Luật sư tư vấn:

1. Địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập ?

Hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục, người khai hải quan được lựa chọn làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập quy định tại Điều 4 Quyết định 23/2019/QĐ-TTg hoặc tại các địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu nhập trong các trường hợp sau:

1. Thiết bị, máy móc, vật tư nhập khẩu để xây dựng nhà máy, công trình được làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan nơi có nhà máy, công trình hoặc kho của nhà máy công trình.

2. Hàng hóa nhập khẩu phục vụ gia công, sản xuất tiêu dùng trong nước, sản xuất xuất khẩu và chế xuất làm thủ tục hải quan tại chi cục Hải quan nơi có trụ sở chính hoặc trụ sở Chi nhánh hoặc cơ sở sản xuất; Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công, sản xuất thuộc Cục Hải quan nơi có cơ sở suản xuất hoặc nơi có cửa khẩu nhập.

3. Hàng hóa đưa từ nước ngoài vào khu phi thuế quan, kho ngoại quan được làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan quản lý khu phi thuế quan, kho ngoại quan (trừ hàng hóa đưa từ nước ngoài gửi kho ngoại quan để xuất đi nước khác theo quy định phải có Giấy chứng nhận mã số tạm nhập tái xuất của Bộ Công Thương chỉ được gửi kho ngoại quan tại tỉnh, thành phô nơi có cửa khẩu nhập hoặc cửa khẩu xuất).

4. Hàng hóa nhập khẩu bán tại cửa hàng miễn thuế được làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan quản lý cửa hàng miễn thuế.

5. Hàng hóa tạm nhập khẩu và hàng hóa gửi qua dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát nhanh được làm thủ tục hải quan tại các địa điểm theo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

6.    Hàng hóa nhập khẩu phục vụ yêu cầu cứu trợ khẩn cấp được làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan nơi xảy ra thiên tai, dịch bệnh hoặc có yêu cầu cứu trợ khẩn cấp.

7. Hàng hóa chuyên dùng nhập khẩu phục vụ an ninh quốc phòng được làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan theo đề nghị của người khai hải quan.

8.  Xăng các loại nhập khẩu từ nước ngoài hoặc từ kho ngoại quan nhập khẩu vào nội địa được làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan nơi thương nhân có kho xăng dâu đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan.

9.  Hàng hóa nhập khẩu đóng chung Container đưa về địa điểm thu gom hàng lẻ được làm thủ tục hải quan tại cơ quan hải quan quản lý địa điểm thu gom hàng lẻ.

10.  Các trường hợp khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

 

2. Một số văn bản pháp lý quan trọng trong lĩnh vực hải quan:

Nghị định 18/2021/NĐ-CP ngày 11-03-2021 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 Quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

- Thông tư 06/2021/TT-BTC ngày 22/01/2021 Hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuế về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

- Thông tư 14/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh;

- Quyết định 376/QĐ-TCHQ ngày 03/03/2021 của Tổng cục Hải quan Ban hành Sổ tay nghiệp vụ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan...

- Quyết định số 27/2020/QĐ-TTg ngày 21-09-2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan.

- Văn bản hợp nhất Thông tư số 29/VBHN-BTC ngày 29-06-2020 của Bộ Tài Chính quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan
đối vớii hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sử hữu trí tuệ;

Thông tư số 09/2020/TT-BCT ngày 14-05-2020 của Bộ Công Thương quy định về lộ trình áp dụng cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan.

- Nghị định số 67/2020/NĐ-CP ngày 15-06-2020 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan

- Quyết định số 138/QĐ-TCHQ ngày 21-01-2020 của Tổng Cục Hải Quan ban hành quy trình thí điểm về nghiệp vụ quản lý, sử dụng Seal định vị điện tử trong giám sát đối với hàng hóa chịu sự giám sát hải quan vận chuyển bằng Container;

 - Văn bản hợp nhất Thông tư số 01/VBHN-BTC ngày 03-01-2020 của Bộ Tài Chính quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế;

- Văn bản hợp nhất thông tư số 02/VBHN-BTC ngày 03-01-2020 của Bộ Tài Chính quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp được chỉ định;

 - Thông tư số 14/2021/TT-BTC ngày 18-02-2021 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh;

- Văn bản hợp nhất Thông tư số 21/VBHN-BTC ngày 23-04-202 của Bộ Tài Chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

- Thông tư số 80/2019/TT-BTC ngày 15-11-2019 của Bộ tài chính hướng dẫn thủ tục hải qụan, quản lý thụế, phí và lệ phí đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23-01-2018 của Chính phủ quy định chỉ tiết về hoạt động thương mại biên giới;

- Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11-03-2021 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01-9-2016 của Chính phủ quy đinh chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

- Thông tư số 06/2021/TT-BTC ngày 22-01-2021 của Bộ Tài Chính  ướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 06 năm 2019 về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Mọi vướng mắc pháp lý trong lĩnh vực hải quan, thuế xuất nhập khẩu hàng hóa - Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay: Luật sư tư vấn pháp luật hải quan trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi số: 1900.6162, Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi vướng mắc.

Luật Minh Khuê (tổng hợp)