Rủi ro tiêu chuẩn (STANDARD RISK) là khoản vay có thế chấp nhận khi sử dụng các tiêu chuẩn tín dụng thông thường. Cũng được gọi là tín dụng thỏa mãn. Việc phân loại tín dụng này cho thấy tài sản đang xem xét có chất lượng tài sản thỏa mãn và khả năng thanh toán của người vay. Người vay có khả năng chi trả các khoản nợ theo lịch theo yêu cầu phiếu hẹn thanh toán.

Tài sản ngân hàng được xếp hạng rủi ro đòi hỏi 100% vốn dựa trên rủi ro để tính toán lượng vốn thích hợp. Ví dụ, khoản vay thương mại, khoản vay tiêu dùng trả góp, và hầu hết các hạng mục ngoài bảng cân đối.