Khách hàng: Kính thưa Luật sư Minh Khuê, lý do xây dựng hệ thống các quy phạm Phần riêng pháp luật hình sự của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong giai đoạn 10 năm đầu tiên sau Cách mạng Tháng Tám (1945-1955) là gì? Đặc điểm cấu thành tội phạm xâm hại khách thể trong lĩnh vực xây dựng - tổ chức bộ máy Nhà nước?

Cảm ơn!

Trả lời:

 

1. Lý do xây dựng quy phạm phần riêng pháp luật hình sự của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945 – 1955)

Việc phân tích hệ thống các quy phạm Phần chung pháp luật hình sự của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong giai đoạn 10 năm đầu tiên sau Cách mạng Tháng Tám (1945-1955) trên đây đã cho thấy, trong thòi kỳ 40 năm trưốc pháp điển hóa (1945-1985) nói chung với hai giai đoạn: giai đoạn thứ nhất gồm 10 năm đang nghiên cứu (1945-1955) và cả giai đoạn thứ hai gồm 30 năm tiếp theo (1955-1985) hệ thống pháp luật hình sự của Nhà nưốc cách mạng trẻ tuổi được hình thành chủ yếu từ hệ thống các văn bản pháp luật hình sự về các tội phạm riêng biệt (tức Phần riêng pháp luật hình sự) mà việc phân tích hệ thông các văn bản pháp luật hình sự và các quy định Phần chung là các minh chứng cho chúng ta thấy. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau nên hệ thống các quy phạm Phần riêng pháp luật hình sự Việt Nam lúc đó cũng chưa thể hoàn thiện, cân đối và vì vậy, khó tránh khỏi những hạn chế nhất định về mặt kỹ thuật lập pháp.

Chúng ta cần căn cứ vào đặc điểm (và cũng là hướng quan trọng) của quá trình xây dựng hệ thông pháp luật hình sự Việt Nam đã xem xét trên đây, cũng như tính chất rộng lốn của ba nhóm khách thể loại đã được bảo vệ bằng pháp luật hình sự ỏ Việt Nam từ sau Cách mạng Tháng Tám đến trước khi pháp điển hóa lần thứ nhất (1945-1985) để rút ra các đặc điểm cơ bản nhằm làm sáng tỏ nội hàm của hệ thông các quy phạm Phần riêng trong từng giai đoạn tương ứng thuộc thòi kỳ 40 năm này khi pháp luật hình sự Việt Nam chưa được pháp điển hóa tương ứng theo hai giai đoạn - giai đoạn 10 năm thứ nhất (1945-1955), cũng như giai đoạn 30 năm tiếp theo thứ hai (1955-1985).

 

2. Các nhóm lĩnh vực quy phạm phần riêng pháp luật hình sự của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945 – 1955)

Đối với việc nghiên cứu hệ thống các quy phạm Phần riêng pháp luật hình sự Việt Nam trong các thồi kỳ khác nhau thì phương pháp tiếp cận hợp lý của chúng ta là sẽ đưa ra sự phân tích khoa học các đặc điểm cơ bản của các nhóm cấu thành tội phạm (cấu thành tội phạm) đã được ghi nhận tương ứng bằng các quy phạm của Phần riêng pháp luật hình sự nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong giai đoạn 10 năm đầu tiên sau Cách mạng Tháng Tám này (1945-1955). Tuy nhiên, do tính chất rộng lớn, đa dạng và nhiều khía cạnh của vấn đề đấu tranh chống tội phạm và bảo vệ ba nhóm khách thể loại tương ứng với các quan hệ xã hội trong ba lĩnh vực chúng ta có thể kể đến ba lĩnh vực như sau:

a. Các đặc điểm cơ bản của các cấu thành tội phạm xâm hại đến những khách thể trong lĩnh vực xây dựng - tổ chức bộ máy Nhà nước;

b. Các đặc điểm cơ bản của các cấu thành tội phạm xâm hại đến những khách thể thuộc lĩnh vực nhân thân (cá nhân), các quyền tự do và sở hữu của công dân và;

c. Các đặc điểm cơ bản của các cấu thành tội phạm xâm hại đến những khách thể thuộc lĩnh vực xây dựng kinh tế và văn hóa - xã hội.

Các đặc điểm cơ bản của các cấu thành tội phạm trong lĩnh vực xây dựng - tổ chức bộ máy nhà nước. Việc phân tích các quy phạm về các cấu thành tội phạm trong hệ thống hại nhóm văn bản pháp luật hình sự xâm hại đến những khách thể thuộc lĩnh vực xây dựng - tổ chức bộ máy nhà nước đã cho phép chỉ ra các đặc điểm cơ bản dưới đây.

