Công ty luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật qua điện thoại để giải đáp các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực: Tư vấn pháp luật doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, đầu tư nước ngoài, thuế, đất đai tranh tụng tại tòa án. Thông tin pháp luật liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp:

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

-------------------------------------------------------------------------

[TÊN ĐƠN VỊ]                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:............                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                         -------***------

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho thôi việc đối với cán bộ nhân viên

>> Xem thêm:  Luật sư Tư vấn Pháp luật Miễn phí qua Điện thoại

[CHỨC DANH] [TÊN CQ]

- Căn cứ vào quyết định [SỐ], ngày [NGÀY] về việc  thành lập [TÊN CQ];

- Căn cứ văn bản về việc quy định phân công, phân cấp về quản lý cán bộ;

- Xét đơn xin nghỉ việc ông (bà) [TÊN] cán bộ nhân viên của [TÊN CQ];

- Xét quá trình tham gia công tác từ ngày [NGÀY]

- Xét đề nghị của ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Nay thuận giải quyết cho Ông (bà) [TÊN] cán bộ nhân viên thuộc [TÊN CQ]  được thôi việc kể từ ngày [NGÀY];

>> Xem thêm:  Chính thể quân chủ chuyên chế là gì ? Sự hình thành, phát triển chính thể quân chủ chuyên chế

Điều 2. Ông (bà) [TÊN] được hưởng trợ cấp thôi việc là [SỐ THÁNG] tháng lương và các khoản phụ cấp, trợ cấp (nếu có) theo chế độ hiện hành;

Điều 3. Các Ông (bà) Trưởng phòng Hành chính, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng phòng Kế toán- tài vụ, Trưởng [PHÒNG, BAN] và Ông (bà) [TÊN] có trách nhiệm thi hành quyết định này.

           THỦ TRƯỞNG                                                                                                              

Nơi nhận:

- Như điều 3

- Lưu Văn phòng

 

 

 

>> Xem thêm:  Mẫu một số công văn thông dụng hiện hành - Cách hướng dẫn viết công văn

>> Xem thêm:  Số điện thoại luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài