Quy mô thị trường (SIZE OF THE MARKET) là tổng số các lô chẵn được đặt giá mua với giá cao nhất thể hiện trên sổ sách của chuyên viên và tổng số các lô chẵn được đặt giá bán đồng thời với giá niêm yết thấp nhất kể từ thời điểm quy định. Vì thế, quy mô Thị trườngcó thể được báo cáo lại từ sàn giao dịch là “5 và 3”, có nghĩa là 5 trăm cổ phần thể hiện ở giá đặt mua cao nhất so với 3 trăm cổ phần với giá đặt bán thấp nhất.

The total number of round-lots bid for at the highest price showing on the specialist's book and the total number being offered for sale simultaneously at the lowest price quoted, as of a given moment of time. Thus, the size might be reported back from the trading floor as “5 and 3"; meaning five hundred shares showing at the highest bid price, versus three hundred shares at the lowest offering price.