 

3. Quy phạm phần riêng được chứa đựng trong một phạm vi rộng lớn

Trong giai đoạn 10 năm đầu tiên từ sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đến khi cấm hoàn toàn các đạo luật hình sự cũ (1945-1955) về cơ bản chúng đã được chứa đựng trong một phạm vi rộng lớn tại hai nhóm văn bản pháp luật hình sự của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thuộc giai đoạn này là:

Sắc lệnh số 223/SL ngày 17/11/1946; sắc lệnh số 163/SL ngày 14/4/1948; sắc lệnh số 69/SL ngày 18/6/1949 về cho phép bị can có thể nhờ công dân không phải là luật sư bảo vệ trước Tòa án; sắc lệnh số 106/SL ngày 15/6/1950; sắc lệnh số 128/SL ngày 14/7/1950 (Điều 1 đề cập các tội này liên quan đến công văn của Chính phủ); Sắc lệnh số 154/SL ngày 17/11/1950; sắc lệnh số 133/SL ngày 20/01/1953; sắc lệnh số 6/SL ngày 05/9/1945; sắc lệnh số 68/SL ngày 30/11/1945; sắc lệnh số 13/SL ngày 24/01/1946 về tổ chức Tòa án và các ngạch thẩm phán; sắc lệnh số 163/SL ngày 23/8/1946; sắc lệnh số 200/SL ngày 08/7/1948; sắc lệnh sô' 93/SL ngày 22/5/1950;...

 

4. Mục đích bảo vệ khách thể thuộc lĩnh vực xây dựng - tổ chức bộ máy nhà nước, cấu thành tội phạm quốc phòng

a. Căn cứ vào hoàn cảnh lịch sử của tình hình chính trị, kinh tế và xã hội cụ thể của 10 năm đầu tiên sau Cách mạng Tháng Tám (1945-1955) khi chính quyền cách mạng còn non trẻ vừa phải xây dựng đất nước, vừa phải tiến hành cuộc kháng chiến 09 năm (1946-1954) chống thực dân Pháp xâm lược nên khi phân tích khoa học các cấu thành tội phạm được ghi nhận trong pháp luật hình sự nhằm đấu tranh chống tội phạm để bảo vệ những khách thể tương ứng thuộc lĩnh vực xây dựng - tổ chức bộ máy nhà nước giai đoạn này chúng ta có thể tạm phân chia theo các nhóm quan hệ xã hội trong 04 lĩnh vực cơ bản như sau: Quốc phòng; Những cơ sỗ của chế độ Hiến pháp; Hoạt động tư pháp; Nền công vụ.

b. Các cấu thành tội phạm trong lĩnh vực quốc phòng của đất nước trong giai đoạn này (1945-1955) theo quan điểm của nhà làm luật lúc bấy giờ được coi là tất cả những hành vi xâm hại (bằng hành động hoặc không hành động) bị xử lý hình sự đã cản trở việc tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc Việt Nam và về cơ bản chúng bao gồm 04 nhóm hành vi bị xử phạt về hình sự như sau: Giúp đỡ thực dân xâm lược trong cuộc chiến tranh chống lại nhân dân Việt Nam bằng những vi phạm các điều cấm trong các văn bản phốp luật hình sự; Không chấp hành các quyết định của Nhà nước về trưng thu, trưng tập và trưng dụng, trốn tránh các nghĩa vụ hoặc công vụ do Nhà nước đề ra trong kháng chiến; Trốn thực hiện nghĩa vụ quân sự và; Xâm phạm bí mật Nhà nước.

 

5. Cấu thành tội phạm xâm hại đến những cơ sở của chế độ Hiến pháp trong giai đoạn này (1945-1955)

Về cơ bản chứa đựng trong sắc lệnh số 133/SL ngày 20/01/1953 mà việc phân tích khoa học nội hàm các cấu thành tội phạm này đã cho thấy một số nét chủ yếu như sau:

a. Mặc dù theo bản chất pháp lý lẽ ra tên gọi của Sắc lệnh số 133/SL ngày 20/01/1953 chĩ bao gồm các cấu thành tội phạm xâm hại đến khách thể trực tiếp - an toàn của Nhà nước (cả về “đối nội” và “đối ngoại” như tên gọi của sắc lệnh số 133 ngày 20/01/1953), nhưng thực tế thì sắc lệnh số 133/SL ngày 20/01/1953 đã không hề có sự phân biệt ranh giới rành mạch và rõ ràng giữa hai nhóm cấu thành tội phạm đó, vì nó chứa đựng một phạm vi rộng lôn một loạt khách thể quan trọng được pháp luật hình sự bảo vệ nhằm tránh khỏi sự xâm hại như: An ninh quốc gia (tại các điều 3, 6, 7); Chế độ chính trị (tại các điều 4-5, 8 và 11); Chế độ kinh tế (tại hai điều 9-10); Sự đoàn kết của dân tộc và quan hệ đối ngoại (tại Điều 12); Hoạt động bình thường của các cơ quan bảo vệ pháp luật (tại Điều 13); và Hoạt động tư pháp (tại Điều 14).

