Sai lầm (TORT) là hành động sai trái, khác với việc vi phạm hợp đồng, làm cho một bên chịu lỗ tài sản hoặc bị thương về thân thể. Những trường hợp này được tranh cãi trong các tòa án dân sự, mặc dù sự truy tố về mặt hình sự cũng có thể xảy ra trong một số trường hợp. Một người phạm một sai lầm phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại.