Trả lời:

1. Quy định về tự kiểm tra của cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng ?

1.     Đối với cán bộ, đảng viên

1.1.     Hằng năm, cán bộ, đảng viên tự phê bình trước chi bộ và kiểm điểm theo quy chế làm việc của cấp ủy, nếu là cấp ủy viên; có nhận xét của chi bộ nơi sinh hoạt và nơi cư trú.

1.2.     Cán bộ, đảng viên tiếp thu ý kiến của tập thể về ưu điểm, khuyết kiểm; đề ra biện pháp phát huy ưu điểm và sửa chữa, khắc phục khuyết diêm; gửi kêt quả kiêm diêm về ban thường vụ, ban tổ chức của cấp ủy cấp mình.

2.     Đối với cấp ủy, tổ chức đảng

2.1.     Hằng năm, tổ chức đảng chuẩn bị báo cáo tự phê bình, lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và quần chúng ở cơ quan, đơn vị.

2.2.      Tập thể chi bộ hoặc cấp ủy thảo luận, tự phê bình và phê bình.

2.3.      Kết luận ưu điểm, khuyết điểm, vi phạm (nểu có), đề ra phương hướng, biện pháp khắc phục khuyết điểm.

2.4.      Báo cáo kết quả lên cấp ủy cấp trên và ban tổ chức, ủy ban kiểm tra của cấp ủy cấp trên và chịu trách nhiệm nếu tự kiểm tra không phát hiện ra vi phạm, nhung sat đó các cơ quan, tổ chức khác phát hiện ra vi phạm.

 

2. Phương pháp kiểm tra công tác cán bộ trong Đảng ?

1.     Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra định kỳ, trong đó có nội dung kiểrl tra về cán bộ và công tác cán bộ để lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra (đối với cấp ủy các cấp) và thực hiện kiểm tra.

2.     Các tổ chức đảng tiến hành kiểm tra theo quy trình kiểm tra của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp.

3.     Kết họp công tác kiểm tra với công tác tư tưởng, tổ chức, bảo vệ chính trị nội bộ, tự phê bình và phê bình; kết họp kiểm tra định kỳ hằng năm với kiểm điểm theo quy chế đánh giá cán bộ. Nếu phát hiện có vi phạm thì cấp ủy chỉ đạo xem xét, kết luận và xử lý kỷ luật theo thẩm quyền.

 

3. Thẩm quyền của chủ thể kiểm tra công tác cán bộ trong Đảng ?

1.     Quyết định theo thẩm quyền hoặc đề nghị, yêu cầu hủy bỏ, thu hồi các quyết định không đúng về công tác cán bộ.

2.     Đe nghị cấp ủy quản lý cán bộ xem xét, cân nhắc, bố trí công việc khác cho phù họp đối với cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái, cơ hội chính trị, tham nhũng, tiêu cực, uy tín giảm sút dù cơ quan chức năng chưa kết luận được.

3.     Được yêu cầu tạm dừng việc thực hiện các nội dung trong công tác cán bộ đối với cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

4.      Thực hiện thẩm quyền kiểm tra, xem xét, xử lý theo quy định của Đảng.

 

4. Chế độ và trách nhiệm của chủ thể giám sát công tác cán bộ trong Đảng ?

1.     Tổ chức đảng cấp trên có chương trình, kế hoạch giám sát công tác cán bộ thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý, lĩnh vực được phân công phụ trách, hoặc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; hướng dẫn các tổ chức đảng cấp dưới thực hiện chế độ giám sát công tác cán bộ theo thẩm quyền.

2.     Cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy giám sát các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy; tổ chức đảng thuộc cấp ủy quản lý; cấp ủy cấp dưới trực tiếp; cấp ủy viên cùng cấp và cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý.

3.     Ban tổ chức và ủy ban kiểm tra giám sát tổ chức đảng thuộc cấp ủy quản lý; cấp ủy cấp dưới và các ban của cấp ủy cấp dưới trực tiếp; cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý; người đứng đầu các ban của cấp ủy cùng cấp và cán bộ các đơn vị làm công tác tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ.

4.       Các cơ quan tham mưu, giúp việc khác của cấp ủy giám sát công tác cán bộ )ng phạm vi được phân công phụ trách; phối hợp thực hiện công tác giám sát theo yêu ù của cấp ủy, tổ chức đảng và đề nghị của ủy ban kiếm tra.

5. Chi bộ giám sát đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chi bộ giao về các nội ing trong công tác cán bộ.

 

5. Nội dung giám sát công tác cán bộ trong Đảng ?

Nội dung giám sát như nội dung kiểm tra về công tác cán bộ và giám sát việc thực iện các kết luận sau kiểm tra công tác cán bộ.

 

5.1 Phương pháp, hình thức giám sát ?

Phương pháp và hình thức giám sát thực hiện theo Quy định số 86-QĐ/TW, ngày 1/6/2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng.

 

5.2 Thẩm quyền của chủ thể giám sát ?

1.   Quá trình giám sát, chủ thể giám sát được quyền yêu cầu tổ chức đảng, đảng iên có liên quan cung cấp văn bản, tài liệu phục vụ cho việc giám sát và có trách nhiệm iữ bí mật về nội dung văn bản, tài liệu đó.

2.   Qua giám sát về công tác cán bộ, nếu phát hiện cán bộ và tổ chức đảng có dấu iệu vi phạm thì chuyên ủy ban kiểm tra hoặc báo cáo tổ chức đảng có thâm quyên xem ét, giải quyết.

3.    Tổ chức đảng tiến hành giám sát được nhận xét, đánh giá về ưu điểm, khuyết iểm, vi phạm (nếu có) và nguyên nhân; bổ sung, sửa đổi hoặc đề xuất cấp có thấm uyền bổ sung, sửa đổi các quy định về công tác cán bộ.

4.      Thực hiện thẩm quyền giám sát theo quy định của Đảng.

Luật Minh Khuê (tổng hợp)