiệm thực hiện báo cáo theo các kỳ và chế độ được quy định cụ thể như sau:

- Báo cáo tài nguyên nước quốc gia và báo cáo chuyên đề về tài nguyên nước cần được hoàn thành trước ngày 01 tháng 7 của năm tiếp theo sau kỳ báo cáo.

- Báo cáo sử dụng tài nguyên nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cần được gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30 tháng 01 của năm tiếp theo.

- Báo cáo hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước cần được gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường (đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) hoặc gửi về Cục Quản lý tài nguyên nước (đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 30 tháng 01 của năm tiếp theo. Đồng thời, các báo cáo cần được gửi qua hộp thư điện tử tương ứng của Cục Quản lý tài nguyên nước và Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố nơi xây dựng công trình.

 

3. Yêu cầu về thông tin, số liệu lập báo cáo tài nguyên nước

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 31/2018/TT-BTNMT về yêu cầu về thông tin, số liệu lập báo cáo tài nguyên nước như sau:

Việc tổng hợp thông tin và số liệu:

- Đối với báo cáo tài nguyên nước quốc gia:

+ Thực hiện cho mỗi năm trong kỳ báo cáo và cho cả thời kỳ năm (05) năm.

+ Tổng hợp thông tin, số liệu theo quy định.

- Đối với các báo cáo chuyên đề khác:

+ Thực hiện trong năm báo cáo, từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo.

+ Tổng hợp thông tin, số liệu theo quy định: 

  • Báo cáo chuyên đề về tài nguyên nước; 
  • Nội dung, yêu cầu đối với báo cáo sử dụng tài nguyên nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ; 

Báo cáo sử dụng tài nguyên nước của các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng và các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: Tổng quan về hiện trạng phát triển của ngành; Hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước; Tình hình thực hiện các quy định pháp luật về tài nguyên nước; Đề xuất, kiến nghị.

  • Nội dung, yêu cầu đối với báo cáo sử dụng tài nguyên nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: 

Báo cáo sử dụng tài nguyên nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: Tổng quan điều kiện tự nhiên kinh tế, xã hội có tác động tới khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước;  Hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước;  Ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước;  Quản lý tài nguyên nước; Đề xuất, kiến nghị.

  • Nội dung, yêu cầu đối với báo cáo hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.Báo cáo hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước của tổ chức, cá nhân đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép tài nguyên nước (sau đây gọi tắt là chủ giấy phép).

Yêu cầu về thông tin và số liệu sử dụng để tổng hợp:

Thông tin, số liệu sử dụng để tổng hợp phải đảm bảo các yếu tố sau:

- Tính đồng bộ: Phải thống nhất và phù hợp với mục tiêu và phạm vi của báo cáo.

- Tính thống nhất: Các thông tin, số liệu phải tuân thủ theo các quy định và tiêu chuẩn được quy định.

- Đầy đủ: Phải bao gồm tất cả các thông tin và số liệu cần thiết để thực hiện báo cáo một cách toàn diện.

- Nguồn gốc rõ ràng: Phải có nguồn gốc xác đáng, minh bạch, không mâu thuẫn hoặc không đối lập với các thông tin khác.

Quý khách xem thêm bài viết sau đây: Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.