Quyền sở hữu công nghiệp (indutrial property rights) là quyền sở hữu công nghiệp của doanh nghiệp đối với sáng chế về kỹ thuật sản xuất hay sản phẩm, nhãn hiệu hàng hoá và bản quyền. Nó cho phép doanh nghiệp được hưởng quyền hợp pháp về những thứ này, chống lại các hành vi trộm cắp và sao chép bất hợp pháp.