b. Mục đích “phản quốc” căn cứ vào sắc lệnh số 133/SL ngày 20/01/1953 được coi là dấu hiệu bắt buộc của 05 cấu thành tội phạm như: cản trỗ hoặc xúi giục vận động nhân dân chống lại việc thực hiện chủ trương, chính sách và những cuộc vận động của Chính phủ và Mặt trận (Điều 8); Phá hoại (Điều 9); Lật đổ (Điều 10); Tuyên truyền cổ động cho địch (Điều 11); Kích động lòng thù hận dân tộc nhằm phá hoại sự thông nhất trong cuộc kháng chiến, tình đoàn kết của nhân dân vói Chính phủ và tình hữu nghị quốc tế (Điều 12).

c. Tính nghiêm khắc của sắc lệnh số 133/SL ngày 20/01/1953 là ở chỗ: Mức xử phạt cao nhất của hình phạt chính là tử hình đã được quy định tại tất cả các cấu thành tội phạm - tại 05 cấu thành tội phạm nêu trên (các điều 9-12), cũng như tại các cấu thành tội phạm khác như: câu kết với địch, cầm đầu những tổ chức quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, phản bội Tổ quốc (Điều 3), lừa phỉnh, cưỡng ép nhân dân, tổ chức lựng lượng vũ trang làm loạn chống lại chính quyền dân chủ nhân dân, khủng bốnhân dân (Điều 5), tham gia các đảng phái, các tổ chức Việt gian phản động, tuyên truyền lôi kéo nhân dân theo địch hoặc hoạt động gián điệp cho địch (Điều 6), làm gián điệp cho địch (Điều 7), phá trại giam hoặc đánh cưóp can phạm khi dẫn giải (Điều 13) và, chứa chấp, tìm cách dấu diếm giúp đỡ các phần tử phản quốc (Điều 14); Mức xử phạt thấp nhất của hình phạt chính là tù chung thân đối với cấu thành tội phạm tại Điều 3; Đối với tất cả các cấu thành tội phạm còn lại là tù từ 10 năm trở lên và cuối cùng; Chế tài bắt buộc đôì với tất cả các cấu thành tội phạm là hai hình phạt bổ sung (tước quyền công dân và tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản).

 

6. Cấu thành tội phạm xâm hại đến hoạt động tư pháp của Nhà nước (1945 - 1955)

Các cấu thành tội phạm xâm hại đến hoạt động tư pháp của Nhà nước trong giai đoạn 10 năm đầu tiên sau Cách mạng Tháng Tám (1945-1955) về cơ bản chứa đựng trong các sắc lệnh của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa như: sắc lệnh số 13/SL ngày 24/01/1946 (Điều 24); sắc lệnh số 40/SL ngày 29/3/1946; sắc lệnh số 69/SL ngày 18/6/1949 (Điều 3);... Việc phân tích nội hàm các cấu thành tội phạm này trong các sắc lệnh đã nêu cho thấy một số nét chủ yếu như sau:

a. Trong các sắc lệnh đó nhà làm luật đã quy định trách nhiệm hình sự đôì với việc thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội tương ứng với 04 cấu thành tội phạm là: Hội thẩm nhân dân tiết lộ các thông tin đã được thảo luận trong phòng họp của Tòa án; Tiết lộ bí mật trong khi xem hồ sơ hoặc trong cuộc thẩm vấn tại phiên tòa xử kín (mà công chúng không được dự); Bắt hoặc giữ người mà biết rõ là trái pháp luật và; Lạm quyền trong việc bắt, giữ hoặc giam người tại những nơi không phải do Chính phủ quy định hoặc tra tấn bị can khi hỏi cung.

b. Trong số các cấu thành tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp trên, thì mức xử phạt cao nhất đối với việc phạm tội là 10 năm tù — tại cấu thành tội phạm cuối cùng (đoạn “d”) còn mức xử phạt thấp nhất là 06 tháng tù - tại cấu thành tội phạm đầu tiên (đoạn “a”).

c. Như vậy, từ phân tích trên đây đã cho thấy, ở giai đoạn 10 năm đầu tiên sau Cách mạng Tháng Tám (1945-1955) trong pháp luật hình sự nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vẫn còn thiếu nhiều các cấu thành tội phạm thuộc lĩnh vực hoạt động tư pháp.

Trân trọng!