Qũy nhi đồng liên hợp quốc (UNICEF) là cơ quan của Liên hợp quốc được thành lập trên cơ sở Nghị quyết số 57 ngày 11.12.1946 của Đại hội đồng Liên hợp quốc để giúp việc cho Liên hợp quốc trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến nhi đồng.

Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc có quan hệ công tác chặt chẽ với Hội đồng kinh tế xã hội. Mối quan hệ này được thiết lập trên cơ sở các nghị quyết của Đại hội đồng hoặc Hội đồng kinh tế - xã hội hoặc theo văn bản được các quốc gia công nhận.

Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc có những nhiệm vụ chủ yếu sau: Thúc đẩy chính phủ các nước đang phát triển cải thiện điều kiện sống và sinh hoạt của trẻ em, trợ giúp cần thiết cho các nước đó theo yêu cầu của chính phủ các nước hữu quan trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, bảo hiểm xã hội, dạy nghề, giúp đỡ cần thiết trong việc cải thiện điều kiện sinh sống của trẻ em không phân biệt chủng tộc, tôn giáo và chính kiến... Cơ quan chỉ đạo của Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc là Ban quản trị gồm đại diện của trên 30 nước hội viên của Liên hợp quốc hoặc hội viên của các cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc do Hội đồng kinh tế - xã hội bầu. Lãnh đạo công việc của Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc là giám đốc.

Việt Nam đã tham gia Quỹ này và Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc có cơ quan đại diện tại Hà Nội.