Cơ sở pháp lý:

Luật Doanh nghiệp năm 2020

Nghị định số 01/2021/NĐ-CP Quy định về đăng ký doanh nghiệp.

Chia công ty là gì?

Chia doanh nghiệp là trường hợp doanh nghiệp có thể chia các cổ đông, thành viên và tài sản công ty để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới. 

Việc chia doanh nghiệp đều là hình thức tổ chức lại doanh nghiệp; đối tượng chia doanh nghiệp là loại hình công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn. Và các công ty mới sau khi bị chia sẽ cùng loại hình với công ty trước đó;

1. Những trường hợp công ty có thể thực hiện thủ tục chia công ty

Công ty TNHH, công ty cổ phần có thể chia thành hai hay nhiều công ty cùng loại nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

– Một phần phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp, cổ phần được chia sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị chia và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới.

– Toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một hoặc một số thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp họ được chuyển sang cho các công ty mới.

– Kết hợp cả hai trường hợp trên.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện chia công ty TNHH, công ty cổ phần

Trình tự, thủ tục chia công ty được quy định cụ thể tại Điều 198 khoản 2 Luật Doanh nghiệp năm 2020, cụ thể như sau:

2. Thủ tục chia công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần được quy định như sau:

a) Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị chia thông qua nghị quyết, quyết định chia công ty theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. Nghị quyết, quyết định chia công ty phải gồm các nội dung chủ yếu sau: tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị chia, tên các công ty sẽ thành lập; nguyên tắc, cách thức và thủ tục chia tài sản công ty; phương án sử dụng lao động; cách thức phân chia, thời hạn và thủ tục chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị chia sang các công ty mới thành lập; nguyên tắc giải quyết nghĩa vụ của công ty bị chia; thời hạn thực hiện chia công ty. Nghị quyết, quyết định chia công ty phải được gửi đến tất cả chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra quyết định hoặc thông qua nghị quyết;

b) Thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc cổ đông của công ty mới được thành lập thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật này. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty mới phải kèm theo nghị quyết, quyết định chia công ty quy định tại điểm a khoản này.

Để thực hiện thủ tục chia công ty TNHH, công ty cổ phần, khách hàng cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH) hoặc Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần) của công ty bị chia thông qua nghị quyết chia công ty theo quy định của điều lệ công ty và quy định pháp luật.

Nghị quyết chia công ty phải có các nội dung chủ yếu sau:

– Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị chia

– Tên các công ty sẽ thành lập

– Nguyên tắc, cách thức và thủ tục chia tài sản công ty

– Phương án sử dụng lao động

– Cách thức phân chia, thời hạn và thủ tục chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị chia sang các công ty mới thành lập

– Nguyên tắc giải quyết các nghĩa vụ của công ty bị chia

– Thời hạn thực hiện chia công ty.

Nghị quyết chia công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết.

Bước 2: Thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc cổ đông của công ty mới được thành lập thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc .

Bước 3: Chủ sở hữu công ty mới tiến hành đăng ký doanh nghiệp

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty mới phải kèm theo nghị quyết chia công ty đã được hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị chia thông qua.

Bước 4: Công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày các công ty được chia được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty bị chia đặt trụ sở chính thực hiện chấm dứt tồn tại đối với các công ty này trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện việc chấm dứt tồn tại chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của công ty bị chia trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (trong trường hợp công ty bị chia có chi nhánh, văn phòng đại diện).

Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc thỏa thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện các nghĩa vụ này.

Lưu ý: Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của công ty bị chia trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho các công ty mới. Trường hợp công ty mới có địa chỉ trụ sở chính ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi công ty bị chia có trụ sở chính thì Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính của công ty mới phải thông báo việc đăng ký doanh nghiệp đối với công ty mới cho Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty bị chia đặt trụ sở chính để cập nhật tình trạng pháp lý của công ty bị chia trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

3. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở chia công ty

Ngoài giấy tờ quy định về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở chia công ty còn cần kèm theo các giấy tờ sau:

– Nghị quyết chia công ty đã được hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH) hoặc Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần) của công ty bị chia thông qua.

– Bản sao hợp lệ biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chia công ty.

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị chia.

4. Giải quyết các nghĩa vụ sau khi chia doanh nghiệp

Sau khi chia công ty, các công ty mới được thành lập sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì công ty bị chia chấm dứt hoạt động. Công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc thỏa thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện nghĩa vụ này. Các công ty mới đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp được phân chia theo nghị quyết, quyết định chia công ty.

5. Mẫu nghị quyết của công ty cổ phần

Luật Minh Minh xin cung cấp hai mẫu Nghị quyết của Công ty cổ phần mới nhất năm 2021. Với trường hợp chia doanh nghiệp thì theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 yêu cầu phải được thông qua bởi nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Trong hồ sơ thực hiện thủ tục chia doanh nghiệp yeu cầu phải kèm theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Biên bản họp của của họp của Đại hội đồng về vấn đề chia doanh nghiệp.

Mẫu 1: Nghị quyết của Hội đồng quản trị

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG …..

Số:_____/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày___tháng___năm 20...

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN …..

  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
  • Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần
  •  ….. (“Công Ty”);
  • Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty số _____/BB-HĐQT ngày_______,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

..........................

Điều 2. Giám đốc Công Ty và các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu: VP.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

......................................

 

Mẫu 2: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

 
 
      TÊN DOANH NGHIỆP                                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: .............................                                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                                                                       —————
 
NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
                                                                                                        ……..
– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
– Căn cứ Điều lệ của …….. ngày ……..;
– Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của …….. ngày ……..;,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê chuẩn/Thông qua các nội dung cụ thể như sau: ……..
Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Ông / Bà …….. và các phòng ban chức năng liên quan trong công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ……..
Nơi nhận:
– Như Điều 2
– Lưu: VP.
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên; Đóng dấu)

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề "Quy trình, thủ tục chia công ty theo quy định pháp luật mới nhất hiện nay". Nội dung tư vấn dựa trên quy định pháp luật hiện hành. Mục đích nhằm cung cấp cho các cá nhân và tổ chức tham khảo. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi. 

Mọi vướng mắc về các vấn đề pháp lý liên quan đến bài viết , Hãy gọi ngay: 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật hình sự trực tuyến qua tổng đài.

Công Ty Luật Minh Khuê xin cảm ơn!!